ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 53. zasedání rady města konaného dne 5.9.2016

53. zasedání rady města konaného dne 5. 9. 2016

Rada města po projednání schvaluje návrh řešení TDZ v dolní části ulice V Úvoze, Frýdlant dle schválené projektové dokumentace s jednosměrným provozem směrem od Školní ulice, dle doporučení dopravní policie ČR se „Zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhy“ a pověřuje investiční oddělení zajištěním povolení trvalého dopravního značení dle schválené varianty.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o využití ZS Frýdlant, návrh ceníku na sezónu 2016/17 a informace k sezóně 2016/17 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem objízdné trasy pro uzavírku železničního přejezdu v Oldřichově v Hájích v termínu 14. 10. - 19. 10. 2016.

Rada města souhlasí vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 518/17 o výměře 4 m2, k. ú. Frýdlant odděleného z p. p. č. 518/4 dle GP č. 2824-206/2016.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ve druhém NP objektu čp. 692, ul. Školní, Frýdlant o výměře 100,6 m2 s Dětským diagnostickým ústavem, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec, U opatrovny 444/3, Liberec 4 na dobu neurčitou od 8. 9. 2016. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků p. č. 4769 o výměře 558 m2 a p. č. 4772 o výměře 146 m2, vše k. ú. Frýdlant.  Pozemky na nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 2315, k. ú. Frýdlant. Cena bude stanovena po doložení geometrického plánu skutečného zaměření přípojky, který bude vyhotoven na náklady žadatelky. Pozemek na nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost fi. VIATEX s. r. o., Belgická 4855, Jablonec nad Nisou na uzavírku podchodu v ul. Vrchlického, Frýdlant od 24. 8. do 30. 11. 2016 z důvodu opravy podchodu železničního mostu.

Rada města pověřuje starostu města na základě jednání dne 7. 9. 2016 vydat souhlas či nesouhlas s uzavírkou podchodu v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v čp. 304, Havlíčkovo náměstí, Frýdlant podanou panem  Dunajčíkem, a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 30. 9. 2016.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 304, Havlíčkovo náměstí, Frýdlant o výměře 12,25 m2. Nájemné se stanovuje v min. výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města po projednání bere na vědomí objednávku opravy MKDS servisní firmou TELMO, a. s. dle předloženého materiálu. Jedná se o poruchu způsobenou úderem blesku. Částka bez DPH činí 67.747,- Kč.

Rada města po projednání souhlasí s připojením se k trestnímu řízení s návrhem na náhradu škody ve věci  – zlomyslné volání – smyšlené volání na linku 112, č. j. KRPL-66611-24/TČ-2016-180511 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Místní plán inkluze SPSZ Frýdlantsko 2016-2018 dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- nepořádek na Střelnici

- Cyklostezka zametení kamínků

- most v ul. Vrchlického, Frýdlant – stále se nedá projít

- poděkování paní Loudové za komunikaci ohledně přejezdu kamiónů přes území Frýdlantska

- problematika dimenze nábřeží pro kamiony

- blikající světlo u Tesca

- nepořádek u Tesca

- parkování – informativní značky

- objednávka na dosazovací jímku na ČOV Frýdlant

- věcné břemeno – Větrov – odtok z rybníka

- propadlé komunikace

- využití energetického odpadu

- informace – vydlážděná místa na stání v u. Lužická, Frýdlant

- veřejné osvětlení v ul. Lužická, Frýdlant

- informace k rekonstrukci komunikace v ul. Lužická a V Úvoze, Frýdlant

- vývoj dopravní situace na komunikaci I/13

- nabídka školení na veřejné zakázky od společnosti Compet Consult, s. r. o.

- rekonstrukce ul. Bělíkova, Frýdlant – řeší se plot u manželů Zahradníkových  

- z důvodu rekonstrukce komunikace v ul. V Úvoze je kašna mimo provoz

9.11.2016 11:33:20 | přečteno 399x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load