ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 52. zasedání rady města konaného dne 24.8.2016

52. zasedání rady města konaného dne 24. 8. 2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod částí pozemků p.č. 2398/8 a p.č. 2693/1 za cenu 100,- Kč/m2, převod části pozemku p.č. 2468/4 za cenu 400,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Pozemky se nacházení v lokalitě „Na Předměstí“, Frýdlant. Termín splnění do 24. 8. 2016.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení KVAPRO, spol.s.r.o., se sídlem Nádražní 343, Frýdlant 464 01 na akci „Školní družina v objektu čp. 692 ul. Školní veFrýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení společnost PROBO – Petr Machara, Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor na „Nákup ochranných prostředků PO (U3)“ a na „Pořízení technických prostředků pro zásahy ve vodě (U)“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na výše uvedený předmět plnění

Rada města po projednání schvaluje Rozpočtové opatření číslo 32/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 300.000,- Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí  záměr výměny oken v tělocvičně ZŠ Bělíkova z úspory z výběrových řízení na školských zařízeních a ukládá starostovi předložit rozpočet na realizaci akce.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Frýdlant nad Ostravicí, Trh lidových řemesel

- podchod na Větrově

- Rekonstrukce ulic Lužická a V Úvoze – ulice Purkyňova

- výběrové řízení na okna v rámci rekonstrukce tělocvičny u ZŠ Bělíkova

- změna termínu konání zastupitelstva města z 21. 9. 2016 na 19. 10. 2016

- rekonstrukce ulice U Hráze, Frýdlant, finance

  

13.9.2016 17:59:07 | přečteno 337x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load