ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 51. zasedání rady města konaného dne 22.8.2016

51. zasedání rady města konaného dne 22. 8. 2016

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu v ulici Míru 630, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěznou cenovou nabídku společnosti BENNE s. r. o. na akci „Oprava omítek a maleb v objektu Novoměstská 1065, Frýdlant“ dle předloženého materiálu a pověřuje ředitelkou Bytového hospodářství Frýdlant podepsáním smlouvy o dílo.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 69.016,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za r. 2015, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření provedenou pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dle zákona č. 420/2004  a doporučuje tyto údaje dát na vědomí zastupitelstvu města Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí harmonogram přípravy rozpočtu města Frýdlant na rok 2017 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení TELMO, a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 na akci „Frýdlant – rozšíření MKDS – 2 body – Park a Nemocnice“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení SERVIS STŘEŠNÍCH OKEN, s.r.o., se sídlem Šťáhlavice 1, Nezvěstice 332 04 na akci „Výměna střešních oken na objektu č.p. 1065 v ulici Novoměstská, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“, „Oznámení o vyloučení uchazeče“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Martin Sikora, se sídlem Fojtecká 282, Mníšek u Liberce 463 31 v rámci akce „Ošetření významných lip, Křížová cesta Frýdlant – I. etapa“ a ukládá starostovi, aby Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo doručeno zúčastněným uchazečům a byla podepsána smlouva na služby s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí nutnost řešení stávajícího oplocení k objektu č.p. 1073 v ulici Bělíkova po výškovém zaměření zahradních a silničních obrub v rámci akce „Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“.

Rada města schvaluje řešení oplocení k objektu čp. 1073, ul. Bělíkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informaci o obdržení Rozhodnutí z LK na změnu rozpočtu/ rozpočtového opatření na realizaci PD pro DÚR v rámci akce „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ a ukládá starostovi a investičnímu oddělení zajistit veškeré přílohy potřebné k žádosti o přidělení dotace a předložit návrh smlouvy o spolupráci s ostatními obcemi.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města tento materiál předložit ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti zřídit v ul. Míru na p. p. č. 634, v k. ú. Frýdlant parkování dle přiložené situace a souhlasí s tímto záměrem.

Rada města ukládá starostovi a investičnímu oddělení nechat zpracovat studii řešení parkování v souladu se situací

Rada města ukládá starostovi zajistit potřebný souhlas a smlouvu o bezplatném užívání na dobu min. 10 let mezi Městem Frýdlant a  společnosti L-Consult, s. r. o., Chrastavská 263/8, Liberec, vlastník p. p. č. 634, k. ú. Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec ve dvou etapách od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.  dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1480/5 o výměře 1520 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3101/5 o výměře 2600 m2, k. ú. Frýdlant s firmou Teplo Frýdlant, s.r.o., Fügnerova 1405, Frýdlant na dobu určitou na 15 let od 1. 9. 2016. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1,- Kč/měsíčně. Rozdíl proti ceně obvyklého nájemného bude zapsán do registru de minimis. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města schvaluje doplnění ceníku služeb města Frýdlant dle předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí žádost fi. VIATEX s.r.o., Belgická 4855, Jablonec nad Nisou a souhlasí s uzavírkou podchodu v ul. Vrchlického, Frýdlant od 24. 8. do 30. 11.2016 z důvodu opravy podchodu železničního mostu za podmínek, které určí město Frýdlant. Jednáním je pověřen Jiří Stodůlka, místostarosta města.

Rada města souhlasí s vyznačením VDZ V12c v ulici Mezibranská, Frýdlant v místech snížených obrub – sjezdů/nájezdů k nemovitostem.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního udělat cedulky Zákaz stání a předat je majitelům sjezdů/nájezdů k nemovitostem.

Rada města souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1480/1, k. ú. Frýdlant za podmínek dodržení zásad města pro zásahy do komunikací a dle požadavků firmy SMP CZ a.s. jako dodavatele a nositele záruky za dílo. Po dokončení prací bude žadatelem předložen geometrický plán skutečného zaměření stavby a hutnící zkouška. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou umístění zemního kabelu NN a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – zemní vedení NN na pozemku p. č. 4079/9, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za podmínek dle návrhu. Cena se stanovuje ve výši 750,- Kč + DPH.

Rada města revokuje usnesení č. 818/2016 v bodě 2) ze dne 29. 2. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí odstoupení od soudního vymáhání dlužné částky od Ivana Zverky z důvodu nehospodárnosti.

Rada města bere na vědomí žádost fi. VIATEX s.r.o., Belgická 4855, Jablonec nad Nisou a souhlasí s uzavírkou přejezdu v ul. Žitavská, Frýdlant a přejezdu komunikace ul. Úzká, Frýdlant z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu v termínu od 23. 10. do 30. 10.2016.

Rada města neschvaluje objízdnou trasu pro nákladní dopravu přes Větrov a lokalitu Hág, Frýdlant z důvodu nízkotonáže mostku na této trase.

Rada města bere na vědomí havarijní odstávku ČOV Frýdlant ve dnech 17. 8. – 19. 8. 2016 dle předloženého materiálu a souhlasí s objednávkou na odstranění poruch na usazovacích nádržích dle předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí havárii kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Raisova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje dle předloženého návrhu znění Dohody o užívání motorového vozidla ke služebním a soukromým účelům a pověřuje dotčené strany k jejímu podepsání.

Rada města po projednání schvaluje změnu Plánu činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na II. pololetí 2016 a to posunutí jednání zastupitelstva města z 21. 9. 2016 na 19. 10. 2016 a ukládá starostovi o této změně informovat zastupitelstvo města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o zřízení webové stránky www.free-time.cz, kde budou postupně doplňovány pravidelné kroužky pro děti a dospělé.

Rada města po projednání schvaluje záměr technické přípravy akce „Rekonstrukce chodníků v ul. Novoměstská, Frýdlant“ do fáze geometrického zaměření a studie a předběžného rozpočtu a ukládá starostovi předložit k projednání na jednání rady města.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace ke koncepci nákupů vozidel pro technické oddělení – měření emisí u starších aut

- úprava stávajícího parkoviště v ulici Havlíčkova, Frýdlant

- informace o postupu prací v ul. Lužická a V Úvoze, Frýdlant

- informace k rekonstrukci mostu v ul. Vrchlického, Frýdlant

- informace k předání stavby – ZŠ Husova, Frýdlant

- tělocvična v ZŠ Bělíkova, Frýdlant

- informace k úpravě komunikace v ul. Bělíkova, Frýdlant

- přejezdné obrubníky u komunikace v ul. Purkyňova, Frýdlant

- informace k rekonstrukci chodníků v ul. Novoměstská – finanční prostředky ze SFDI

- úklid hřiště před ZŠ Purkyňova – neustále jsou na asfaltu kamínky

- informace z bezpečnostní rady ORP Frýdlant

- informace o konání akce Den IZS dne 16. 9. 2016

- Nemocnice Frýdlant s. r. o. – čeká se na odpověď z VZP a hejtmana LK

  

13.9.2016 17:58:26 | přečteno 232x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load