ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 50. zasedání rady města konaného dne 8.8.2016

50. zasedání rady města konaného dne 8. 8. 2016

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu v ulici Mlýnská čp. 456 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 2398/8, p.č. 2468/4, p.č. 2693/1 a 2407/8, vše k.ú. Frýdlant dle předloženého materiálu. Pozemky na nacházejí na Předměstí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na úpravu vjezdové plochy do areálu hřbitova Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Marvin style, s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na opravu hřbitovní zdi na hřbitově Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Marvin style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na opravu podlah v kancelářích 1. patra budovy radnice Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KVAPRO spol. s r.o., Nádražní 343, Nové Město pod Smrkem za cenu dle cenové nabídky.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání potvrzení o neexistenci překážky pro vydání části p.p.č. 1609/1 k.ú. Frýdlant v částech odpovídajících PK 1386, PK 1390 a PK st. 90 v původním k.ú. Větrov v rámci zákona č. 229/1991 Sb. z důvodu dokončení restitučního procesu vedeného Státním pozemkovým úřadem.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o stavu vozidel na technickém oddělení města Frýdlant.

Rada města ukládá místostarostovi předložit koncepci obnovy vozového parku na technickém oddělení Města Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti – stavby opěrné zdi na pozemku p.č. 3189, k.ú. Frýdlant o výměře 57 m2, k.ú. Frýdlant s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 28.500,- Kč + DPH.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se stavbou prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích p.č. 1480/1 k.ú. Frýdlant za následujících podmínek: dodržení zásad pro zásahy do komunikací města, před zahájením prací doložit městu vyjádření firmy SMP CZ a.s. Praha a FVS a.s., za jakých podmínek bude dodržena záruka na provedené kanalizace a doložit technologický postup schválený firmou SMP CZ a.s. Praha, po ukončení prací doložit městu hutnící zkoušky.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řad na pozemku p.č. 1480/1, k.ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 50,- Kč/bm + DPH. Skutečná výměra bude doložena žadatelem po ukončení akce geometrickým plánem, který hradí žadatel.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí platby za pořízení geometrického plánu ve výši 2.250,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor ve druhém NP objektu čp. 692, ul. Školní, Frýdlant o výměře 100,6 m2. Minimální cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 15. 8. 2016.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na 1 měsíc od 8. 8. 2016  s Dětským diagnostickým ústavem, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec, U opatrovny 444/3, Liberec 4. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s bezúplatným převodem vozidla Škoda Octavia RZ 3L4 2222 příspěvkové organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Purkyňova 510.

Rada města souhlasí s využitím části pozemku p.č. 1056/1, k.ú. Frýdlant pro účely vyhrazeného stání pro jeden osobní automobil za podmínky úhrady nákladů spojených s příslušným dopravním značením žadatelem. Pozemek se nachází za objektem čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant. Cena za využití vyhrazeného stání bude stanovena po schválení pravidel města o pronájmu pozemků příslušnými orgány.

Rada města ukládá vedoucí OMS prověřit cenu za pronájem parkovacího stání.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 1348 a p.č. 1349, vše k.ú. Frýdlant z důvodu nesouladu záměru s platným územním plánem.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1480/3 o výměře 1313 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ulici Spojovací, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2476/1 o výměře 1244 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 275,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ulici Kodešova Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemky p.č. 4804/2 o výměře 100 m2 a p.č. 4804/3 o výměře 51 m2, vše k.ú. Frýdlant oddělených dle GP z pozemku p.č. 4804, k.ú. Frýdlant (v majetku města) za pozemek p.č. 4806 o výměře 88 m2, k.ú. Frýdlant (SJM Viktorie a Cyril Podolských) za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje návrh pasportu značení ulic – III. etapu dle předloženého materiálu a ukládá odboru majetkosprávnímu pokračovat v činnostech, které povedou ke stanovení místní úpravy provozu v celém rozsahu dotčeného území.

Rada města souhlasí s podáním námitky proti registraci významného krajinného prvku (VKP) „Alej Albrechtice-Vítkov“ jako jednotného celku dle návrhu a doporučuje orgánu ochrany přírody odboru stavebního úřadu a životního prostředí vyjmout z registrace VKP část navržené aleje, která je územním plánem Města Frýdlant vymezena jako plocha dopravní veřejně prospěšné stavby DS9, DS10 a DS11, tj.: navržený koridor obchvatu silnice I/13 v trase Mníšek-Frýdlant včetně jeho dopravního řešení (sjezdy a nájezdy).

Rada města bere na vědomí informace o průběhu stavebních prací s ohledem na časový harmonogram akce „Rekonstrukce místních komunikací Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu“.

Rada města souhlasí s úpravou časového harmonogramu v rámci rekonstrukce ulice V Úvoze vlivem pozdržení stavby přeložky plynovodu firmou RWE GASnet, s.r.o.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci ulice Lužická, Frýdlant – Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant“ včetně sadových úprav.

Rada města ukládá starostovi předložit tento bod na příští zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Ing. Eduarda Žaludu, se sídlem ul. Železná 493/20, 110 00 Praha 1 – Staré Město na akci „Zpracování úplné aktualizace ÚAP ORPFrýdlant v roce 2016“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení TOBIS, s.r.o., se sídlem Hejnická 608, Frýdlant 464 01 na akci „Oprava věže u zbrojnice SDH Větrov, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto uchazečem.

Rada města bere na vědomí informace o možnosti podání nové žádosti na akci „Odkanalizování lokality Hág – II. etapa“ včetně informace o možné výjimce z hlediska oprávněného žadatele.

Rada města souhlasí, že Město Frýdlant bude žadatelem o dotační prostředky v nové Výzvě v rámci aktivity „1.1.1. Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující ČOV v aglomeraci….“ a souhlasí s navrženým postupem a časovým harmonogramem jednotlivých fází projektu.

Rada města ukládá vedoucí IO tento bod předložit na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání souhlasí s obsahem smlouvy č. 433/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 na akci „Frýdlant -  ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“ (ISPROFOND 5517510080 a ISPROFOND 5517510081) a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada města po projednání bere na vědomí ústní zprávu starosty a vedoucí IO o vývoji situace na dodávkách stavebních prací na ZŠ Husova.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o evidované škodě a ukládá starostovi a vedoucí OF učinit veškeré kroky k vymáhání škody a celou záležitost projednat s panem Tomášem Kvapilem.

Rada města po projednání nabízí možnost vyrovnání pohledávky ze strany pana Tomáše Kvapila pomocí splátkového kalendáře.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant za 1. pololetí roku 2016.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 29, 30/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 218.400,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 30. 6. 2016.

Rada města po projednání schvaluje aktualizaci Vnitřní směrnice č. S-01/2016 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu v tabulkách č. 11 a 14 s účinnosti od 8. srpna 2016.

Rada města po projednání souhlasí s navrženými změnami dle předložené projektové dokumentace v ulici Purkyňova v rámci akce „Rekonstrukce ulice Lužická ve Frýdlantu“

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- nepořádek na parkovišti u OD Tesco

- propagační automobil na Valdštejnské slavnosti

- jazzová dílna

- ul. Fügnerova, čp. 1124 – využití výtahu

- nabourané zábradlí na křižovatce u bývalé „zubního střediska“

- nabouraná značka Pozor děti u SŠ Hospodářská a lesnická Frýdlant

- most u statku v ul. Jizerská, dva shnilé trámy

- zúžení v ulici Purkyňova u Gymnázia, vysoké obrubníky, špatný projekt

- brána na hřbitově, nutná výměna

- koncepce technického oddělení

- předání stavby „Frýdlant – ulice Bělíkova, rekonstrukce uličního prostoru“

- přeložka vysokého napětí, ulice Bělíkova

- Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Bělíkova – začali přípravné práce

- mimořádný stav – kácení spadlých stromů u ZŠ Purkyňova, v ulici Řasnická

- ulice V Úvoze – voda v objektech, havárie

- mimořádná Bezpečnostní rada dne 17. 8. 2016

- silnice I/13, bezpečnostní nástřiky

- oprava mostu v Polsku bude prodloužena přes zimu, větší výskyt kamionů na silnicích Frýdlantska 

- uzavření železničního přejezdu ve Frýdlantu, říjen

  

13.9.2016 17:57:33 | přečteno 232x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load