ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 49. zasedání rady města konaného dne 18.7.2016

49. zasedání rady města konaného dne 18. 7. 2016

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu KASRO, spol. s r. o., se sídlem ul. 5. května 63/48, 460 01 Liberec na akci „Komplexní tiskové řešení MěÚ Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o., se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava havarijního stavu tělocvičny v objektu ZŠ Bělíkova, č.p. 977, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace organizaci HC Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje využití daňové úspory ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na zakoupení 2 ks dataprojektorů s příslušenstvím do výuky k dalšímu rozvoji činnosti dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 60.805,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom, s. r. o., Dlouhá 3037, Frýdlant na akci „Oprava krytu místní komunikace Fibichova ulice, vč. prostoru křižovatky s Luční ulicí a části Luční ulice, Frýdlant“ a ukládá starostovi města, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom, s. r. o., Dlouhá 3037, Frýdlant na akci „Úprava povrchu nezpevněné cesty nad zakrytou vodotečí v parčíku mezi ulicí Husova a parkovištěm u Okružní ulice, Frýdlant (p. p. č. 248, 251)“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

 Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Eurovia, a.s., Londýnská 564, Liberec na akci „Oprava místní komunikace, odbočka z Dlouhé ulice (p. p. č. 1609/1, Frýdlant a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje mimořádnou odměnu za I. pololetí roku 2016 ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o přípravě projektu Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí investičního oddělení předložit projektový záměr na Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant na jednání rady města dne 8. 8. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí informaci k prodloužení vodovodu v ul. Kodešova, Frýdlant z důvodu nedostatku pitné vody ve studnách obyvatel na základě podnětu manželů Jelínkových.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace ze setkání Frýdlantů v polském Mieroslawci

- vytíženost služebních aut

- ul. Vrchlického – obousměrný provoz – posekání trávního porostu na pozemku ČD a. s. z důvodu špatné viditelnosti

- vyřešení pojistné události na ZŠ Husova, Frýdlant

- součinnosti s MP Liberec a PČR OOP Frýdlant

- upozornění - při vyvážení odpadkových košů vypadávají odpadky a zůstávají ležet na zemi

27.7.2016 11:16:51 | přečteno 203x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load