ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 48. zasedání rady města konaného dne 11.7.2016

48. zasedání rady města konaného dne 11. 7. 2016

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, spol. s r. o., se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „Oprava sociálního zařízení ve Školní jídelně Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace“ a ukládá řediteli školní jídelny, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla zajištěna k podpisu smlouva o dílo.

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu snížení a rozšíření prací v rámci rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu.

Rada města souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele VHS, spol. s r. o. v jednotkových cenách dle podmínek smlouvy o dílo.

Rada města investičnímu oddělení ukládá připravit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve spolupráci s FVS, a.s.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Školní družina v objektu čp. 692 ul. Školní ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu veřejné zakázky a o prodloužení termínu pro podání nabídek v rámci akce „Komplexní tiskové řešení MěÚ Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje firmu Marvin Style s. r. o. jako vítěze veřejné zakázky na opravu fasády na objektu ČSA 483, Frýdlant a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant podepsat smlouvu o dílo.

Rada města souhlasí s návrhem zadávacích podmínek a vyhlášením výběrového řízení na „Výměnu střešních oken na objektu čp. 1065 v ulici Novoměstská, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá místostarostovi doplnit do zadávacích podmínek další společnosti, které budou osloveny.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „IDVT 10184466, 10184467 bezejmenný, Frýdlant, oprava koryta, r. km. 0,000-1,100“ se státním podnikem Povodí Labe, s. p. a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost fi. Skipi s. r. o., Hybešova 529, Liberec a nesouhlasí s pronájmem pozemku v parku v ul. Mezibranská, Frýdlant v měsíci srpnu 2016 za účelem pořádání poutě (atrakce, stánkový prodej).

Rada města po projednání souhlasí s pronájmem náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant a ukládá místostarostovi pronájem projednat se zástupcem firmy Skipi s. r. o. a zprávu o výsledku jednání podat na nejbližším jednání rady města.

Rada města bere na vědomí schválení čtyř dotací z rozpočtu LK v rámci vyhlášeného programu 1.1 Program podpora jednotek požární ochrany obcí LK a po projednání souhlasí s realizací projektů „Nákup ochranných prostředků PO“, „Pořízení technických prostředků pro zásahy na vodě“, „Oprava a revize dýchacích přístrojů a masek“ „Oprava CAS v provedení technickém“.

Rada města bere na vědomí schválení dotace z rozpočtu LK v rámci podpory dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích a souhlasí s realizací akce „Dopravní výchova žáků na Frýdlantsku“.

Rada města souhlasí se stavbou přípojek dešťové a splaškové kanalizace, se stavbou vodovodní přípojky a se zřízením služebností umístění těchto přípojek na pozemku p. č. 182/1 a p. č. 234/2, vše k. ú. Frýdlant ve prospěch firmy JOMI SERVICES s. r. o., Vrchlického 474, Frýdlant. Cena bude stanovena dle směrnice města po doložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady žadatele.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 25, 26/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů 368.778,00 Kč a výdajů 868.778,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z rezervy na účtu, vytvořené pro realizaci KR priority IV.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 27/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 1.500.000,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 31. 5. 2016 dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- navýšení finančních prostředku na položce rozpočtu komunikace o 1,5 mil. Kč

- informace o řešení přístupu do vody u splavu

- umístění cedule u kašny – Zákaz koupání

- Nemocnice Frýdlant s. r. o.

- informace o rekonstrukci mostu v ul. Vrchlického

- informace o rekonstrukci komunikace v ul. Nádražní

- informace o otevírání obálek – všeobecně

- parkování u zámku – umístění cedule parkování zdarma na plochu za autokemp

- pořádání rychlých jízd v nočních hodinách

- ohňostroje

- doplnění dopravního značení v rámci revitalizace ul. Bělíkova

- opravy komunikace v ul. Vančurova

- výsadba zeleně v ul. Lužická – návrh sakura

- pozvání do kina na tři filmové novinky z programu 51. ročníku MFF Karlovy Vary – úterý, středa a čtvrtek

- pozvání na Francouzský večer dne 31. 7. 2016 – francouzské divadlo, film, víno a sýry

- informace z jednání představenstva FVS a. s. ohledně podpory projektu na kanalizaci na Hágu

- informace o obdržení registračního listu na úpravnu vody v Bílém Potoce pro FVS a. s. – zvážení podpory této akce městem Frýdlant

- informace o nástupu firmy MIBAG sanace spol. s r. o. na ZŠ Husova

- informace o předání stavby – Středisko výchovné péče

- vyjádření k půdorysu na budově čp. 1407, ul. Míru, Frýdlant

- informace o jednání s p. Ladislavem Raslem o dlouhodobém pronájmu plochy vedle dělnického domu

- Propagace VS 2017 – Sport Arena Liberec – v rámci hokejové sezóny

- rozběhnutí dotací z česko-polských a česko-německých fondů

- informace o rozjezdu rekonstrukce ZŠ Bělíkova 

27.7.2016 11:16:06 | přečteno 227x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load