ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 45. zasedání rady města konaného dne 13.6.2016

45. zasedání rady města konaného dne 13. 6. 2016

Rada města schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Frýdlant dne 15. 6. 2016.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Havlíčkova 302, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu města Frýdlant v celkové výši 1.077.068,- Kč jednotlivým žadatelům dle předloženého materiálu a doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí návrhy veřejnoprávních smluv, které budou použity pro dotační program města Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 19, 20, 21/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů 696.960,00 Kč a výdajů 1.474.389,00 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen:

1) 550.000,00 Kč z rezervy na účtu, vytvořené pro realizaci kapitálového rozpočtu priority IV.

2) 227.729,00 Kč ze zůstatku účtu

a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 71.200,00 Kč a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Frýdlant na pořízení pomůcek ve výši 800,- Kč na žáka první třídy školního roku 2016/2017, celkem 71 200,- Kč dle předložené žádosti.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 250.000,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Svazku obcí SMRK ze dne 12. 5. 2016 a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 24/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 761.213,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi Městem Frýdlant a Římskokatolickou farností – děkanství Frýdlant v Čechách dle předložených návrhů a doporučuje předložit veřejnoprávní smlouvy ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Rada města po projednání ukládá starostovi prověřit možnosti čerpání finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na pomník obětem I. světové války (klečící voják).

Rada města bere na vědomí aktuální stav dotačních prostředků pro rok 2016 a tento stav bude předložen na jednání zastupitelstva města.

Rada města investičnímu oddělení a starostovi ukládá:

1) opětovně zažádat Ministerstvo obrany ČR o dotační prostředky na rok 2017 na památníky 

v městském parku a na hřbitově,

2) pokud Město Frýdlant neobdrží rozhodnutí o schválení dotačních prostředků na

Regeneraci sídliště (konec září 2016) opětovně zažádat o dotační prostředky z MMR na

rok 2017,

3) zahájit jednání z Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. o možnosti podat dotace v

rámci výzvy (září, říjen 2016) na „Odkanalizování lokality Hág, II. část“.

Rada města schvaluje návrh realizace akcí v roce 2016 – úprava a doplnění a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a s vyhlášením výběrového řízení na akci „Frýdlant – rozšíření MKDS – 2 body – Park a Nemocnice“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01 na akci „Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a vyloučenému uchazeči „Oznámení o vyloučení“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost extra třídy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a souhlasí s konáním akce ve skateparku dne 25. 6. 2016.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebního pozemku p. č. 1480/3 o výměře 1313 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 91,6 m2 v přízemí objektu čp. 172, ul. Míru, Frýdlant s firmou Marvin style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant na dobu určitou 5-ti let od 1. 7. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 700,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p. č. 3101/5 o výměře 2600 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 16 pořadu jednání - Prodej pozemků p. č. 4633/1 a p. č. 4631/2,  k. ú. Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat zájemce a připravit oddělení dotčeného pozemku.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu omítek v čp. 74, ul. Děkanská,  Frýdlant s firmou Marvin style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu objektů na fotbalovém hřišti ve Frýdlantě s firmou Marvin style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Termín opravy vnějších omítek na střídačce a opravy konstrukcí rozběhu a doskoku na doskočišti je 31. 8. 2016.

Termín opravy fasády, odvodnění, výměny lina, výměny vchodových dveří a oken na domku je 31. 10. 2016.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího stavebního pozemku p. č. 2476/1 o výměře 1244 m2, k. ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou s vyvolávací cenou 275,- Kč/m2 a min. příhozem do jednotlivých kol 25,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole České školní inspekce z provedené státní kontroly ve Školní jídelně, Frýdlant, příspěvková organizace, Školní 692, 464 01 Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí v souladu s Pravidly pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Městem Frýdlant s výší odměny Mgr. Věře Dunajčíkové, Mgr. Jaroslavě Smolové a Bc. Ondřeji Havlínovi dle výše předložených návrhů. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu hlavní činnosti na rok 2016 a pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků.

Rada města Frýdlant po projednání:

1) bere na vědomí předložení žádosti o poskytnutí finanční podpory z Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce, Interreg V-A Česká republika – Polsko, projektu s názvem „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlant a Lubaně“ na I. etapu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2) bere na vědomí podepsání Prohlášení o partnerství s polským partnerem městem Lubań na projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlant a Lubaně“ a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti Marvin style s. r. o. na akci „Doplnění chodníku v ul. Fügnerova (dl. 50 bm), Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 27 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant panu Oldřichu Liškovi dle pravidel o přidělování bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant a to od 1. 7. 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o nedodání nabídek a prodloužení termínu pro podání nabídek na akci „Středisko výchovné péče v objektu čp. 692, Frýdlant“. Komise pro otevírání nabídek ve složení: Jiří Stodůlka, Zdena Ubiasová a Jaroslav Vančura.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o škodní události na ZŠ Husova, Frýdlant a cenovou nabídku společnosti MIBAG sanace spol. s r. o. dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí ústní informaci o nutnosti výměny části rozvodu požární vody v ZŠ Husova, Frýdlant. Akce bude hrazena z rozpočtu oprav Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant a ukládá vedoucí investičního oddělení a starostovi připravit rozpočet akce na nejbližší jednání rady města.

Rada města bere na vědomí zprávu o způsobu evidence investiční akce „Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze, Frýdlant“.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh řešení doplnění komunikace v ul. Purkyňova, Březinova a Lužická směrem k Řasnickému potoku a ukládá vedoucí investičního oddělení a starostovi připravit rozpočet na tuto akci.

Rada města po projednání bere na vědomí odkanalizování objektu v ul. Březinova čp. 820 a ukládá starostovi předložit k projednání na dalším jednání rady města.

Rada města po projednání schvaluje pořízení dětských herních prvků v Albrechticích u Frýdlantu dle předložené cenové nabídky.

Rada města ukládá starostovi požádat o vyjádření hejtmana Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Českou lékařskou komoru, zda Nemocnice Frýdlant s. r. o. plni funkci nemocnice v plném rozsahu dle nájemní smlouvy.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o studii na atletický ovál u ZŠ Purkyňova, Frýdlant

- z důvodu stížností z okolních rodinných domů, se bude navyšovat plot na hřišti u ZŠ Purkyňova, Frýdlant

- uzavírka ulice Vrchlického – vyřešení dopravní situace

- sekání trávy na sídlištích – traktůrek na sekání trávy

- dětské hřiště u ZŠ Purkyňova – po dešti tam zůstává stát voda

- poděkování za uklizené město po akci „Frýdlant se baví“

- informace o posekané trávě v Albrechticích u Frýdlantu, další sekání už je na Osadním výboru

- autobusové zastávky – tlak Koridu na nápravu

- Nemocnice Frýdlant s. r. o. – dopis hejtmana Libereckého kraje

- finanční prostředky na údržbu Singltreku

- zákaz stání v Zámecké ulici u Pivovaru

- celková dopravní situace ve Frýdlantu

- parkování v ulici Bělíkova

- informace o placení stánkových míst na náměstí T. G. Masaryka – všichni stánkaři platí, nejsou žádné výjimky

- doložit Čestné prohlášení dle zákona o střetu zájmů

22.6.2016 11:32:50 | přečteno 212x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load