ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 44. zasedání rady města konaného dne 30.5.2016

44. zasedání rady města konaného dne 30. 5. 2016

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Středisko výchovné péče, Frýdlant v objektu čp. 692 ul. Školní ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15238283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Operačního programu Životní prostředí dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o pojistné události v ZŠ Husova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje nabídku společnosti MIBAG sanace spol s r. o., Na Radosti 402, Praha 5 – Zličín na sanaci škod na ZŠ Husova po havárii vody dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost pana Sirůčka a souhlasí s pronájmem areálu autokempu dne 18. 6. 2016 za účelem uspořádání firemní akce firmy W.Wülfing CZ s.r.o., Dětřichov 300. Žadatel zodpovídá za veškeré způsobené škody na majetku města.

Rada města souhlasí s umístěním sídla Slovanu Frýdlant, oddílu kopané na adrese Družstevní 1384, 464 01 Frýdlant „Restaurace Slovanka“.

Rada města bere na vědomí žádost paní Jany Kvapilové, Nerudova 650, Nové Město pod Smrkem a souhlasí s pronájmem sálu restaurace Beseda dne 19. 11. 2016 za účelem pořádání koncertu rockové skupiny KOMUNÁL.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – vodovodní, kanalizační, dešťové a plynové přípojky k pozemkům p. č. 994, p. č. 1027/8, vše k. ú. Frýdlant ve prospěch SVJ Liliová 339, Frýdlant za podmínky napojení prostor města. Cena bude stanovena dle směrnice města po doložení geometrického plánu, který zajistí žadatel na svoje náklady.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2031 o výměře cca 40 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 16, 17/2016 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 524.717,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 18/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 609.500,- Kč a doporučuje tento materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání ke schválení.

Rada města schvaluje dodávku počítačového a technického vybavení městské knihovny od firmy MSTECH CZ, s. r. o., Okružní 56, 464 01 Frýdlant za cenu dle předložené cenové nabídky. 

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava krytu místní komunikace ul. Fibichova s částí komunikace v ulici Luční, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku na zhotovení nového plotu okolo objektu v ulici Okružní čp. 1378, Frýdlant – Hasičská zbrojnice dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje navýšení kapitálového rozpočtu o 100 tis. Kč na výstavbu plotu za hasičskou zbrojnicí a ukládá starostovi a vedoucí finančního odboru, aby připravila rozpočtové opatření.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o harmonogramu a náplni veřejné diskuse k budoucnosti náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí nabídkové ceny a schvaluje jako vítěze poptávkového řízení firmu MYSTICCONSTUCTIONS, spol. s r. o., Římská 26, Praha, v rámci akce „Dovybavení skate parku ve Frýdlantu“, která bude hrazena z položky kapitálového rozpočtu Dětské hřiště a ukládá starostovi, aby bylo sdělení o výběru nabídky doručeno vítěznému uchazeči a byla podepsána smlouva nebo objednávka na dodávku s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s pronájem sálu v restauraci Beseda dne 17. 6. 2016 od 9 – 17 hodin pro společnost Volanski Group s. r. o., Kolínská 1686, Praha.

Rada města schvaluje pořízení herních prvků chobotnice a beruška od společnosti 3D PROGRAM s.r.o., Nová 1073, Zlín 763 02, které budou umístěny na dětském hřišti před ZŠ Purkyňova.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o modelu provozování Tepla Frýdlant s. r. o. – exkurze ve Zruči nad Sázavou

- ul. Kodešova – zrcadlo – přerostlý nálet

- pořad „Kudy z nudy“ – Zámecký pivovar Frýdlant

- řešení křižovatky ulic Bělíkova, Fügnerova

- vyvalená zeď v autokempu

- umístění laviček u zimního stadionu nebo u Lidlu

- termín Valdštejnských slavností v roce 2017 – 19. – 21. 5. 2017

- informace o obdržených dotacích z grantu Libereckého kraje

- informace o povinnosti vyplnit Čestné prohlášení

- informace o definitivním zamítnutí dotace z OPŽP na kanalizaci na Hágu II. etapu  

- informace o studii na atletický okruh u ZŠ Purkyňova

- podněty a návrhy na další zvelebení města Frýdlant do konce příštího týdne

22.6.2016 11:32:10 | přečteno 241x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load