ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 43. zasedání rady města konaného dne 16.5.2016

43. zasedání rady města konaného dne 16. 5. 2016

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení na akci „Komplexní tiskové řešení MěÚ Frýdlant“.  

Rada města po projednání souhlasí s opravou komunikace ke kotelně nákladem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení na akci „Oprava komunikace ke kotelně, Frýdlant“. 

Rada města bere na vědomí ústní zprávu o řešení kácení stromů v ulici Lužická a trvá na původním záměru projektu.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu a varianty organizace dopravního řešení ulice V Úvoze po dokončení rekonstrukce.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava havarijního stavu tělocvičny v objektu ZŠ Bělíkova, čp. 977, Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01 na akci „Frýdlant – ulice Nádražní – II. část“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu AUTOTREND, spol. s r.o., se sídlem České mládeže 1101, Liberec 25, 463 12 na akci „Dodávka osobního automobilu“ – II. výzva a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2015 přednesenou panem Zdeňkem Průšou, starostou SDH Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2015 přednesenou Bc. Stanislavem Sochou, velitelem JSDH Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2015 přednesenou ředitelkou Soňou Šlejtrovou dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant.

Rada města po projednání neschvaluje výměnu bytové jednotky v ulici ČSA čp. 476 za bytovou jednotku v ulici ČSA čp. 406.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec za rok 2015 a souhlasí s převodem zisku do rezervního fondu organizace.

Rada města po projednání souhlasí s provedením veřejnoprávní kontroly v příspěvkových organizacích města Frýdlant Ing. Janou Královou a zároveň pověřuje starostu objednáním veřejnosprávní kontroly za období 1-9/2016 v ceně 45.000,- Kč.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č.12,13/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů 88.062,00 Kč a výdajů 538. 062,00 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 450.000,00 Kč bude hrazen z rezervy vyhrazené v rozpočtu na prioritu IV. KR, která je součástí zůstatku účtu.

Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s přijetím darů na kulturní akce od Nadace Preciosa a zároveň schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 25.000,00 Kč.

Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 500.000,- Kč.

Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebních pozemků p.č. 4633/1 o výměře 1696 m2 a p.č. 4631/2 o výměře 1323 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 250,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části stavebního pozemku p.č. 3298/2 o výměře cca 1700 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 295,- Kč/m2. Pozemek se nachází Na Hágu, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebního pozemku p.č. 2476/1 o výměře 1244 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 275,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – metropolitní optická síť s firmou FDLnet.CZ, Březová 1306, Frýdlant k pozemkům p.č. 110, 156, 165, 179/1, 180, 182/47, 182/60, 182/63, 182/61, 182/69, 221, 234/2, 235, 267/3, 945, 967, 968, 993/1, 994, 997, 1027/1, 1027/7, 1027/8, 1027/9, 1027/13, 1042, 1043/2, 144/1, 182/36, 113/1, 223/2, 233, 950, vše k.ú. Frýdlant za cenu 120.000,- Kč + DPH.

Rada města bere na vědomí žádost pana Vondráčka a souhlasí s poskytnutím plochy náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 25. 5. 2016 pro marketingovou akci GE Money Bank. Cena se stanovuje ve výši 1.365,- Kč + DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor v 1. patře objektu čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, Frýdlant na dobu určitou 3 let od 18. 5. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2/rok.Rozdíl proti ceně obvyklé nájemného bude zapsán do registru de minimis.

Rada města souhlasí s podnájmem prostor v 1. patře objektu čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant neziskovým organizacím za stejných podmínek nájemní smlouvy uzavřené s MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pojištění majetku a vozidel města podle předloženého materiálu a souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění majetku města s Direct pojišťovnou, a.s., Nové sady 996/25, Brno na období dvou let za cenu dle cenové nabídky a s uzavřením smlouvy na pojištění vozidel města s Uniqua pojišťovna, a.s., Evropská 136, Praha 6 na období dvou let za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodávku kontejnerů pro město Frýdlant a souhlasí se zadáním výroby firmě KOVOKUP s.r.o., Hejnická 66, Radčice, Liberec 32 za cenu dle předložené nabídky.

Rada města po projednání souhlasí s umístěním reklamního poutače na florbalový turnaj „FRÝGAMES 2016“, který se koná ve dnech 4. – 5. 6. 2016. Jedná se o nosič umístěný u křižovatky ulic Komenského, Žitavská, Míru a Nádražní, Frýdlant. Umístění je zdarma.

Rada města schvaluje uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na objekt čp. 46, Havlíčkova ulice, Frýdlant mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem a ukládá starostovi jednat o podmínkách této smlouvy s Libereckým krajem.

Rada města schvaluje podání Žádostí o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje podle návrhu opatření studie „Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów“ návrh postupu přípravy technických opatření a to na akce 1 c Opatření pro připojení vodovodu Bulovka a Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov a 1 e Opatření na stávajících rozváděcích sítích za předpokladu finančního podílu obcí Višňová, Bulovka, Dětřichov, Heřmanice a Kunratice.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s.r.o., návštěva ministra financí Ing. Andreje Babiše

- oprava Mostu v ulici Vrchlického, železniční výluka

- začala rekonstrukce čp. 172, ulice Míru

- špatný stav potoka za čp. 172, ulice Míru

- veřejné zakázky na webových stránkách Města Frýdlant

- sjednocení vymáhání Bytového hospodářství Frýdlant a Města Frýdlant

- náměstí, nové řešení

- Bělíkova ulice, parkování

- Jugendtreffen, termín nahlášení do 20. 5. 2016

- otevírací doba sběrného dvoru ve Frýdlantu

- riziko odpojování zákazníků od společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o.

- štít na objektu hasičské zbrojnice

- rekonstrukce Mostu v ulici Vrchlického, vybudování schodiště od ulice Nádražní

- nepořádek v Děkanské ulici, parkování

- sběrný dvůr, varianta vybudování vlastního v rámci obcí ORP Frýdlant

- ZŠ Husova, havárie vodovodu

- rekonstrukce ulice Lužická, informace

- objekt bývalého koupaliště, hromady suti, informace

- ČOV aerace, informace

- kontrolní dny, ZŠ Husova, ulice Lužická, informace

- ulice Bělíkova, SFDI čeká se na dotaci

- ulice Lesní, porušování nočního klidu

  

22.6.2016 11:31:36 | přečteno 249x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load