ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 41. zasedání rady města konaného dne 2.5.2016

41. zasedání rady města konaného dne 2. 5. 2016

Rada města bere na vědomí ředitelské volno dne 13. 5. 2016 na pracovišti ZŠ Husova, Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu a činnosti Základní školy praktické a Základní školy speciální přednesenou Mgr. Jaroslavou Smolovou, ředitelkou školy dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant, příspěvkové organizace za rok 2015 přednesenou ředitelem Bc. Ondřejem Havlínem, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2015 přednesenou Bc. Věrou Jurkovičovou, DiS, vedoucí Střediska sociální péče dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Havlíčkova čp. 304, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici U Nemocnice čp. 1243, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje nabídku na zakoupení materiálu na část střechy objektu v ulici Železná čp. 824, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE s.r.o.se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „Zastřešení přístupového chodníku ve dvorníčásti objektu DPS, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Projektový ateliér DAVID, s.r.o. se sídlem Ruprechtická 199, Liberec 14, 460 14 na akci „Zpracování projektovédokumentace na objekt v ul. Míru 1407, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje pořízení herních prvků ježek, šnek a palisáda od společnosti 3D PROGRAM s.r.o., Nová 1073, Zlín 763 02, které budou umístěny na dětském hřišti před ZŠ Purkyňova.

V případě zajištění finančních prostředků budou pořízeny další herní prvky 3D PROGRAMu, a to chobotnice a beruška.

Rada města bere na vědomí návrh řešení opravy železničního mostu v ul. Vrchlického M-07 ve Frýdlantu.

Rada města ukládá místostarostovi Jiřímu Stodůlkovi doložit seznam veškerých rizik spojených s nesplněním termínu, návrh dodatku ke smlouvě, včetně podmínek a penále při nedokončení stavby v dané lhůtě a dále ho pověřuje projednat tento návrh s dodavatelem.

Rada města bere na vědomí žádost spolku Wietew z.s. a souhlasí s pořádáním akce v parku v ul. Mezibranská, Frýdlant dne 19. 6. 2016. Pronájem veřejného prostranství se poskytne bezúplatně za podmínky umístění billboardu „Tuto akci podporuje město Frýdlant“ po celou dobu trvání akce.

Rada města uděluje stavebníkovi TEPLO Frýdlant s.r.o., Fügnerova 1405 souhlas se stavbou přístupového schodiště do prostoru v 2. NP objektu čp. 1398, ul. Bělíkova, Frýdlant. Rada města ukládá vedoucí OMS, Bc. Martině Černé prověřit zastavitelnost pozemku, dle územního plánu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 91,6 m2 v přízemí objektu čp. 172, ul. Míru, Frýdlant. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 700,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Sídlištní, Frýdlant dle návrhu pro osobu těžce zdravotně postiženou na náklady žadatele.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2031 o výměře cca 40 m2, k.ú. Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí OMS prověřit na OSUŽP možnost stavby přístřešku na pozemku p.č. 2031 k.ú. Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi a místostarostovi předložit dopracovaný materiál a koncepci SDH Frýdlant na provozování parkoviště u autokempu „Pod zámkem“ na příští zasedání rady města.

Rada města souhlasí s prodejemčásti pozemku p.č. 2650/82 o výměře cca 260 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Slunečná, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2650/82 o výměře cca 260 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Slunečná, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant za 3/2016.

1. Rada Města po projednání revokuje usnesení č. 876/2016 ze dne 4. 4. 2016 :

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů 2.300.000,00 Kč a výdajů 7.500.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 5.200.000,00 Kč bude hrazeno: 5.000.000,00 z rezervy (13 mil. Kč) a 200.000,00 Kč ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, 6/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů 2.300.000,00 Kč a výdajů 4.650.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 2.350.000,00 Kč bude hrazeno: 2.150.000,00 z rezervy (13 mil. Kč) a 200.000,00 Kč ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9, 10/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů 723.478,00 Kč a výdajů 574.584,00 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 148.894,00 Kč bude převedeno do zůstatku účtu. Rada Města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.575.586,00 Kč

Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou  metodikou odpisování pro rok 2016 v příspěvkových organizacích zřízených Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisové plány všech příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. dle předloženého návrhu.

2. Rada města po projednání souhlasí s odepisováním technického zhodnocení vybudovaného a hrazeného společností TEPLO Frýdlant s.r.o. v budově čp. 1398 nájemcem této nemovitosti.

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky ve výši 425,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s odpisem nedokončené investice jako zmařené a její zaúčtování na podrozvahovém účtu, a to v případě ulice Na Stráni.

Rada města doporučuje předložit toto ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí SMRK za rok 2015, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK provedenou firmou O-Consult, s.r.o. dle zákona č. 420/2004 Sb. a doporučuje tyto údaje dát na vědomí zastupitelstvu města Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje doplnění Vnitřní směrnice č. S-01/2016 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu o Tabulku č. 4a (reklama v kině) s účinností od 2. května 2016.

Rada města po projednání souhlasí se zápůjčkou sálu restaurace Beseda dne 21. 5. 2016 Šachovému klubu Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Šachový klub zařídí umístění reklamy „Tuto akci podporuje Město Frýdlant.

Rada města bere na vědomí informace ke změně předložení projektového záměru na akci „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu a činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při realizaci česko-polských projektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská Republika v období 2014-2020 Program INTERREG V – A uzavřená mezi městy a obcemi Frýdlant, Heřmanice, Dětřichov, Kunratice v České republice a Pieńsk v Polské republice dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o spolupráci Jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Frýdlant, obce Heřmanice, obce Dětřichov, obce Kunratice a polského partnera města Pieńsk, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje nový princip pronájmu sálu restaurace Beseda, který lze pronajmout až po schválení radou města.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- exkurze do Litomyšle

- obědy do školek ze Školní jídelny Frýdlant

- Zruč nad Sázavou, informace

- osadní výbor Albrechtice – žádost o podporu představení bratří Čadíků letního kina

- doplnění zeleně – ul. Fügnerova, Nádražní a Okružní

- přednáška O bombardování Frýdlantu, Exta třída

- architektonická kancelář David, projekt před ZŠ Lesní Liberec

- rekonstrukce ulice Lužická, uzavírky

- rekonstrukce ZŠ Husova, informace

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- zamítnuté dotace na některé akce

- pravděpodobné zvyšování platů zaměstnanců škol o 10%

- registr smluv

- změna zákonu o veřejných zakázkách od 1. 10. 2016

- Frýdlant se baví, 11. 6. 2016

  - kladení věnců, 8. 5. 2016

- výročí Karla IV, 14. 5. 2016 

23.5.2016 15:45:15 | přečteno 256x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load