ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 40. zasedání rady města konaného dne 18.4.2016

40. zasedání rady města konaného dne 18. 4. 2016

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 74, nám. T. G. Masaryka 74, Frýdlant s MAS Frýdlantsko z.s., Děkanská 74, Frýdlant na 1 měsíc od 18. 4. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o celkové výměře 250,8 m2.

Rada města souhlasí se zvýhodněným nájemným 100,- Kč/m2/rok a ukládá starostovi předložit smlouvu o zajištění služeb hospodářského zájmu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod objektu čp. 146, ul. Míru včetně pozemků p.č. 666 o výměře 420 m2, p.č. 667 o výměře 400 m2, pozemku p.č. 669 o výměře 160 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví firmy FDLnet.CZ, Březová 1306, Frýdlant za cenu 2.500.000,- Kč za těchto podmínek: prodej objektu včetně pozemků smlouvou budoucí kupní na 5 let s tím, že do 5-ti let od podpisu smlouvy budoucí kupní, budoucí kupující zrekonstruuje byt v 1. patře objektu, bude zachován minimální rozsah bytových jednotek, jaký je ke dni podpisu smlouvy budoucí kupní, nebytové prostory budou provozovány po dobu 5-ti let jako prodejna nepotravinářského zboží nebo kanceláře a v objektu nebudou provozovány žádné LVT, VHP ani jiné hry. Po splnění podmínek a uplynutí 5-ti leté lhůty bude uzavřena řádná kupní smlouva. Při podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazena polovina kupní ceny. Po splnění podmínek a uplynutí 5-ti leté lhůty bude doplacena zbývající část kupní ceny a uzavřena řádná kupní smlouva. V případě nesplnění podmínek město odstoupí od uzavření řádné kupní smlouvy a budoucímu kupujícímu bude vrácena uhrazená kupní cena po odečtení obvyklého nájemného.

Rada města bere na vědomí žádost firmy Bartoš nářadí s.r.o., U Potoka 1482, Frýdlant a souhlasí s pořádáním akce dne 5. 5. 2016 v městském parku v ul. Mezibranská, Frýdlant dle návrhu. Cena se stanovuje ve výši 1.050,- Kč + DPH.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít kupní smlouvu na 2 betonové sloupy č. 478 a č. 479 umístěné na p.p.č. 1230/3, k.ú. Frýdlant s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Rada města souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na objekt čp. 1407 ul. Míru, Frýdlant dle návrhu.

Rada města souhlasí s přemístěním DZ B28 a dodatkové tabulky umístěné na fasádě čp. 172 ul. Míru, Frýdlant na hranu obrubníku do chodníku 1-2 metry za rozhraní čp. 172 a 173.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2015 přednesenou vedoucí paní Zdeňkou Prokopovou, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra POSEC za rok 2015, přednesenou starostou Ing. Danem Ramzerem, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru kanceláře úřadu za rok 2015 přednesenou vedoucí Mgr. Alenou Švejdovou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Vnitřní směrnici č. S-01/2016 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu s účinností od 18. 4. 2016.

Rada města bere na vědomí rezignaci pana Martina Budzela na mandát člena zastupitelstva města Frýdlantu k 5. 4. 2016 a pověřuje tajemnici úřadu předáním osvědčení paní Ing. Janě Dachsové, že se stala dne 6. 4. 2016 zastupitelkou města Frýdlantu.

Rada města souhlasí s možností instalace šikmé schodišťové plošiny a se stavebními úpravami s uzpůsobením sprchového koutu v bytě č. 1 na adrese Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant.

Rada města schvaluje platový výměr ředitele Školní jídelny Frýdlant, p.o., vzhledem k započitatelné praxi k 1. 4. 2016 27 let.

Rada města po projednání souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy  č. 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, na projekt s názvem „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu a Lubani“.

Rada města po projednání souhlasí s podpisem Dohody o spolupráci s polským partnerem městem Lubań na projektu „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu a Lubani“

Rada města po projednání souhlasí s financováním vlastního podílu ve výši minimálně 15%   uznatelných nákladů projektu s názvem „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu a Lubani“.

Rada města po projednání souhlasí se zápůjčkou sbírkového předmětu sb. č. A 75 Oblastní galerii Liberec pro výstavu v termínu 8. 9. – 27. 11. 2016.

Rada města po projednání souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy  č. 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, na projekt s názvem „Kolem kolem Jizerek“.

Rada města po projednání souhlasí s podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Kolem kolem Jizerek“, kde vedoucím partnerem je Euroregion Nisa.

Rada města po projednání souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy  č. 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, na projekt s názvem „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“.

Rada města po projednání souhlasí s podpisem Dohody o spolupráci s polským partnerem městem Lubań na projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“.

Rada města bere na vědomí rozpis předpokládaných celkových nákladů za rok 2016/2017 včetně časového a finančního harmonogramu akce v rámci stavby „Rekonstrukce MK Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu“.

Rada města po projednání schvaluje zrušení výběrového řízení v rámci zakázky „Dodávka osobního automobilu“ z důvodu změny technických parametrů.

Rada města ukládá starostovi předložit koncepci dětských hřišť ve Frýdlantu včetně financování na další jednání rady města.

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 880003942/1/BVB/P v rámci stavby „Rekonstrukce ulice V Úvoze, Frýdlant“ – přeložka plynovodu včetně 5-ti přípojek v ul. V Úvoze, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí informace o rozpracovanosti projektu „Oprava havarijního stavu objektu tělocvičny a rekonstrukce střešní krytiny“.

Rada města bere na vědomí zprávu o možnosti zřízení funkce městského architekta.

Rada města ukládá tajemnici Ing. Veronice Bubeníčkové připravit podkladový materiál směřující k výběrovému řízení na pozici městského architekta pro Město Frýdlant.

Rada města schvaluje služební cestu členů rady města za účelem návštěvy Litomyšle a seznámením se s působením městského architekta.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.777.640,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.046.306,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na pořádání Letní jazzové dílny v roce 2016. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pořadateli Letní jazzové dílny v předložené výši.

Rada města po projednání bere na vědomí materiál ke schválení účetní závěrky za rok 2015.

Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí závěrečný účet Města Frýdlant za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání vydává Nařízení obce s rozšířenou působností č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa – hrozící kůrovcová kalamita.

Rada města po projednání schvaluje zadání výběrového řízení na osobní automobil Škoda Octavia 1.4 TSI.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Albrechtice u Frýdlantu, terénní úpravy

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- svoz odpadů, informace

- Speciální a praktická škola Frýdlant, kotelna

- seminář pro zastupitele FVS a.s.

- koordinace zametání ulic

- Albrechtice u Frýdlantu, svodidla

- dopravní značka Zákaz vjezdu nákladních automobilů, ul. Hejnická

- hodiny u kina

- Žádost o finanční příspěvek – Centrum LIRA, z.ú. 

23.5.2016 15:40:22 | přečteno 281x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load