ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 39. zasedání rady města konaného dne 4.4.2016

39. zasedání rady města konaného dne 4. 4. 2016

Rada města bere na vědomí splnění jmenovitých úkolů ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje uchazeče s nejlevnější nabídkovou cenou výběrového řízení firmu DKK Stav s.r.o. se sídlem Cidlinská 920/4, Liberec XV 460 15, na akci “Rekonstrukce bytového domu - oprava střechy, fasády a výměna výplní otvorů  stávajícího objektu č.p. 172, Frýdlant – ulice Míru“  a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s Koordinační dohodou o spolupráci při provozování Městského kamerového dohlížecího systému Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

Rada města po projednání schvaluje mimořádnou odměnu za II. pololetí roku 2015 ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  o možnosti zřízení a provozu mikrojeslí dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadávacích podmínek a vyhlášením výběrového řízení na „Frýdlant – ulice Nádražní – II. část“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Liebscher & Pohl, spol. s.r.o se sídlem Oblouková 252, Stráž nad Nisou 463 03 na akci „Kompletní oprava a rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ Husova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a vyloučenému uchazeči „Oznámení o vyloučení nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání ruší nabídkové řízení na zpracování projektové dokumentace na objektu v ul. Míru 1407, Frýdlant a ukládá vedoucí investičního oddělení zadat nabídkového řízení znovu.

Rada města bere na vědomí návrhy předložených variant řešení retenčních nádrží pro zpomalení odtoku dešťových vod v rámci rekonstrukce ulice Lužická vč. souvisejícího území ve Frýdlantu.

Rada města po projednání schvaluje řešení nádrže pro zpomalení odtoku dešťových vod v rámci rekonstrukce ulice Lužická vč. souvisejícího území ve Frýdlantu ve variantě č. 1A dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá investičnímu oddělení zadat investiční přípravu dokumentace k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení a realizační dokumentaci. Dokumentaci provede zpracovatel PD k rekonstrukci ulice Lužická, firma SNOWPLAN, s.r.o.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního vyřešit majetkoprávní vztahy a zajistit smluvně přístup na dotčené pozemky.

Rada města bere na vědomí v souvislosti, s rekonstrukcí ulice Lužická, informaci vedoucí IO o přípravě projektových dokumentací na opravu dešťové kanalizace a chodníků v ulici Březinova.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí IO o přípravě projektové dokumentace na „bikecrossové hřiště“ v ulici Strmá a zprávu o průběhu zjišťovacího řízení na tento záměr 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným na akci „Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a vyloučeným uchazečům „Oznámení o vyloučení nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem společně s Frýdlantskou vodárenskou společností a.s.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního přednesenou paní Hanou Němcovou, vedoucí odboru dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru od Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. – projektové dokumentace, která bude využita na výměnu aeračního systému v ČOV Frýdlant.

Rada města zároveň pověřuje místostarostu Jiřího Stodůlku podpisem předložené darovací smlouvy.

Rada města vzala na vědomí rozpočet svazku obcí SMRK na rok 2016 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města schvaluje členský příspěvek Svazku obcí SMRK na rok 2016 ve výši 95.650,-- Kč. 

Rada města po projednání vzala na vědomí zápis z jednání SO Smrk ze dne 4. 3. 2016.

Rada města vzala na vědomí rozpočet DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO na rok 2016 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města schvaluje členský příspěvek DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO na rok 2016 ve výši 391.007,50 Kč

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro společnost TEPLO Frýdlant s.r.o. na rok 2016 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu tepelných zařízení.

Rada města po projednání souhlasí se stanovením výše splátek za prodej tepelných zařízení organizaci TEPLO Frýdlant s.r.o. na rok 2016 ve výši 650 tis. Kč. Zároveň rada města pověřuje starostu podpisem dodatku č. 12, kterým se stanovuje výše splátky pro rok 2016.

 Rada města ukládá starostovi předložit do 30. 6. 2016 variantu řešení financování splátek za prodej tepelných zařízení společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky veřejnoprávních kontrol na jednotlivých příspěvkových organizacích města Frýdlant za rok 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2015 a souhlasí s převodem zisku z HČ 83.352,66 Kč do rezervního fondu a VČ ve výši 160.729,67 Kč na úhradu ztráty VČ z předchozích let dle návrhu organizace.

Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2015.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec za rok 2015 a souhlasí s převodem zisku ve výši 25.165,32 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace.

Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec k 31. 12. 2015.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant za rok 2015 a souhlasí s převodem zisku ve výši HČ 2.244,58 Kč a VČ 11.789,01 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant k 31. 12. 2015.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,00 Kč a výdajů 45.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 45.000,00 Kč bude hrazen z rezervy na účtu vyhrazené pro investiční akce s prioritou IV a doporučuje předložit materiál zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 301.468,76 Kč a výdajů 20.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 281.468,76 Kč bude převedeno do zůstatku účtu a doporučuje předložit materiál zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.  

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6/2016 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 2.300.000,00 Kč a výdajů 7.500.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 5.200.000,00 Kč bude hrazeno: 5.000.000,00 z rezervy (13 mil. Kč) a 200.000,00 Kč ze zůstatku účtu a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního za rok 2015 přednesenou Bc. Martinou Černou, vedoucí odboru dle předloženého materiálu.

Rada města pro projednání schvaluje Zápis inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost extra třídy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a souhlasí s umístěním stanoviště v rámci akce „Historický pochod za pokladem“ na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant a za katovskou brankou za radnicí Frýdlant.

Rada města schvaluje dar pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu =Frýdlant, příspěvková organizace ve výši cca 600,- Kč. Dar bude poskytnut formou nepeněžitého plnění ve formě vstupenek do městského kina.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na servis výtahů (plošina radnice) s firmou MSV Liberec s.r.o., Kralická 79, Liberec 7 dle návrhu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebních pozemků p. č. 4633/1 o výměře 1696 m2 a p. č. 4631/2 o výměře 1323 m2, vše k. ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části stavebního pozemku p. č. 3298/2 o výměře 1700 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 295,- Kč/m2. Pozemek se nachází v lokalitě Na Hágu, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Slovanu Frýdlant, oddíl kopané, Okružní 1260, Frýdlant a  souhlasí s bezplatným poskytnutím areálu autokempu dne 16. 7. a 17. 7. 2016 na akci Oldies party. Předání a převzetí areálu proběhne na základě předávacího protokolu.

Rada města souhlasí s uložením optického kabelu do pozemků p. č. 111, 144/1, 145, 182/36, 222, 223/2, 233 a 950, vše k. ú. Frýdlant (změna č. 4 výkresové dokumentace) v rámci realizace stavby „Metropolitní optická síť  - FdlNet – Frýdlant - Lužická“ a souhlasí se zřízením služebnosti předmětné inženýrské sítě k těmto pozemkům.

Rada města souhlasí s vjezdem vozidla Radia Contact Liberec, Na Okruhu 872/10, Liberec 1 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant v termínech dle předložené žádosti.

Rada města bere na vědomí žádost Euroregionálního centra Pieńsk a souhlasí s vjezdem vozidel a uspořádáním akce „Rallye historických vozidel – Lužice 1945 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 24. 4. 2016.

Rada města souhlasí s použitím znaku města Frýdlantu Euroregionálním centrem Pieńsk na propagačních materiálech akce „Rallye historických vozidel – Lužice 1945“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 1330, k. ú. Frýdlant o výměře cca 500 m2 (v majetku města) za část pozemku p. č. 1471, k. ú. Frýdlant o výměře cca 500 m2 v majetku p. Odehnala. Cena pozemků je stanovena ve výši 295,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 172, ul. Míru, Frýdlant o výměře 59,65 m2 s panem Bc. Dušanem Václavíčkem za podmínek stávající nájemní smlouvy uzavřené s fi. Assistentia, Březová 1304, Frýdlant. Podnájemní smlouva bude předložena vedoucí odboru majetkosprávního do 15-ti dnů od jejího uzavření.

Rada města souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy na pojištění vozidel města uzavřené s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/24, Praha 8 k 30. 6. 2016.

Rada města souhlasí s výběrem pojistitele majetku a vozidel města na období 2 let dle návrhu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- oprava střechy na čp. 824, ul. Železná, Frýdlant

- pytlový systém a bonusový systém – usnadnění práce s evidencí

- životnost osvětlení zimního stadionu

- oprava komunikací v ul. Fibichova a Čelakovského, Frýdlant

- oprava chodníků v ulici Čapkova a Zámecká, Frýdlant

- dětské prvky „gumová zvířátka“ na dětském hřišti

- řešení pracovníků na VPP – některé pracovité zaměstnat na hlavní pracovní poměr

- osvětlení u OC TESCO

- přesunutí termínu jednání zastupitelstva města z 27. 4. 2016 na 4. 5. 2016

- vložení majetku do Frýdlantské vodárenské společnosti a. s.

- město Frýdlant a okolí přijede navštívit zakladatel Singltreku 

2.5.2016 14:13:54 | přečteno 216x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load