ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 38. zasedání rady města konaného dne 14.3.2016

38. zasedání rady města konaného dne 14. 3. 2016

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemků p.č. 3247 o výměře 2202 m2 a p.č. 3256/1 o výměře cca 2760 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Hejnická, Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi a vedení  SDH Frýdlant doložit na nadcházející zasedání rady města záměr na provozování parkovacích ploch.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Frýdlant, Okružní 1378 a souhlasí s bezplatným poskytnutím areálu autokempu dne 30. 4. 2016 na akci pálení čarodějnic.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Frýdlant, Okružní 1378 na pronájem areálu autokempu ve dnech 23. 7. – 24. 7. 2016 na akci Oldies party.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Frýdlant, Okružní 1378 a souhlasí s bezplatným poskytnutím dřeva z městského lesa cca 20 m3 na stavbu přístřešku pro uložení prostředků jednotky a sdružení na náklady žadatele.

Rada města pro projednání přiděluje byt o velikosti 1+1 v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Mlýnská 456, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru sociálních věcí za rok 2015 přednesenou vedoucí Bc. Lucií Andršovou, dle předloženého materiálu.

Rada města podporuje zařazení poskytovatelů sociálních služeb – FOKUS Liberec, o.p.s., Centrum LIRA, z.ú. Liberec a Centrum GENERACE, o.p.s. Liberec do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a tím o rozšíření působnosti na území města Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant (přízemí) o výměře 107,1 m2 na dobu určitou 5-ti let od 1. 4. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí informace ze zasedání Školského výboru.

Rada města po projednání souhlasí s vypsáním poptávky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 1407, ulice Míru, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí rozdělení provozních činností a jejich nákladů mezi Městem Frýdlant a základní školou Purkyňova v rámci projektu „Cestování dostupné všem“ a souhlasí s jejich návrhem.

Rada města bere na vědomí vyjádření Povodí Labe, s.p. v rámci zajištění územního a stavebního povolení v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací Lužická ve Frýdlantu“.

Rada města ukládá vedoucí investičního oddělení zpracovat na následující zasedání rady města projektový záměr s odhadovanou cenou investice. Termín splnění do 4. 4. 2016.

Rada města po projednání schvaluje dodavatele na zajištění technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP investora stavby v rámci akce „Rekonstrukce místníchkomunikací Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu“a ukládá starostovi, aby s dodavateli byla podepsána smlouva o dílo či písemná objednávka na zajištění služeb.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 39 m2 (prodejna nepotravinářského zboží) s paní Pavlou Rejnartovou na dobu neurčitou od 1. 4. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí se změnou užívání prostor v čp. 274, ul. Míru, Frýdlant na provozovnu kadeřnictví na náklady nájemce bez možnosti kompenzace městem a pověřuje nájemce vyřízením veškerých záležitostí s tím spojených.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant včetně pozemků p.č. 666o výměře 420 m2, p.č. 667 o výměře 400 m2, p.č. 669 o výměře 160 m2, vše k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 2.500.000,- Kč, min. příhoz do jednotlivých kol ve výši 25.000,- Kč.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – zemní kabel NN na pozemku p.č. 1480/1, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín za podmínky, že nedojde k zásahu do tělesa komunikace. Cena se stanovuje ve výši 50,- Kč/bm + DPH. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – zemní kabel NN na pozemku p.č. 3257, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín. Pozemek se nachází v ul. Jizerská, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – zemní kabel NN na pozemku p.č. 1330, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města souhlasí s nákupem vozidla Ford Tranzit 2,2 85 kW Trend od firmy JMT dodávky s.r.o., ul. Pavlovická, Liberec pro technické oddělení za cenu dle cenové nabídky. Termín splnění do 31. 3. 2016.

Rada města ukládá vedoucí OMS předložit koncepci využití a potřeby vozového parku Městského úřadu Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu podlahy na živnostenském odboru Městského úřadu Frýdlant s firmou BENNE s.r.o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle předložené cenové nabídky.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytování služeb mobilních operátorů s firmou Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 na období 3 let za ceny dle předložené cenové nabídky.

Rada města schvaluje dodávku počítačů a komponentů pro IT Městského úřadu Frýdlant od firmy Palme-Elektro, Míru 682, Frýdlant za cenu dle předložené cenové nabídky.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, na akci „Modernizace aeračního systému pro ČOV Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášení nabídkového řízení na „Nákup osobního vozu Škoda Octavia“.

Rada města po projednání bere na vědomí a schvaluje podnájem nebytových prostor v areálu nemocnice o celkové výměře 56,79 m2, které se nacházejí v suterénu budovy N čp. 860, ul. V Úvoze, Frýdlant, na p.č. 1040 v k.ú. Frýdlant společnosti Bike Frýdlant z.s., Palackého 756, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí rozhodnutí valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o kapitalizaci majetku a ukládá starostovi zveřejnit záměr dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí akci „Setkání Frýdlantů“ ve dnech 1. 7. – 4. 7. 2016 v polském městě Miroslawiec a deleguje paní Reginu Loudovou a MUDr. Roksolanu Sobotovou, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí akci „Trh lidových řemesel ve Frýdlantu nad Ostravicí“ a nominuje pana Jaroslava Vančuru, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- mobilní zeleň na náměstí

- uhelný důl Turow – ztráta vody

- Nemocnice Česká Lípa – problémy s personálním obsazením

- Rally Lužice 24. 4. 2016

- Jugendtreffen 2017

- odpady, párování plateb

- Frýdlant se baví, pozvání sportovních a kulturních spolků

2.5.2016 14:13:12 | přečteno 223x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load