ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 37. zasedání rady města konaného dne 29.2.2016

37. zasedání rady města konaného dne 29. 2. 2016

Rada města pro projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2015 a plán na rok 2016 přednesenou Ing. Jiřím Pánkem, odborným lesním hospodářem dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Cymstav s.r.o. se sídlem Březinova 865, Frýdlant na akci „Oprava komínů na objektech Vrchlického 1125-1126, Frýdlant“ a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s pořadím uchazečů a v případě odstoupení uchazeče, automaticky postupuje další v pořadí.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Václav Veselý se sídlem Višňová 178, Frýdlant na akci „Oprava části střechy na objektu Tyršova 927, Frýdlant“ a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s pořadím uchazečů a v případě odstoupení uchazeče, automaticky postupuje další v pořadí.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Václav Veselý se sídlem Višňová 178, Frýdlant na akci „Oprava střešního pláště garáže záchranka Frýdlant“ a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru

Rada města souhlasí s pořadím uchazečů a v případě odstoupení uchazeče, automaticky postupuje další v pořadí.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje úpravu platového výměru ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant s účinností od 1. března 2016 s tím, že pravidla pro výplatu mimořádné odměny platí pro rok 2016. Změna platového výměru je ve výši mimořádné odměny.

Rada města pro projednání bere na vědomí zprávu pracoviště krizového za rok 2015 přednesenou Josefem Hurníkem, referentem odboru živnostenského úřadu dle předloženého materiálu.

Rada města revokuje usnesení č. 788/2016 ze dne 15. 2. 2016.

Rada města schvaluje věcný dar pro Myslivecké sdružení Harta – Višňová na opravu střechy odchovny a skaldu krmiva dle předloženého materiálu a zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0 Kč a výdajů 5.000,00 Kč a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) bude hrazeno ze zůstatku účtu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0 Kč a výdajů 857.000,00 Kč a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) bude hrazeno z rezervy na účtu pro kapitálové výdaje priorita IV.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Dodávku mobilních nádob na zeleň na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí realizaci přípojkových skříní na ČS 1 a ČS 2 v rámci projektu „Odkanalizování lokality Hág - II. etapa“ a souhlasí s provedením přípojek od přípojkových skříní k novým odběrným místům.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a vestavba kanceláře ve 2. N. P. v objektu Tepla Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2015 přednesenou panem Ludvíkem Pflegerem pověřeným vedoucím odboru dopravy dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí navrženou evidenci místních komunikací a souhlasí s jejím obsahem a rozsahem v předloženém znění.

Rada města bere na vědomí žádost Spolku rodičů a přátel PSDM Hlásek, Sladovnická 309, Liberec 30 a souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda za podmínky, že bude na této akci umístěna cedule „Tuto akci podporuje město Frýdlant“ a bude pořízena fotodokumentace.

Rada města bere na vědomí žádost firmy FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant a souhlasí s umístěním optických a datových kabelů v objektu čp. 868, ul. Lužická, Frýdlant dle návrhu. Úhrada za umístění zařízení se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2 s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města schvaluje Pravidla pro pronájem pozemků v majetku města Frýdlant s účinností od 29. 2. 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zaslat odpověď dle předloženého návrhu a na vědomí spolumajiteli objektu čp. 928, Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předat k soudnímu vymáhání neuhrazenou částku za nájemné za pozemek p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant za poslední tři roky ve výši 3.939,- Kč od majitelů objektu čp. 928, ul. Okružní, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru od společnosti TESCO na projekty „Extra třídy“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh zadání veřejné zakázky na „Nákup osobního vozu Škoda Octavia Style 2.0 TDI 110 kW“ dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá místostarostovi zpracovat informační kampaň ohledně špatného parkování a dodržování Pravidel silničního provozu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o otevírání obálek na rekonstrukci ul. Lužická

- požádat Lesy ČR o odstranění polomu z cyklostezky, které hrozí spadnutím

- návrh na změnu směrnice na zadávání veřejných zakázek

- informace o projektu Nádražní ul.

- rekonstrukce mostu v ul. Vrchlického – výluka ČD a. s. cca 1,5 měsíce

- přehled k pronájmu sportovišť – volná kapacita

- informace o výletu do ZOO Základní školy praktické Frýdlant

- umístění cedule u chodníku na Větrov – přejděte na druhý chodník

- informace o jednání s Agenturou pro sociální začleňování – návrh na Komunitní centrum v prostorách bývalého „Sýkory“ – mimořádné jednání zastupitelstva města dne 30. 3. 2016

2.5.2016 14:12:28 | přečteno 191x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load