ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 36. zasedání rady města konaného dne 15.2.2016

36. zasedání rady města konaného dne 15. 2. 2016

Rada města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlantdle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – umístění plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 180, 182/47, 182/60, 182/62, 1027/1, 1042, 994, vše k. ú. Frýdlant ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 48,3 m2 (kancelář, ordinace) s MUDr. Ivo Brožíkem na dobu určitou 5-ti let od 1. 3. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 39 m2 (prodejna nepotravinářského zboží) min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Min. nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok a příhoz do jednotlivých kol 50,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant o výměře 120 m2 (skladovací prostory) s firmou Marvin Style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant na dobu určitou 5-ti let od 1. 3. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/měsíc.

Rada města souhlasí s uzavřením Komisionářské smlouvy na provozování dětského dopravního hřiště ve Frýdlantě na rok 2016 s Tenisovým klubem Frýdlant o.s., Jizerská 4077, Frýdlant dle návrhu.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit návrh směrnice o pronájmu pozemků.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání VO na území města Frýdlant do nájmu, o jeho provozování a správě uzavřené dne 9. 12. 2015 s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., Novodvorská 101/14, Praha 4 v předloženém znění a současně bere na vědomí plán preventivních kontrol veřejného osvětlení pro rok 2016.

Rada města bere na vědomí návrh smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku  státu – pozemky v k. ú. Frýdlant a k. ú. Albrechtice u Frýdlantu od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1, Praha 3 do majetku města Frýdlantu v předloženém znění a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento převod na nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s uložením optického kabelu do všech pozemků města Frýdlant dle návrhu v rámci realizace stavby „Metropolitní optická síť  - Fdlnet – Frýdlant - Lužická“ a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí ke služebnosti předmětné inženýrské sítě.

Rada města bere na vědomí cenu za zřízení služebnosti

Rada města ukládá místostarostovi a vedoucí odboru majetkosprávního uvědomit FDLnet.CZ s. r. o. o výši ceny za zřízení služebnosti a dohodnout se na dalším postupu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p. č. 1330, k. ú. Frýdlant o výměře cca 500 m2 za část pozemku žadatele p. č. 1471, k. ú. Frýdlant o výměře cca 500 m2. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města souhlasí s návrhem řešení dopravní značení v ulici U Nemocnice, Frýdlant dle varianty č. 1, tedy umístění dopravní značky B28.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pro období 2016 – 2026“ včetně souvisejícího zvyšování ceny vody pitné a vody odpadní, který byl zpracován společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. v březnu 2015, a ukládá svým zástupcům na valné hromadě společnosti a v dozorčí radě společnosti podporovat jeho realizaci a naplnění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s možnou spoluúčastí města Frýdlant na financování obnovy vodovodů a kanalizací na území frýdlantského výběžku v maximální výši 1/18 z celkového příspěvku obcí dle podílu hlasovacích práv dle § 9 odst. 4) Stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. 1/18 a v případě, že dojde ke shodě na Valné hromadě FVS a. s. na tom, že se zruší §9 odst. 4) Stanov Frýdlantské vodárenské společnosti a. s., v přepočtené výši, např. dle počtu obyvatel.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Rekonstrukci bytového domu - oprava střechy, fasády a výměna výplní otvorů  stávajícího objektu č.p. 172, Frýdlant – ulice Míru“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Školní 1189, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt na náměstí T. G. Masaryka 4, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o havárii odpadů na objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu za rok 2015 přednesenou vedoucí paní Markétou Novákovou, DiS dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje platový výměr ředitele  Školní jídelny Frýdlant, p.o., vzhledem k absolvování a řádnému ukončení studia na UK v Praze, Pedagogické fakultě, v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijní obor Školský management.

Rada města Frýdlant po projednání schvaluje Aktualizaci programu regenerace Městské památkové zóny Frýdlant na rok 2016. Do programu regenerace Městské památkové zóny Frýdlant se zařazuje akci předloženou pod názvem: „Restaurování náhrobku Melchiora, Kryštofa a Kateřiny z Redernu v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu – II. etapa“. (součástí tohoto usnesení je příloha Aktualizace programu regenerace Městské památkové zóny Frýdlant na rok 2016). Návrh aktualizace doporučuje rada města ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2016 a doporučuje návrh ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE s.r.o. se sídlem Železná 824, Frýdlant na akci „Oprava fasády dvorní části a úprava terénu dvorku objektu č.p. 447 v ulici Zámecká Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města jmenuje Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant, do funkce managera prevence kriminality a pověřuje ji vedením pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Frýdlant.

Rada města souhlasí s vypracováním a podáním žádosti k Ministerstvu vnitra ČR v r. 2016 na dva nové kamerové body MKDS na křižovatkách u parku a u nemocnice. Deklaruje svoji spoluúčast na projektu ve výši 59,92 % z celkové odhadované částky 873 427,13 Kč, tj. 523 427,13 Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Koncepci prevence kriminality na období 2016-2020.

Rada města po projednání schvaluje věcný dar Mysliveckému sdružení Harta - Višňová – na opravu střechy odchovny a skladu krmiva dle předloženého materiálu a zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Frýdlant a Tenisovým klubem Frýdlant o.s. v předloženém znění a zároveň pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant v předloženém znění a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí s prodejem akcií dle předložené nabídky společnosti LIAD s.r.o. a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání.

Rada města na návrh tajemnice městského úřadu v souladu s § 102, odts. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jmenuje do funkce vedoucí Odboru kultury MěÚ Frýdlant paní Ivu Beranovou  s účinností od 1. března 2016.

Rada města ukládá tajemnici Městského úřadu Frýdlant vypsat otevřené výběrové řízení na pracovníka odboru kultury.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant na rok 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Modernizace aeračního systému pro ČOV Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – I. etapa“ do podprogramu Regenerace sídlišť na rok 2016, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 30%.

Rada města po projednání ukládá místostarostovi připravit návrh platového výměru pro ředitelku Bytového hospodářství Frýdlant. 

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- prezentace společnosti ELTODO-CITELUM s. r. o. v dubnu na zastupitelstvu města

- odstoupení pana Buřity od žádosti na pronájem čp. 74

- informace o připravovaném výběrovém řízení na chodníky

- nabídka podpoření návštěvnosti zimní stadionu Frýdlant 

2.5.2016 14:11:45 | přečteno 277x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load