ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 33. zasedání rady města konaného dne 11.1.2016

33. zasedání rady města konaného dne 11. 1. 2016

Rada města projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 – ZŠ praktická a Základní škola speciální Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí OSV dodat informaci týkající se výchovného poradce bez kvalifikace na ZŠ praktické a Základní škola speciální, Frýdlant.

Rada města souhlasí v souladu s Pravidly pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Městem Frýdlant s výší odměny dle předložených návrhů.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava fasády dvorní části a úprava terénu dvorku objektu č.p. 447 v ulici Zámecká, Frýdlant“.

1. Rada města po projednání souhlasí se změnou podání žádosti projektu „Kulturní dědictví Euroregionu Nisa“ v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020 a s navrženými předpokládanými náklady a partnery výše uvedeného projektu.

2. Rada města po projednání schvaluje obsahový rámec projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“ a souhlasí s jeho předložením a respektováním podmínek Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014-2020.

3. Rada města po projednání schvaluje finanční rámec projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“, zajištění předfinancování tohoto projektu ve výši 133920 EUR a spolufinancování ve výši 10%.

4. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s partnery projektu

LP (Lead partner) Euroregion Nisa

PP 1 – Severočeské muzeum v Liberci

PP 2 – Městské muzeum ve Frýdlantu

PP 3 – Krajská vědecká knihovna v Liberci

PP 4 – Kultur – und Weiterbildungsgesellschaft mbH Löbau

PP 5 – Oblastní galerie v Liberci

PP 6 – Muzeum Českého ráje v Turnově

PP 7 – Museum der Westkazsutt Kamenz

Rada města ukládá starostovi a vedoucí IO zahájit zadání veřejných zakázek na akce:

- revitalizace prostoru v ulici Bělíkova

- oprava sociálních zařízení v budově ZŠ Husova

- regenerace veřejných prostor sídliště v ulici Sídlištní

- přístřešek pro imobilní občany u DPS

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části stavebního pozemku p.č. 32982 o výměře 1700 m2, k.ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází Na Hágu, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 48,3 m2 (kancelář, ordinace). Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 39 m2 (prodejna nepotravinářského zboží). Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant o výměře 120 m2 (skladovací prostory). Minimální nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/měsíc.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 99, náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 23,1 m2 (přízemí) s Frýdlantskou bezpečností službou spol. s r.o., nám. T. G. Masaryka 99, Frýdlant, kterým se prodlužuje platnost nájemní smlouvy do 31. 12. 2020.

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, Frýdlant a Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2 za podmínek dle návrhu.

Rada města souhlasí s umístěním cedule dle návrhu na zábradlí před objektem čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant při splnění podmínek stanovených oddělením památkové péče.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.č. 1669 o výměře cca 29 m2, k.ú. Frýdlant v ceně 230,- Kč/m2 v majetku města za část pozemku p.č.1676 o výměře cca 22 m2, k.ú. Frýdlant v ceně 230,- Kč/m2 za podmínky zrušení věcného břemene na pozemku p.č. 1676, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 241/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 910 m2 za cenu 120,- Kč/m2.

Rada města nesouhlasí s provedením stavby a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN na pozemku p.č. 1280/1, k.ú. Frýdlant (ul. Vrchlického) ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce tepelné energie na rok 2016 s Teplem Frýdlant, s.r.o., Fügnerova 1405, Frýdlant.

Rada města souhlasí s rekonstrukcí plynovodu RWE GasNet s.r.o., v ulici Lužická, která se bude realizovat dle předložené projektové dokumentace firmy INPOS-projekt s.r.o. zč: 15-68P za následujících podmínek:

1. celá stavba bude koordinována s Městem Frýdlant a následně s vítězem výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce ul. Lužická, Frýdlant“

2. před zahájením stavby bude předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě

3. staveniště bude umístěno dle návrhu v projektové dokumentaci a vyklizeno do termínu zahájení prací vítězem výběrového řízení

4. rozsah plochy a umístění staveniště bude odsouhlasen vítězem výběrového řízení

5. předání staveniště a stavby, kontrola průběhu stavby a převzetí staveniště a stavby po dokončení bude v režii vítěze výběrového řízení a za účasti Města Frýdlant

6. stavba bude dokončena před pokládkou celoplošného krytu vozovky, následně již zásah do místní komunikace nebude povolen

Rada města souhlasí s umístěním infocedule v rámci plánované akce „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ na pozemku p.č. 1957 a 1922/1, k.ú. Frýdlant dle projektové dokumentace zpracované firmou AF-CITYPLAN s.r.o.

Rada města bere na vědomí bod č. 18 „Zpráva o rozšíření optické sítě FDLnet“ a odkládá jeho projednání na následující zasedání rady města, které se koná dne 25. 1. 2016 a ukládá vedoucí OMS dodat podrobnější informace od Ing. Petra Kořínka.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Frýdlant a společností MIBOSPORT Praha s.r.o., Školní 1038, 252 28, Černošice na dodávku a instalaci tenisového povrchu NOVACRYLIC COMBINATION SURFACE  v městské hale Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání odkládá bod č. 20 „Žádost o umístění reklamy – Sportovní florbalový klub Frýdlant“ a ukládá místostarostovi předložení nového návrhu reklamních tabulí a jejich umístění na budově městské haly.

Rada města bere na vědomí žádost manželů Jelínkových o vybudování vodovodní přípojky v ulici Kodešova a ukládá starostovi doložit varianty řešení této situace.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro místostarostu pana Stodůlku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro starostu Ing. Ramzera a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Hág – II. etapa – je podána žádost

- revitalizace sídliště Bělíkova – Státní fond dopravní infrastruktury

- česko-polské fondy, lesní cesta, expozice Špitálek – informace

- územní studie – ul. Sídlištní, Lesní, Bezručova, Družstevní

- regulační plán Jiráskova ulice

- zastavitelnost Novoměstská ulice

- projekt hasiči Dětřichov, Heřmanice, Kunratice a Frýdlant

- objekt bývalé „mlékárny“

- školský výbor, informace o inkluzi

- 31. 1. 2016 uzávěrka na přijímání žádostí na rekonstrukci sportovišť – městský stadion x hřiště nad ZŠ Purkyňova

- úpravna vody v Bílém Potoce

- rozpočet za rok 2015

- odpady p. Hřebíček informace

- nové platové výměry pro členy zastupitelstva města

- bytové domy v ulici Hejnická a Husova ve vlastnictví pana Urbana – napojení na kanalizaci

- platba odpadů v rámci SIPO

- zimní stadion

- šatnový blok u zimního stadionu

- sportovní hala – žádná ve městě nemá ochozy pro diváky

- objekt čp. 99, nám. T. G. Masaryka

- žádost o výměnu bytu

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- zástupce ředitelky školy pro mateřské školy ve Frýdlantu

- kola na dopravní hřiště 

22.2.2016 13:14:21 | přečteno 216x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load