ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 9. zasedání rady města konaného dne 23. 2. 2015

Rada města bere na vědomí zprávu pracoviště krizového řízení přednesenou panem Josefem Hurníkem, referentem Obecního živnostenského úřadu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje nabídku pana Josefa Cymbála jako vítěznou nabídkovém řízení na rekonstrukci koupelny a WC v bytě Kodešova 207, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Rekonstrukci fasády a střechy stávajícího objektu čp. 68, Frýdlant – Hejnická ulice“ dle předloženého materiálu.

Rada města projednala rozšíření stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Jiráskova, Frýdlant“ a souhlasí s navýšením ceny o provedení statického zajištění v části 1 za celkovou cenu 135.128,25 Kč bez DPH a v části 2 za celkovou cenu 136.924,- Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BaF, spol. s r. o.

Rada města projednala Smlouvu č. 14193263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR, v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Jiráskova, č.p. 1137 Frýdlant“, a souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu B & F, spol. s.r.o. se sídlem Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01 na akci „MŠ Jiráskova, Frýdlant – oprava vnitřních stěn, nová podhledová konstrukce a nové rozvody elektroinstalace“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje návrh Komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlant na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2015 a doporučuje návrh ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Kulturní památka, název akce

vlastník

Celkový rozpočet

Příspěvek z programu regenerace MPZ (Kč,%)

Závazný podíl města  (Kč-, min.10%)

dům čp. 15,

výměna novodobých okenních výplní za historické repliky, repasování oken stávajících

ul. Kostelní

město Frýdlant

420 000,- (bez DPH)

Uznatelné náklady

409 858,80,-(bez DPH)

204 000 ,-

50%

-

dům č.p. 447

rekonstrukce a obnova vnitřních schodišť

ul. Zámecká

město Frýdlant

135 000, - (bez DPH)

Uznatelné náklady

133 572 ( bez DPH)

66 000,-

50%

-

 kostel Nalezení sv. Kříže

oprava sanktusníku na kostele Nalezení sv. Kříže

Římskokatolická farnost –děkanství Frýdlant

309 414,33 (vč. DPH)

Uznatelné náklady 304 513,83

(vč. DPH)

150 000,-

49%

31 000,-

Rada města po projednání souhlasí s navýšením příspěvku na provoz za I. čtvrtletí roku 2015 o 300 tis. Kč pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant, příspěvková organizace a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s posunutím termínu splatnosti úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a. s. na základě smlouvy č. 10938/14/LCD ze dne 24. 6. 2014 na 31. 12. 2015 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s příspěvkem na Letní jazzovou dílu K. Velebného ve výši 200 tis. Kč pro AB Studio a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1, 2/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů 555.736,00 Kč a výdajů 610.736,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru paní Janě Gittlerové dle předloženého materiálu za reprezentování města Frýdlant v biatlonu.

1. Rada města bere na vědomí odpověď ze dne 12. 2. 2015.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního odpovědět dle návrhu.

3. Rada města stanovuje termín pro předložení znaleckého posudku na tržní ocenění pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant do 31. 3. 2015.

V případě nedodržení termínu trvá rada města na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant nebo nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant o výměře 83,1 m2. Prostory budou pronajaty na dobu neurčitou od 1. 4. 2015. Nájemné se stanovuje v min. výši 500,- Kč/m2/rok. 

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání podanou firmou QUALISOFT, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 2. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant o výměře 347,55 m2 na dobu určitou 5-ti let od 1. 4. 2015.

1. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního projednat cenu dle znaleckého posudku za část pozemku p. č. 1185 a pozemku p. č. 1171/15, k. ú. Frýdlant

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 1185 o výměře cca 500 m2 a pozemku p. č. 1171/15 o výměře 3 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2 za předpokladu odsouhlasení ceny.

1.Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2650/131 o výměře 74 m2, pozemku p. č. 2650/129 o výměře 98 m2 a části pozemku p. č. 2709 o výměře cca 100 m2, vše k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Předměstská, Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat o zaplacení geometrického zaměření kupující.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod st. p. č. 186 k. ú. Albrechtice u Frýdlantu a schválit podání žádosti o úplatný převod p. p. č. 303/3 k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, vše v majetku Státního pozemkového úřadu ČR.

Rada města souhlasí s uzavřením Komisionářské smlouvy č. 1/2015 na provozování Dětského dopravního hřiště Frýdlant s Tenisovým klubem Frýdlant o. s., Jizerská 4077, Frýdlant na rok 2015.

Rada města bere na vědomí znalecký posudek na tržní ocenění garáže v objektu čp. 168, ul. Míru, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh pasportu značení ulic – II. etapa dle předloženého materiálu a ukládá odboru majetkosprávnímu pokračovat v činnostech, které povedou ke stanovení místní úpravy provozu v celém rozsahu dotčených území.

Rada města po projednání schvaluje zpracování žádosti o dotaci na pořízení svozové techniky ze Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy 64 dle předloženého materiálu. Zpracování žádosti o dotaci provede Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o.

Rada města po projednání schvaluje platový výměr ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 25. 2. 2015 dle předloženého materiálu

Rada města po projednání schvaluje zahraniční služební cesty starosty a místostarosty města na území Německa a Polska do 100 km od hranic České republiky na dobu neurčitou.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- návštěva zástupců advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o. – k právnímu posudku na akci „Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“

- spolupráce s K-Centrem

- zastávka v Albrechticích u Frýdlantu  - nemáme pozemek

- špatný stav tělocvičny u zimního stadionu

- Valná hromada společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

- parkoviště pro sídliště Liliova, U Nemocnice, Lužická a Kaplického, Frýdlant

- informace o vypsání výběrového řízení na terénního pracovníka

- parkování na náměstí – neadresná stížnost na městkou policii

- záměr rekonstrukce ul. Bělíkova, Frýdlant – požádání o příkon el. energie – potenciální možnost výstavby garáží

- projektové záměry – možnost čerpání dotací

- Strategický plán města Frýdlant na období 2016-2020

- informace z jednání DSO Mikroregionu Frýdlantsko dne 19. 2. 2015

- informace z jednání Rady Euroregionu Nisa dne 20. 2. 2015

- VS 2015 – sponzorský program – možnost oslovení sponzorů 

17.3.2015 8:52:10 | přečteno 278x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load