ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 8. zasedání rady města konaného dne 9. 2. 2015

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Pořízení užitkového vozu pro Školní jídelnu Frýdlant“ dle předloženého a upraveného materiálu.

Rada města pověřuje starostu města, aby:

1. pověřil advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o. vypracováním a zasláním vytýkacího (reklamačního) dopisu společnosti ML Compet, a. s. (dříve Executive Projekt Group, s. r. o.) za účelem uplatnění záruky z Mandátní smlouvy ze dne 18. 3. 2009, zadání veřejné zakázky na akci „Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, včetně následné komunikace mezi společností ML Compet a. s. a městem Frýdlant v předmětné věci, a za tím účelem udělil plnou moc advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.

2. vystavil objednávku na poskytování pod bodem 1) uvedených právních služeb advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.

Rada města bere na vědomí, ževypracování a zaslání vytýkacího (reklamačního) dopisu podle nabídky advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o. společnosti ML Compet, a. s. za účelem uplatnění záruky z Mandátní smlouvy ze dne 18. 3. 2009, zadání veřejné zakázky na akci „Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, včetně následné komunikace mezi společností ML Compet a. s. a městem Frýdlant v předmětné věci bude do 50 tis. Kč bez DPH.

Rada města pověřuje starostu, aby pověřil advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o. v souladu se smlouvou o poskytování právních služeb ze dne 12. 2. 2014:

1. vypracováním a podáním námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ze dne 28. 1. 2015, č. j. RRSV 15 595/2014, a to nejpozději do 12. 2. 2015, a za tímto účelem udělil plnou moc advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.

2. v případě vydání platebního výměru vypracováním a podáním odvolání proti němu k Ministerstvu financí ČR, a za tímto účelem udělil plnou moc advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, spol. s r. o. se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „Výměna oken na objektu čp. 15 v ul. Kostelní, Frýdlant a oprava a rekonstrukce vnitřního schodiště čp. 447 v ul. Zámecká, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Tyršova 729, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje firmu Marvin style s. r. o. jako vítěze v nabídkovém řízení 0na úpravu venkovní splaškové kanalizace na pozemku u DPS, Novoměstská 1065, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 3 na nám. T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu za rok 2014 dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí odvolání velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant pana Josefa Šperla, Dis.

2. Rada města bere na vědomí jmenování velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant Bc. Stanislava Sochy dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu pořizování územního plánu Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se snížením kupní ceny u vozidla Renault Kangoo na 15.000,- Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 665/3 o výměře 5 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant.

Rada města po projednání žádosti, nesouhlasí se snížením kupní ceny pozemku p. č. 941/5, k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí v souladu s Pravidly pro stanovení příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitele příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Městem Frýdlant s navrženými platovými výměry ředitelky ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant, ředitelky ZŠ praktická a ZŠ speciální Frýdlant

Rada města souhlasí v souladu s Pravidly pro stanovení příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitele příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Městem Frýdlant s navrženými platovými výměry ředitele Školní jídelny Frýdlant.

Rada města projednala rozpočet Města Frýdlant na r. 2015 v členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí a to ve výši příjmů 125.156 tis. Kč a výdajů ve výši 151.274 tis. Kč

Souhrnný rozpočet

Rozpočtové provizorium r. 2015

Návrh rozpočtu  r. 2015

Běžné příjmy rozpočtu

117 607,000

119 406,084

Běžné výdaje rozpočtu

100 756,700

107 221,490

SCHODEK/PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu

16 850,300

12 184,594

Celkový rozpočet - rekapitulace

Běžné příjmy (P8=P1+P2+P4)

117 607,000

119 406,084

Kapitálové příjmy (P3+P5)

3 400,000

2 980,000

Financování - přijmy - přijatý úvěr, (P6)

2 770,000

2 770,000

Běžné výdaje (V8)

100 756,700

107 221,490

Kapitálové výdaje (V9)

10 451,000

32 324,000

Financování - splátky jistin úvěrů (V10)

12 472,000

11 729,000

SCHODEK/PŘEBYTEK  rozpočtu roku

97,300

-26 118,406

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočet na r. 2015 schválit v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2k veřejnoprávní smlouvě č. j. MP 22-6/2013 ze dne 25. 2. 2013 o výkonu úkolů městské policie uzavřený mezi Statutárním městem Liberec a městem Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Dodávka drobného hmotného a nehmotného majetku (12 tabletů s dotykovým displejem včetně kancelářského balíku)společnost Cotrex PC, s. r. o., Rýnovická 996/4, Jablonec nad Nisou, pro Základní školu praktickou a Základní školu speciální Frýdlant, příspěvková organizace dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zadání výběrového řízení na dodavatele oken objektu společnosti Teplo Frýdlant s. r. o., Fügnerova 1405, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí seznam volných nevyužitých nebytových prostor ve městě Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva města dne 12. 2. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování podílu města na projektu Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821 dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- připomínám ul. Hejnická, Frýdlant – umístění cedule Zákaz vjezdu nad 12 t již před křižovatkou u PennyMarketu, vjíždí sem kamiony a nemají možnost se otočit

- financování žákovských oddílů

- informace ze Sportovní komise LK – žádosti o příspěvek + pravidla

- informace o možnosti zřízení autobusové zastávky v Albrechticích u Frýdlantu

- postavený kotec v AZYL PES, Krásný Les

- vodorovné značení ve městě Frýdlant v ulicích Sv. Čecha, Míru, K. H Borovského

- úprava veřejného prostranství okolo TESCA a veřejných záchodků

- s plánovaným zvýšením platů u samosprávy není počítáno v rozpočtu na rok 2015

- informace o projektu Cestování dostupné všem  

- informace o kontrolních dnech na MŠ Jiráskova, Frýdlant

- jednání Zastupitelstva města Frýdlant v měsíci červnu bude ze 17. 6. 2015 přesunuto na 10. 6. 2015 

17.3.2015 8:49:00 | přečteno 350x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load