ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 7. zasedání rady města konaného dne 26. 1. 2015

7. zasedání rady města konaného dne 26. 1. 2015

Rada města po projednání schvaluje jmenovité úkoly pro ředitele Bytového hospodářství Frýdlant na opravy pro rok 2015 na objektech spravovaných Bytovým hospodářstvím Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě za pronájem prostor sloužících k podnikání v ČSA 65, Frýdlant dle předloženého návrhu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí výzvu k součinnosti – přidání světelného bodu VO, zajištění bezpečnosti v pěší zóně Husova, Frýdlant. Přestože rozšíření VO v ul. Husova, Frýdlant není prioritní, chce rada města vyhovět žadateli.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 25.200,00 Kč a výdajů 151.7000,00 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) bude hrazen ze zůstatku účtu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu města Frýdlant na rok 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města revokuje své usnesení č. 83/2015 ze dne 12. 1. 2015, 6. zasedání Rady města Frýdlant, které se týkalo souhlasu s přijetím daru pro Školní jídelnu Frýdlant od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Rada města po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, příspěvková organizace ve výši 16.992,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o sponzorský dar – příspěvek na činnost v roce 2015 pro Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. dle předloženého materiálu a ukládá vedoucí odboru finančního napsat Společnosti pro Jizerské hory, o. p. s., aby si podali žádost o dotaci z rozpočtu města Frýdlant dle příslušných pravidel.

Rada města po projednání schvaluje přesun v rámci limitovaného příslibu na rok 2014 v příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant mezi položkami energie a provoz ve výši 283 tis. Kč dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Protokol o provedené fyzické kontrole v rámci udržitelnosti projektu na územní plán k. ú. Frýdlant a k. ú. Albrechtice dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se žádosti k Ministerstvu vnitra ČR v roce 2015 na nový kamerový bod Městského kamerového dohlížecího systému na křižovatce ul. Hejnická a Fügnerova, Frýdlant dle předloženého materiálu a souhlasí se spoluúčastí města Frýdlant ve výši 70 tis. Kč.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „MŠ Jiráskova, Frýdlant – oprava vnitřních stěn, nová podhledová konstrukce a nové rozvody elektroinstalace“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Frýdlant – ulice Nádražní – revitalizace uličního prostoru“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Odkanalizování lokality Hág, Frýdlant – I. etapa“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Pravidla odměňování statutárních zástupců organizací zřizovaných městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města odkládá mimořádný bod č. 1 - Stanovení příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitele příspěvkových organizací ve školství.

2. Rada města ukládá starostovi a místostarostovi předložit materiál s porovnáním u předchozího platového zařazení.

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant, příspěvková organizace od Coca Cola na volnočasové aktivity ve výši 10.093,- Kč.

1. Rada města schvaluje snížení nájemného v bytě MUDr. Lukáše Kohoutka, ul. Míru 176, Frýdlant od 1. 9. 2014 – 28. 2. 2015 dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí s opravou v bytě v ul. Míru 176, Frýdlant dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- umístění nové autobusové zastávky v Albrechticích u Frýdlantu ve směru Frýdlant - Liberec

- ul. Hejnická, Frýdlant – umístění cedule Zákaz vjezdu nad 12 t již před křižovatku u Pennymarketu, vjíždí zde kamiony a nemají se možnost otočit

- informace o hydrogeologickém průzkumu v ul. Lužická, Frýdlant, provrtání optických kabelů 

16.2.2015 12:45:17 | přečteno 276x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load