ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 6. zasedání rady města konaného dne 12. 1. 2015

6. zasedání rady města konaného dne 12. 1. 2015

  1. Rada města bere na vědomí žádost MUDr. Kohoutka o snížení nájemného v bytě ul. Míru, Frýdlant dle přednesených požadavků.
  2. Rada města ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant zadat poptávku Nemocnice Frýdlant s. r. o. na další byty.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Konsolidaci a virtualizaci datového centra MÚ Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 55/5014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 30.564,- Kč a doporučuje tento materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru příspěvkové organizaci Školní jídelna, příspěvková organizace ve výši do 25.632,- Kč. Dar bude účelově vázaný – na zálohy na obědy ve Školní jídelně, příspěvkové organizaci pro žáky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, které doporučí škola a rodiče udělí souhlas.

Rada města po projednání přiděluje byt v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant paní Libuši Truxové dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant dle předloženého materiálu.

  1. Rada města Frýdlant jmenuje Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant, do funkce managera prevence kriminality a pověřuje ji vedením pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Frýdlant.
  2. Rada města souhlasí s vypracováním a podáním žádosti k Ministerstvu vnitra ČR v roce 2015 na nový kamerový bod Městského kamerového dohlížecího systému na křižovatce ulic Hejnická a Fügnerova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města odkládá záměr vyhlášení prodeje podílu na pozemku p. č. 635/2, k. ú. Frýdlant – garáž v objektu čp. 168, ul. Míru, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit radě města znalecký posudek na tržní ocenění.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – nová kabelová přípojka NN na pozemku p. č. 2335 a pozemku p. č. 4074/3, k. ú. Frýdlant s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 3.350,- Kč + DPH. Pozemky se nacházejí v ul. K. Světlé, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí vyhlášením záměru směnit pozemek p. č. 4529/4 o výměře 2421 m2, k. ú. Frýdlant v majetku města za pozemky p. č. 3256/2, p. č. 3258/1 a p. č. 3258/2, k. ú. Frýdlant v majetku Státního pozemkového úřadu. Pozemky se nacházejí Na Hágu a v Údolí, Frýdlant. 26. 1. 2015 bude tento bod projednán znovu na jednání rady města.

1. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyzvat k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant za cenu 5.000,- Kč + DPH.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního v případě nesouhlasu s bodem č. 1 vyzvat, Frýdlant k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant za 20,- Kč/m2/rok.

3. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit stanovisko.

Rada města bere na vědomí zprávu o realizaci elektronické aukce konané dne 19. 12. 2014 pro město Frýdlant na sdružené služby dodávky elektrické energie a souhlasí s uzavřením smlouvy na sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Frýdlant s vítězným uchazečem Centropol Energy, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem na období od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015. 

1. Rada města bere na vědomí předložený materiál o plánovaných výstavbách parkovacích ploch a doporučuje zařadit do kapitálového rozpočtu města vybrané varianty s touto prioritou:

  1. Lokalita  - sídliště U Nemocnice + MŠ Sídlištní, Frýdlant
  2. Lokalita – sídliště Husova
  3. Lokalita – sídliště Družstevní

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zapracovat do kapitálového rozpočtu 1,1 mil. Kč na parkovací plochy ve městě Frýdlant.

Rada města bere na vědomí předložený materiál o preventivních kontrolách veřejného osvětlení pro rok 2015.

Rada města po projednání žádosti souhlasí se snížením nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant dle návrhu na období leden až duben 2015.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého pro rok 2015 uzavřenou mezi městem Frýdlant a Libereckým krajem dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání bere na vědomí dopis z Městského soudu v Praze o probíhajícím řízení ve věci žalobce SYNOT TIP, a. s. proti žalovanému Ministerstvu financí ČR dle předloženého materiálu.

p. Stodůlka mimo hlasovací místnost

Rada města po projednání bere na vědomí a schvaluje rozdělení kompetence uvolněných členů rady – starosty a místostarosty města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí v souladu s Pravidly pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných městem Frýdlant s výší odměny dle předložených návrhů. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu hlavní činnosti na rok 2014 a pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků.

Rada města po projednání souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda, Frýdlant pro organizaci Sdružení frýdlantských žen na maškarní karneval dne 15. 2. 2015 a na Mikulášskou nadílku v prosinci 2015 dle předložené žádosti.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- útulek AZYLPES Krásný Les

- informace o jednání s Úřadem práce v Liberci – navýšení počtu VPP

- umístění laviček od zimního stadionu na sídliště

- kanalizace na Hágu

- oprava či výměna hodin u městského kina

- hřiště před ZŠ Purkyňova – informace o projektu

- informace o konání Bezpečnostní rady ORP Frýdlant dne 13 1. 2015

- informace o výběrovém řízení na kotel v ZŠ Purkyňova – vybrán byl třetí uchazeč v pořadí, společnost ENWER, s. r. o.

- informace o fungování opravené školky MŠ Sídlištní, Frýdlant

- informace o nízkém tlaku vody v ul. Vrchlického. Frýdlant

- jmenování kulturní komise Radou města Frýdlant

- informace o plánovaném setkání sportovních spolků ve Frýdlantu

- informace k přípravě rozpočtu na rok 2015 - harmonogram

16.2.2015 12:44:13 | přečteno 233x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load