ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 35. zasedání rady města konaného dne 1.2.2016

35. zasedání rady města konaného dne 1. 2. 2016

Rada města po projednání schvaluje Výroční zprávu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec za školní rok 2014/2015 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi a ředitelce Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant informovat veřejnost o tom, že se budou stále organizovat dvě školy a to Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant a Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant.

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o možnosti provozování „Dětské skupiny ve Frýdlantu“ a souhlasí s jejím provozováním v prostorách oddělení mateřské školy v Bělíkově ulici, Frýdlant.

2. Rada města schvaluje přijetí dotace na projekt pod názvem „Dětská skupina ve Frýdlantu“ dle předloženého návrhu.

3. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění zřizovací listiny Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec v oddílu doplňkové činnosti organizace o provozování dětské skupiny.

Rada města po projednání bere na vědomí prezentaci paní Doubnerové a Winklerové na téma Návrh na využití nebytových prostor, domu v majetku města Frýdlant – Nízkoprahové centrum Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s předloženým dopravním řešením v rámci úpravy provozu po kompletní rekonstrukci ul. Lužická ve Frýdlantu dle předloženého materiálu.

Rada města projednala návrh rozpočtu Města Frýdlant na r. 2016 dle předloženého materiálu.

P Ř Í J M Y

rozpočtové provizorium r. 2016

Návrh rozpočtu r. 2016

Příjmy daňové  celkem druhová třída 1

93 075

93 325

Příjmy nedaňové  celkem druhová třída 2

16 608

16 964

Příjmy kapitálové  celkem druhová třída 3

3 246

3 350

Dotace celkem druhová třída 4

16 800

17 164

Přijatý úvěr / dočerpání druhová třída 8

20 000

20 000

P Ř Í J M Y C E L K E M

149 729

150 803

z toho příjmy běžné

126 483

127 453

V Ý D A J E

rozpočtové provizorium r. 2016

Návrh rozpočtu r. 2016

Běžné výdaje druhová třída 5

115 343

121 716

Kapitálové výdaje celkemdruhová třída 6

28 632

48 801

Financování (splátky jistin úvěrů) druhová třída 8

5 754

5 739

V Ý D A J E  C E L K E M

149 729

176 255

Rada města po projednání bere na vědomí nabídku společnosti LIAD s. r. o. k úplatnému převodu cenných papírů dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá místostarostovi a vedoucí odboru finančního prověřit podmínky nabídky společnosti LIAD s. r. o. k úplatnému převodu cenných papírů dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit prodej akcií společnosti LIAD s. r. o. V případě potřeby zveřejnění záměru prodeje akcií rada města souhlasí s vyhlášením záměru.

Rada města bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájmu k 31. 3. 2016.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí oznámení o odstoupení od koupě objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant na pozemku p. č. 666, k. ú. Frýdlant, pozemku p. č. 666 o výměře 420 m2, pozemku p. č. 667 o výměře cca 400 m2 a pozemku p. č. 669 o výměře cca 160 m2, vše k. ú. Frýdlant. Kupní cena je stanovena ve výši 2.500.000,- Kč. Žadatel musí předložit podnikatelský záměr na využití objektu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplněné Podmínky pro uplatnění slevy 300,- Kč za kalendářní rok a domácnost na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti na pozemku p. č. 1171/19, k. ú. Frýdlant – zařízení distribuční soustavy s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s realizací akce (přeložka distribučního zařízení) dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2 uzavřené s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec, kterým se prodlužuje nájem do 29. 2. 2016.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2 – kancelář, ordinace.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zpracované na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Částky pro neuvolněné členy zastupitelstva a členy rady města budou vypláceny od 1. 3. 2016. 

Rada města po projednání souhlasí s realizací projektu „Ošetření významných lip, Křížová cesta – I. etapa“ s celkovým rozpočtem 119 306 Kč (LK 79 950,- Kč, podíl města 39 356 tis. Kč) a pověřuje starostu města k podepsání smlouvy s Libereckým krajem o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit možnosti zavedení systému ohledně bonusu na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který by komunikoval mezi odborem finančním a odborem majetkosprávním.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace z jednání s Nemocnicí Frýdlant s. r. o. dne 29. 1. 2016

- informace ohledně nového povrchu v hale

- návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie  

22.2.2016 13:15:51 | přečteno 269x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load