ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 34. zasedání rady města konaného dne 25.1.2016

34. zasedání rady města konaného dne 25. 1. 2016

Rada města po projednání schvaluje výměnu bytu o velikosti 1+0 Havlíčkova 304 za byt o velikosti 1+0 v ulici Havlíčkova 302, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje výměnu bytu o velikosti 1+1 Dětřichovská 3227 za byt o velikosti 1+0 v ulici Havlíčkova 304, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje výměnu bytu o velikosti 1+2 v ulici Míru 630 za byt o velikosti 1+1 v ulici Školní 1189, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jmenovité úkoly pro ředitelku Bytového hospodářství Frýdlant na opravy pro rok 2016 na objektech spravovaných Bytovým hospodářstvím Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace k bodu č. 3 z 33. jednání rady města ohledně kvalifikačních předpokladů výchovného poradce, který vykonává činnost na Základní škole praktické a Základní škole speciální Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s obecnými pravidly pro vytvoření názvu právnické osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se změnou názvu u školských zařízení zřizovaných Městem Frýdlant a doporučuje Zastupitelstvu Města Frýdlant změnu názvu na školských zařízení na:

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace a

Základní škola a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 20,41 m2 (provozovna masáží) s paní  Wittmayerovou a paní Čambalovou na dobu určitou 5-ti let od 1. 3. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 1480/4 o výměře 1269 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Spojovací, Frýdlant (Větrov).

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  č.j. OLP/3281/2014 týkající se stavby „Frýdlant – ulice Bělíkova - revitalizace uličního prostoru“ uzavřené mezi městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2..

Rada města souhlasí s ekologickou likvidací vozidla Renault Kangoo RZ LIB 4498.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant uzavřené s firmou SEMPRO – SŠL, spol. s r.o., Londýnská 36a, Liberec, kterým se upravuje výše nájemného dle návrhu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převod části pozemku p. č. 3180/2, k. ú. Frýdlant o výměře cca 3500 m2 do vlastnictví firmy Terra Felix s.r.o., Branická 213/53, Praha 4 Braník za cenu 12,- Kč/m2. Pozemek se nachází za pivovarem ve Frýdlantě.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu s HC Frýdlant, Fügnerova 1389, Frýdlant na majetek města užívaný na zimním stadionu Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit bod znovu k projednání radou města po projednání s HC Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2016 vyvěšením tibetské vlajky dle předložené žádosti Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, Praha 1.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a vestavba kanceláře ve 2. N. P. v objektu společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci„RS, sídliště U Nemocnice – I. etapa“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Kompletní oprava a rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ Husova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Frýdlant – ulice Bělíkova, rekonstrukce uličního prostoru“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavky Dopravní policie ČR a odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant na doplnění dopravního značení při kompletní rekonstrukci ul. Lužická ve Frýdlantu. Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu na této komunikaci.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení zadat doplnění projektu  o vodorovné bezpečnostní prvky.

Rada města bere na vědomí podmínky Tepla Frýdlant, s.r.o. na provedení dálkového monitoringu k výstupům z topných systémů na ZŠ Bělíkova a na ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu.

Rada města souhlasí s realizací této úpravy regulace tepla na obou objektech v závislosti na schválení kapitálového rozpočtu na rok 2016 Zastupitelstvem města Frýdlant.

Rada města schvaluje realizaci regulace a dálkového monitoringu na ZŠ Purkyňova, Frýdlant firmou SEGAS-OIL, s. r. o. Liberec a na ZŠ Bělíkova, Frýdlant firmou ENERGIE MAR s.r.o., Pardubice.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu města Frýdlant na rok 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí setkání Frýdlantů ve dnech 1. - 4. 7. 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s bezplatným pronájem sálu v restauraci Beseda Frýdlant pro Sdružení frýdlantských žen na akce: 14. 2. 2016 Maškarní karneval a 4. 12. 2016 Mikulášská nadílka dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje žádost o pomoc při opravě střechy objektu odchovny drobné zvěře a skladu krmiva pro kachny a bažanty Mysliveckého sdružení HARTA - VIŠŇOVÁ formou poskytnutí kulatiny k pořezu ze zimní kůrovcové těžby v městských lesích v množství cca 8 m3 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dohoda o výši odměny a způsobu platby správce Sdružení obecních a soukromých lesů Frýdlantska dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této dohody.

Rada města bere na vědomí informaci k umístění optického kabelu společnosti FDLnet s. r. o. v ulici Lužická, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit materiál na další jednání rady města.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- objasnění – placení za komunální odpad formou inkasa

- podnět – společný náhled odboru finančního a majetkosprávního za bonus na tříděném odpadu

- odstoupení od smlouvy o prodeji železářství

- objekt společnosti Slezan Frýdek-Místek a. s. 

22.2.2016 13:15:08 | přečteno 256x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load