ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 32. zasedání rady města konaného dne 21.12.2015

32. zasedání rady města konaného dne 21. 12. 2015

1. Rada města souhlasí s návrhem zadávacích podmínek a vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem smlouvy o dílo v rámci výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení společně s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

3. Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o sdružení zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů ke třetím osobám mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností a. s., Zahradní 768, Frýdlant na akci „Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na provozování splaškové kanalizace Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. na období 11 let od vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci v rámci akce „Odkanalizování lokality Hág, Frýdlant“. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě bude závaznou přílohou v rámci podání žádosti o dotační prostředky do Operačního programu životního prostředí ČR

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 47, 48/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 1.008,00 Kč a výdajů 387.008,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) bude hrazeno ze zůstatku účtu.

Rada města po projednání souhlasí se změnou podnájmu, vyvolanou založením s.r.o. lékařem - MUDr. Hendrych - ortoped, který v současné době ordinuje v ambulanci a následně bude pokračovat pod hlavičkou společnosti Arthra s.r.o.

Rada města bere na vědomí žádost Motorkářů Frýdlantsko a souhlasí s uspořádáním akce a vjezdem motorek na náměstí dne 24. 12. 2015 v době od 13 do 14,30 hodin.

Termín splnění do 24. 12. 2015.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s.r.o. dopis

6.1.2016 9:06:08 | přečteno 222x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load