ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 31. zasedání rady města konaného dne 14.12.2015

31. zasedání rady města konaného dne 14. 12. 2015

Rada města schvaluje snížení ceny nájemného paní Zachové za technologie v provozovně občerstvení v areálu nemocnice Frýdlant na 2500,- Kč za měsíc.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o prodeji vozidla HYUNDAI H1.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej majetku města.

Rada města bere na vědomí zadání poptávkového řízení na rekonstrukci výtahu v budově Školní jídelny Frýdlant.

Rada města schvaluje záměr rekonstrukce povrchu sportovní haly, Fügnerova 1389, Frýdlant.

Rada města schvaluje výjimku ze zadávání veřejných zakázek a schvaluje firmu Mibosport Praha, s.r.o., Choteč 50, Praha Západ jako dodavatele pokládky povrchu a dodávky sportovních prvků ve výši 236.000,- Kč bez DPH.

Rada města schvaluje záměr financování této akce v letech 2015 a 2016.

Rada města bere na vědomí a schvaluje záměr provozování haly Tenisovým klubem Frýdlant, Fügnerova 1389, Frýdlant.

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části budovy, Fügnerova 1389, Frýdlant (sportovní haly) na pozemku p.č. 1175, k.ú. Frýdlant. Žadatel o pronájem musí předložit oprávnění k provozování sportovní a tělovýchovné činnosti.

Rada města ukládá místostarostovi připravit do konce ledna 2016 projednání věcného záměru provozování Tenisovým klubem Frýdlant, o.s., tak aby mohl být případně schválen v rozpočtu v únoru 2016, s tím, že Tenisový klub Frýdlant, o.s. bude zajišťovat službu obecně prospěšného zájmu ve prospěch města.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Havlíčkova čp. 302, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu: „Přehled neobsazených bytů za rok 2015 ve správě Bytového hospodářství Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí odstoupení společnosti Marvin style s.r.o. z výběrového řízení na opravu komínů v ulici Vrchlického 1125-1126 a ukládá ředitelce BHF vypsat nové výběrové řízení na všechny komíny jako celek, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením servisní smlouvy na městský kamerový dohlížecí systém s firmou TELMO a.s, do 31. 12. 2016 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

Rada města ukládá starostovi vypsat nabídkové řízení na údržbu městského kamerového dohlížecího systému na období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.

Rada města souhlasí s vyhlášení záměru  na prodej části pozemku p.č. 3180/2, k.ú. Frýdlant za cenu 12,- Kč/m2. Pozemek se nachází za pivovarem ve Frýdlantě.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebních pozemků p.č. 1480/2 o výměře 1301 m2, p.č.1480/3 o výměře 1313 m2, p.č. 1480/4 o výměře 1269 m2, p.č. 1480/5 o výměře 1520 m2, p.č. 1480/6 o výměře 1741 m, vše k.ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Spojovací, Frýdlant (Větrov).

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 95 m2 (kanceláře).

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 20,41 m2 (provozovna masáží).

1. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 39 m2, která byla uzavřena s paní Liškovou.

2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 44 m2 s paní Liškovou, na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání ve 2. patře objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o celkové výměře 78,5 m2 se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, Husova 976/37, Liberec 1 na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání ve 2. patře objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 23 m2 s panem Juřinou, na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor – areál rozhledny ve Frýdlantě uzavřené s Klubem turistů, Údolí 1135, Frýdlant dle návrhu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 581/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu z majetku Státního pozemkového úřadu Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov do majetku Města Frýdlant. Jedná se o stavební část pozemku v rozsahu cca 2173 m2 dle územního plánu města.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění kabelu NN na pozemku p.č. 1044/2, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění kabelového vedení HDV na pozemku p.č. 2858/1, k.ú. Frýdlant ve prospěch p. Svobody. Cena se stanovuje ve výši 500,- Kč + DPH (překop), 10,- Kč/bm + DPH (podélné vedení). Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění kabelu NN na pozemku p.č. 1206, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/bm + DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu podlah v budově radnice uzavřené s firmou BENNE, spol. s r.o., Železná 824, Frýdlant dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem areálu čističky odpadních vod v ul. Úzká,  Frýdlant a to: pozemků p.č. 4034/2 o výměře 3 m2, 4036/2 o výměře 2 m2 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4044/3 o výměře 194 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 3101 m2, 4046/1 o výměře 296 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant na dobu určitou 2 let, od 1. 1. 2016. Roční nájemné se stanovuje ve výši 1.800.000,- Kč + DPH.

Rada města po projednání schvaluje Vnitřní směrnici Města Frýdlant č. S-06/2015 o základních podmínkách stavby s účinností od 1. 1. 2016.

Rada města ukládá vedoucí OMS připravit jednotný vzor smluv o dílo na stavební práce.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na kompletní pojištění vozidel města na rok 2016 s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, Modřice dle cenové nabídky. Termín splnění do 31. 12. 2015.

Rada města bere na vědomí Cenovou přílohu pro rok 2016 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 31. 10. 1995 uzavřenou s firmou A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 82.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Odkanalizování lokality Hág, Frýdlant“ do Operačního programu životního prostředí ČR, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových uznatelných nákladů akce po odečtení příjmů projektu.

Rada města bere na vědomí návrh veřejné zakázky „ Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. Inženýrských sítí“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „ Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“ do Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových uznatelných nákladů akce.

Rada města bere na vědomí úpravy Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Městem Frýdlant a jím zřízeným příspěvkovými organizacemi a souhlasí s jejich úpravou.

Rada města bere na vědomí předpokládané náklady v rámci řešení uložení zeminy v areálu bývalého koupaliště a bere na vědomí stanovisko vydané FVS, a.s. a Krajským úřadem Libereckého kraje.

Investičnímu oddělení ukládá, aby zahájilo projednávání se zpracovatelem „Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon)“ a se zpracovatelem PD.

Rada města souhlasí se sídlem Sdružení rodičů a přátel školy na adrese sídla Základní školy, základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, Purkyňova 510.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 823.598,- Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 43/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 5.366.007,58 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 44, 45/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů 169.000,00 Kč a výdajů 99.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 70.000,00 Kč bude převeden do zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 19.295,- Kč.

2. Rada města po projednání schvaluje aktualizované odpisové plány školských příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

3. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant za 10/2015.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízeních Městem Frýdlant za 1-9/2015.

1. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím půjčky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ve výši 14,1 mil. Kč.

2. Rada města po projednání souhlasí s návrhem smlouvy dle předloženého materiálu na poskytnutí půjčky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ve výši 14,1 mil. Kč

3. Rada města doporučuje tento materiál předložit zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání souhlasí s výzvou/programem k poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na podporu nekomerčních spolků v oblastech: tělovýchova a sport, kulturní a vzdělávací činnost, zájmové aktivity spojené s využíváním volného času, nadační a sociální činnost ve veřejném zájmu a ostatní veřejně prospěšná činnost, dle předloženého materiálu.

2. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí návrh statutu sociálního fondu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

1. Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria dle předloženého materiálu a doporučujte tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2017-2020 a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města schvaluje žádost o úpravu limitovaného příslibu energie dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 (příměstská doprava) dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města souhlasí se zapojením Města Frýdlant do výzvy Ministerstva kultury ČR VISK 3, která umožní počítačové a technické dovybavení městské knihovny.

Rada města bere na vědomí návrh na poskytnutí finančního daru pro starostu a místostarostu města a doporučuje jeho schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města bere na vědomí Informace o následných aktivitách města Frýdlant a úřadu územního plánování po vydání územního plánu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu KPMF 2015. Dále bere na vědomí a zastupitelstvu města doporučuje ke schválení aktualizovaný Komunitní plán města Frýdlant 2015-2020 a Akční plán KPMF na rok 2016.

1. Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Frýdlant revokovat usnesení č.146/2015 ze dne 18. 11. 2015.

2. Rada města Frýdlant po projednání schvaluje „Projekt regenerace panelového sídliště U Nemocnice - Frýdlant“, včetně stanovení etap zadání jednotlivých úprav.

3. Rada města Frýdlant souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí dotace na MMR ČR, podprogram 117D0620 Regenerace sídlišť 2016.

Rada města po projednání souhlasí se zněním smlouvy o vzájemné přeshraniční spolupráci v rámci OPPS, program Interreg V – A Česká republika – Polsko, mezi partnerskými městy Frýdlant - Lubań a pověřuje starostu jejím podpisem.

1. Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava pomníku zajatcům v I. světové válce – Frýdlant“ do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR.

2. Rada města po projednání schvaluje investiční záměr na akci „Oprava pomníku zajatcům v I. světové válce – Frýdlant“.

1. Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava pomníku obětem I. světové války – Frýdlant“ do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR.

2. Rada města po projednání schvaluje investiční záměr na akci „Oprava pomníku obětem I. světové války – Frýdlant“.

Rada města schvaluje plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 č. OLP/2522/2015 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- mezi svátky nefunguje vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

- žádost o příspěvek na hřiště pro děti, Hasiče Větrov 

6.1.2016 9:04:54 | přečteno 309x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load