ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 30. zasedání rady města konaného dne 23.11.2015

30. zasedání rady města konaného dne 23. 11. 2015

Rada města schvaluje platové výměry ředitelek – Základní školy praktické a Základní školy  speciální Frýdlant, Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant a ředitele Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu památkové péče odboru stavebního úřadu a životního prostředí přednesenou Ing. Sobotovou a pracovníkem Národního památkového ústavu panem Freiwilligem k novostavbě přístavby k domu čp. 34 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt - garsonku  v ulici Školní 1189, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Školní 1189, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Havlíčkova čp. 302, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o smlouvě na servis výtahů Schindler dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na výměnu rozvaděče v objektu U Nemocnice 1242, společnosti Schindler CZ, a. s., se sídlem Slovanská 30, 463 12 Liberec 25 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 305.530,87 Kč a doporučuje tento materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 472.401,82 Kč a doporučuje tento materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s pořízením vybavení inventáře příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okr. Liberec ve výši 300 tis. Kč.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 300.000,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje čerpání částky ve výši 51.483,09,- Kč na úhradu faktur za opravu keramické dílny z investičního fondu Základní školy praktické a Základní školy speciální, příspěvkové organizace dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o pořádání prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant s panem Chaloupkou, Donín 224, Hrádek nad Nisou na rok 2016 za stejných podmínek předchozí dohody.

Rada města bere na vědomí žádost firmy outdoor akzent, s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4 a nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 462/1, k. ú. Frýdlant za účelem umístění billboardu.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti umístění optické sítě elektronických komunikací na pozemku p. č. 3912/1, k. ú. Frýdlant ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov. Cena se stanovuje ve výši 50,- Kč/bm + DPH.

Rada města po projednání souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s Frýdlantskou bezpečnostní službou spol. s r. o., nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant do 31. 12. 2015 dodatkem k nájemní smlouvě.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 99, náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 23,1 m2 (přízemí).

Rada města souhlasí s uspořádáním akce ČRO Sever ve dnech 23. a 24. 11.2015 na náměstí

T. G. Masaryka, Frýdlant bezúplatně.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p. č. 1669 o výměře cca 29 m2, k. ú. Frýdlant v ceně 230,- Kč/m2 za část pozemku žadatele p. č. 1676 o výměře cca 22 m2, k. ú. Frýdlant v ceně 230,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 241/1, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 910 m2 za cenu 120,- Kč/m2.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 304, Havlíčkovo náměstí, Frýdlant o výměře 12,25 m2 s panem Dunajčíkem od 1. 12. 2015 na dobu určitou 5-ti let. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti umístění kabelu NN na pozemku p. č. 1480/1, k. ú. Frýdlant a umístění pojistkového pilíře na pozemku p. č. 1480/1, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín. Umístění přípojky půjde na hraně pozemku, aby byl zajištěn přístup k ostatním pozemkům. Cena se stanovuje ve výši 50,- Kč/bm + DPH (protlak pod komunikací), 125,- Kč/bm + DPH (podélné uložení do pozemku), stavba pilířku 500,- Kč/m2 + DPH.

Rada města souhlasí s provedením stavby a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN na pozemku p. č. 1280/1, k. ú. Frýdlant – ulice Vrchlického -  ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín za podmínky umístění alespoň 2 m od hranice pozemku komunikace. Cena se stanovuje ve výši 75,- Kč/bm + DPH.

Rada města souhlasí s provedením stavby a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN na pozemcích p. č. 2733/4 a 2735/2, k. ú. Frýdlant – ulice Růžová – ve prospěch stavebníka. Jedná se o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě.

Rada města v souladu s § 102, odst. 3 v návaznosti na § 85, písm. B) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytuje členům finančního výboru odměny dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje platový výměr ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant na adrese Okružní 1378, Frýdlant a s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Větrov na adrese Dlouhá 3273, Frýdlant.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- mimořádný členský příspěvek Svazku obcí SMRK., o. p. s.

- dětské hřiště v Albrechticích u Frýdlantu

- chodník u studánky v ul. Bezručova, Frýdlant

- uskladnění výkopu z ul. Lužická u p. Sekáče

- seriál FVS a. s. do Frýdlantského zpravodaje  - Jak to bylo, je a bude s vodou

- rekonstrukce komunikace v ul. Lužická – zadání zakázky spolu s FVS a. s.

- kapitalizace vodárenského majetku města Frýdlant vůči FVS a. s.

- pronájem bytů obhospodařovaných Nemocnicí Frýdlant s. r. o. převzalo zpět Bytové hospodářství Frýdlant

- pověřena vedením odboru kultury bude pí Beranová

- informace o vyjednávání s Nemocnicí Frýdlant s. r. o.

- pozvání na rozsvícení vánočního stromu v neděli 29. 11. 2015

- pozvání na akci Česko zpívá koledy 9. 12. 2015  

28.12.2015 9:11:06 | přečteno 270x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load