ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 29. zasedání rady města konaného dne 18.11.2015

29. zasedání rady města konaného dne 18. 11. 2015

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy na přefinancování úvěru na pořízení ČOV dle předloženého návrhu smlouvy o úvěru č. 11728/15/LCD mezi Městem Frýdlant a Českou spořitelnou a.s. a doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva města.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy na investiční akci: ulice Lužická a V Úvoze dle předloženého návrhu smlouvy o úvěru č. 11729/15/ LCD mezi Městem Frýdlant a Českou spořitelnou a.s. a doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva města.

Rada města projednala a schválila možnost čerpání dotačních prostředků z Operačního programu životního prostředí, v rámci 21. Výzvy specifického cíle 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a souhlasí s podáním žádosti na SFŽP do 5. ledna 2016 na realizaci II. etapy odkanalizování lokality Hág ve Frýdlantu.

Rada města po projednání schvaluje vítězem výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace – odkanalizování lokality Hág, Frýdlant – II. etapa“ firmu SNOWPLAN spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu společností FVS a.s. a NÝDRLE-projektová kancelář spol. s r.o. o stavu kanalizační stoky v ulici Lužická.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím Nájemní smlouvy včetně dodatků uzavřené mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s.r.o. Kontrolnímu výboru Libereckého kraje dle předložené žádosti.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2016. Termín splnění do 18. 11. 2015.

Rada města ukládá starostovi předložit na příštím zasedání rady města dne 23. 11. 2015 seznam uživatelů systému separovaného pytlového systému.

28.12.2015 9:10:09 | přečteno 199x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load