ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 27. zasedání rady města konaného dne 2.11.2015

27. zasedání rady města konaného dne 2. 11. 2015

Rada města ukládá místostarostovi a ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant předložit radě města návrh výběrového nebo nabídkového řízení na správu výtahů ve správě Bytového hospodářství Frýdlant na dobu 5 let.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 477.550,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 36/2015 dle předložené tabulky a doporučuje ho předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města ke schválení.

Rada města schvaluje zařazení mimořádného bud č. 4 – Výsledky výběrového řízení na „Přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a poskytnutí úvěru na rekonstrukci ul. Lužická a V Úvoze, Frýdlant“ do programu.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na „Přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a poskytnutí úvěru na rekonstrukci ul. Lužická a V Úvoze, Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení s uveřejněním na „Přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a poskytnutí úvěru na rekonstrukci ul. Lužická a V Úvoze, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s realizací světelné dekorace na sloupech veřejného osvětlení ve městě dle předložené cenové nabídky a technických podmínek správce veřejného osvětlení.

Rada města schvaluje rozšíření vánočního osvětlení v ulicích Bělíkova od křižovatky Družstevní dolů do města ulicí Husova v roce 2016.

Rada města souhlasí s realizací stavby oprav povrchů místních komunikací ul. Krátká a Úzká ve Frýdlantě.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve 2. patře objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o prodloužení lhůty pro úhradu kupní ceny za prodej objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant včetně pozemků do konce února 2016 pouze v případě, že do 16. 12. 2015 do 12 hodin složí 20 % nevratné zálohy z vyvolávací ceny objektu na účet města Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty pro doložení kolaudačního souhlasu alespoň jedné bytové jednotky v objektu čp. 4036, Frýdlant, který je podmínkou pro převod části pozemků p. č. 3333 a p. č. 3334, vše k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí Na Hágu, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Miroslav Velcl – KARO, Spojovací 3294, Frýdlant na „Rekonstrukci zpevněné plochy v ul. Nádražní, Frýdlant – p. p. č. 1335, k. ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi Města Frýdlantu Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Termín splnění 1/2016.

Rada města bere na vědomí celkové náklady stavby „Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Nádražní, Frýdlant – p. p. č. 1335, k. ú. Frýdlant ve výši 793.222 Kč vč. DPH.

Rada města po projednání schvaluje bezplatný pronájem sálu v restauraci Beseda Frýdlant dne 28. 11. 2015 na 5. ročník turnaje neregistrovaných ve stolním tenise O pohár města Frýdlant dle předložené žádosti.

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant, příspěvková organizace ve výši 5000,-  Kč od společnosti ENWER s. r. o. dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje čerpání daňové úspory z rezervního fondu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, příspěvková organizace ve výši 40 000,- Kč na nákup 2 dataprojektorů dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, příspěvková organizace ve výši 40 000,- Kč na pokrytí nákladů nezpůsobilých výdajů z projektu ESF „Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech“ dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- kapitálový rozpočet na rok 2016

- řešení regulace tepla na základních školách

- elektronické hlídání hřbitova – 3 varianty – fotopast, čidlo, infrazávora

- výpovědi lékařů na oddělení chirurgie v nemocnici Frýdlant

- dětské dopravní hřiště u ZŠ Purkyňova

- vícenáklady na parkovišti U Nemocnice, Frýdlant

- vyřízení poděkování od JSDH a  SDH Frýdlant za zateplení věže hasičské zbrojnice

- vyřízení poděkování za lodní kontejner od SDH Větrov

- upravená komunikace v ul. Dětřichovská

- obrubníky před ZŠ Purkyňova

- informace z jednání s pí Winklerovou na téma Skatepark

- informace z jednání v Lubláni – společné projekty

- informace o druhém jednání s Úřadem práce

- informace z jednání destinačního managementu

- kompenzace za připojení kanalizace na Hágu – Raspenava

- informace z jednání pracovní skupiny na aleje

- regulační plán územního plánu města Frýdlant

- výběrového řízení na svoz komunálního odpadu  

- informace o kontrole z Oblastního inspektorátu  práce (Státní úřad inspekce práce) na zimní stadion 

28.12.2015 9:08:37 | přečteno 253x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load