ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 26. zasedání rady města konaného dne 19. 10. 2015

26. zasedání rady města konaného dne 19. 10. 2015

Rada města po projednání neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0 v ulici Havlíčkova 302, Frýdlant panu Jiřímu Květovi.

Rada města po projednání odkládá bod č. 3 pořadu jednání a ukládá pí Šlejtrové oslovit další uchazeče o nabídky na akci „Oprava výtahu v objektu U Nemocnice 1242“. Datum splnění do 2. 11. 2015.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 30. 9. 2015.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 899.208,00 Kč.

2. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje přidělit byt č. 10 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant, paní Boženě Maršíkové dle pravidel o přidělování a užívání bytu v DPS Frýdlant s tím, že ji bude vzhledem k její těžké životní situaci umožněn splátkový kalendář na příspěvek s přidělením bytu v DPS ve výši 2.000,- Kč měsíčně.

Rada města po projednání schvaluje přidělit byt č. 3 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant panu Jiřímu Žáčkovi dle pravidel o přidělování a užívání bytu v DPS.

Rada města bere na vědomí výsledky nabídkového řízení dle přeloženého materiálu „Žádost o schválení výběrového řízení školy na dodávku 2 digitálních jazykových laboratoří pro výuku cizích jazyků“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení uchazeče ČSOB Leasing, a.s. se sídlem na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4. IČ 63998980 na akci „Operativní leasing osobního automobilu pro OSPOD Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečovi „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zahájení vyhlášení výběrového řízení formou „Předběžného oznámení“ ve Věstníku veřejných zakázek v rámci akce „Rekonstrukce ulice Lužická a Úvoz ve Frýdlantu“ a souhlasí s předloženou cenovou nabídkou za kompletní administraci výběrového řízení.

Rada města bere na vědomí návrh řešení úspory za vytěženou zeminu v rámci „Rekonstrukce ulic Lužická a v Úvoze“ a souhlasí s projektovou přípravou tohoto záměru.

Rada města bere na vědomí nutnost provedení zateplení věže na objektu hasičské zbrojnice ve Frýdlantu v rámci akce „ Snížení energetické náročnosti objektu hasičská zbrojnice, čp. 1378, ul. Okružní, Frýdlant“ a souhlasí s rozšířením objemu prací na této části objektu a s navrženou nabídkou ve výši 141.903,- Kč vč. DPH.

Rada města bere na vědomí zahájení vyhlášení výzvy č. 9 na územní studie z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“ a souhlasí s dalšími kroky vedoucími k podání žádosti o dotační prostředky na zpravování územních studií ve 3 lokalitách ve Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem areálu čistírny odpadních vod v ul. Úzká Frýdlant a to: pozemků p. č. 4034/2 o výměře 3 m2, 40362 o výměře 2 m2, 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4044/3 o výměře 194 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 3101 m2, 4046/1 o výměře 296 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku. Žadatel musí mít oprávnění potřebné k provozování ČOV. Nájemní smlouva bude uzavřena na dva roky.

Rada města schvaluje Plán zimní údržby komunikací města Frýdlant pro období 2015-2016 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce prostor sloužících k podnikání v čp. 274, ul. Míru, Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok a minimální příhoz do jednotlivých kol ve výší 50,-/Kč/m2/rok. Prostory jsou zkolaudované jako prodejna nepotravinářského zboží.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 241/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 910 m2 na základě znaleckého posudku na tržní ocenění.

Rada města souhlasí se záměrem realizace stavby „Kanalizace Frýdlant – rekonstrukce odlehčovací komory OK2A“ dle předložené projektové dokumentace a souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést toto stavbu na pozemku p. č. 2197/1, k.ú. Frýdlant v majetku města Frýdlant.

Rada města souhlasí s nákupem bazarového vozidla 8-9-ti místného pro technické oddělení města Frýdlant v ceně do 300.000,- Kč bez DPH.

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. a nesouhlasí s provedením oprav a výměny počítačové infrastruktury dle žádosti.

Rada města souhlasí s úhradou nákladů za opravu chodníku v ul. Jizerská ve výši 3.600,- Kč ve prospěch p. Karla Pulze, Jizerská 4033, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na opravu podlah na živnostenském odboru a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BENNE, spol. s r.o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky. Termín splnění do 30. 10. 2015.

Rada města schvaluje Plán inventur na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje žádost společnosti WORLD INVEST, v.o.s. na instalaci druhého výtahu na budovu OC Tesco, na p.č. 518/4, k.ú. Frýdlant, který je ve vlastnictví Města Frýdlant.

Rada města schvaluje žádost sdružení Muzikanti Frýdlant, o.s. o prominutí nájemného za sál v restauraci Beseda na akci „44. Muzikantský Silvestr“, konaný dne 28. 12. 2015.

Rada města bere na vědomí projekt „Navýšení kapacit pro nouzové zásobování pitnou vodou frýdlantského výběžku“ a tohoto projektu se zúčastní v případě, že do něj vstoupí minimálně 12 z 18-ti obcí ORP Frýdlant.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- hřiště u ZŠ Purkyňova

- nové platové tabulky pro zaměstnance MěÚ

- Nemocnice Frýdlant s. r. o.

- Lokální partnerství – strategický plán pro Frýdlantsko

- rušení praktických škol

- semafory na dopravním hřišti

- slavnostní osvětlení města

- komunální odpad, výběrové řízení

- protipovodňová analýza 

25.11.2015 13:20:31 | přečteno 308x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load