ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 25. zasedání rady města konaného dne 5. 10. 2015

25. zasedání rady města konaného dne 5. 10. 2015

Rada města po projednání souhlasí se zvýšením ceny za obědy ve Školní jídelně Frýdlant, příspěvková organizace, okres Liberec, Školní 692, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se záměrem stavebních úprav na objektu budovy Školní jídelny Frýdlant, čp. 692, Školní, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí inspekční zprávu Technické inspekce ČR, U Balabenky 1908/6, Praha 8 provedenou v objektu budovy Školní jídelny Frýdlant, čp. 692. Školní, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá řediteli Školní jídelny Frýdlant podat radě města zprávu o řešení výtahu do konce listopadu roku 2015.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Nobi Austria, spol. s r.o. se sídlem Hrotovická 1202/27, Třebíč, na akci „Výměna stávajících oken v části 1. NP budovy Školní jídelny Frýdlant, Školní čp. 692, 464 01 Frýdlant, včetně souvisejících stavebních prací“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Nádražní, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s podáním žádosti projektu „Kulturní dědictví Euroregionu Nisa“ v rámci přeshraniční spolupráce česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a s navrženými předpokládanými náklady a partnery výše uvedeného projektu.

Rada města Frýdlant bere na vědomí nutnost předfinancování projektu.

Rada města Frýdlant souhlasí s realizací akce v období 3 let (2016 – 2019).

Rada města souhlasí s nákupem kontejnerů a nákladního vozidla s nosičem kontejnerů pro komunitní kompostárnu do 300 tis. Kč bez DPH (cena vozidla).

Rada města souhlasí s výběrem nájemce prostor sloužících k podnikání v čp. 304, Havlíčkovo nám., Frýdlant min. 5-tikolovou obálkovou metodou. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok a min. příhoz do jednotlivých kol ve výši 50,- Kč/m2/rok. Prostory jsou zkolaudované jako kancelář.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 44 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Prostory jsou zkolaudovány jako prodejna nepotravinářského zboží.

Rada města souhlasí s umístěním plynovodní přípojky na pozemku p. č. 473/1, k. ú. Frýdlant za předpokladu celoplošné opravy ulice ČSA, Frýdlant a ukládá místostarostovi předložit radě města návrh celoplošné opravy komunikace v ulici ČSA, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu k neoprávněnému užívání pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního objednat znalecký posudek na zjištění ceny obvyklého nájemného pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zaslat majitelům domu čp. 928, ul. Okružní, Frýdlant výzvu k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant a vydání bezdůvodného obohacení za tři roky zpětně ve výši ceny obvyklé zjištěné znaleckým posudkem.

Rada města schvaluje s účinností od 1. 11. 2015 změnu Organizačního řádu, která bude spočívat ve zřízení útvaru: Kancelář tajemníka/tajemnice.  Do tohoto útvaru budou zahrnuti správci IT, krizové řízení, integrovaný záchranný systém, mzdová a personální agenda, tisková mluvčí. 

Rada města ukládá tajemnici provést pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení.

Rada města schvaluje projekt Poradenských dnů Odboru sociálních věcí MěÚ Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města neschvaluje žádost o pronájem sálu v restauraci Beseda dne 17. 10. 2015.

Rada města projednala návrh řešení „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – I. etapa“ a souhlasí s návrhem rozsahu I. etapy vč. časového harmonogramu dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele k akci „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – I. etapa“ projekční společností „Nýdrle, projektová kancelář, spol. s r.o., a bere na vědomí variantu řešení financování z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s. r. o.

- informace o podání výpovědi vedoucího odboru kultury

- informace o výběrovém řízení na auto pro sociálně právní ochranu dětí

- místa k přecházení na křižovatce ulic Komenského a Žitavská

- rekonstrukce komunikace v ulici Lužická – návaznost na projekt Voda pro třetí tisíciletí (projekt zrušen, bude se dělat jen úpravna vody Bílý Potok)

- informace o předání objektu papírnictví a vyjednaných podmínkách

- projekt Agentury pro sociální začleňování

- příměstská autobusová doprava

- kola na dětské dopravní hřiště

- kanalizace na Hágu 

21.12.2015 14:03:11 | přečteno 260x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load