ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 24. zasedání rady města konaného dne 21. 9. 2015

24. zasedání rady města konaného dne 21. 9. 2015

Rada města po projednání souhlasí s bezplatným pronájmem sálu Besedy Frýdlant pro Domeček Frýdlant, z. s., Fügnerova 1175, Frýdlant na akci pro děti „Dobrodružná plavba“ dne 3. 10. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města Frýdlant po projednání souhlasí se s navýšením spoluúčasti na projektu prevence kriminality s MV ČR: Frýdlant – rozšíření MKDS – nový bod z původních 70 tis. Kč na 80.428,46 Kč vč. DPH.

Rada města po projednání bere na vědomí instalaci dětských prvků v lokalitách ul. Bezručova a u hasičské zbrojnice Větrov, Frýdlant dle zaslané nabídky spol. Tomovy parky dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí předložený návrh projektové dokumentace vypracovaný generálním projektantem na rekonstrukci ul. Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu a souhlas s navrženým časovým harmonogramem.

Rada města souhlasí s podáním žádosti projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ v rámci Programu spolupráce SN-CZ na období 2014-2020 a s navrženými předpokládanými náklady a partnery uvedeného projektu.

Rada města Frýdlant bere na vědomí nutnost předfinancování projektu.

Rada města Frýdlant souhlasí s realizací akce v období 4 let (2016 – 2018/2019).

Rada města projednala Smlouvu č. 15238283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR, v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu has. zbrojnice, č.p. 1378 Frýdlant“ a souhlasí se zněním smluv a pověřuje starostu jejich podpisem.

Rada města po projednání přiděluje byt v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu HC Frýdlant k využití zimního stadionu Frýdlant a návrh ceníku zimního stadionu na sezónu 2015/2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 8. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace k čerpání veřejné sbírky dle předloženého materiálu a ukládá starostovi připravit materiál na nejbližší jednání rady města.

Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu Města Frýdlant na podporu nekomerčních místních spolků v celkové výši 385.455 Kč a doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí návrhy veřejnoprávních smluv, které budou použity pro dotační program Města Frýdlant.

Rada města navrhuje zastupitelstvu města nerozdělený zůstatek z kapitoly 0700 převést do výdajů rozpočtu města Frýdlant na rok 2016.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 30/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.000.000,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 453.000,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Rada města po projednání vzala na vědomí návrh navýšení sociálního fondu na rok 2015 včetně rozpočtového opatření č. 32 v celkové výši příjmů i výdajů 41.000,00 Kč a doporučuje materiál předložit na nejbližším jednání zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města bere na vědomí žádost o výjímku z Obecně závazné vyhlášky města Frýdlant č. 3/2012, o stanovení veřejně příslušných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno a nedoporučuje zastupitelstvu města této žádosti vyhovět.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod stavebních pozemků p. č. 3436 o výměře 1352 m2, p. č. 3446/2 o výměře 571 m2, p. č. 3445 o výměře 137 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 306,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí Na Hágu, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 993/1 o výměře cca 250 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2 za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant. 

Rada města projednala žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec 6 a souhlasí s vydáním územního souhlasu k SO 401 „Osvětlení přechodu pro chodce“ v rámci projektu rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant-Kunratice-st. hranice a zároveň souhlasí s připojením osvětlení k městskému systému VO dle podmínek správce VO – Eltodo Citelum s.r.o.

Rada města projednala stížnost paní Bártové a ukládá starostovi vyřídit stížnost v souladu s předloženým vyjádřením technického dozoru.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o pronájem části budovy, Fügnerova 1389, Frýdlant (sportovní haly) na pozemku p. č. 1175, k. ú. Frýdlant a ukládá místostarostovi dopracovat tento materiál a předložit na dalším jednání rady města.

Rada města projednala Smlouvu č. 15243864 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Dovybavení komunitní kompostárny Frýdlant“, souhlasí s obsahem smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění Směrnice č. S-03/2015 Pravidla pro prodej pozemků.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění podzemní optické komunikační sítě k pozemkům p. č. 1083/75, 1076, 1083/2, 1083/3, 1083/9, vše k. ú. Frýdlant ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 75,- Kč/bm + DPH. Pozemky se nacházejí v ul. Družstevní, Frýdlant.

Rada města po projednání stanovuje mimořádnou odměnu za I. pololetí roku 2015 ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje žádost o bezplatné propůjčení sálu v restauraci Beseda pro Kulturní sdružení Frýdlant, Liliova 339, Frýdlant v měsících září – prosinec 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí přípravu a podání žádosti na zpracování územní studie na akci „Dopravní terminál – vlak, bus, cyklo – Frýdlant“ z prioritní osy 1 „Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, vč. vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí dokončení architektonického řešení na „Opravu pomníku obětem 1. světové války, Frýdlant – Městský park“ dle předloženého materiálu a ukládá investičnímu oddělení provést poptávku na realizaci projektové dokumentace ve stupni DSP dle architektonického řešení Ing. arch. Ludmily Pražákové vč. řešení opravy stávající sochy „klečícího vojáka“.

Rada města bere na vědomí dokončení architektonického řešení panelového sídliště U Nemocnice vč. Doplnění požadavků veřejnosti v rámci veřejného projednávání dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s. r. o. – právní rozbor advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.

25.11.2015 13:19:39 | přečteno 289x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load