ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 23. zasedání rady města konaného dne 7. 9. 2015

23. zasedání rady města konaného dne 7. 9. 2015

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebního pozemku p. č. 2476/1 o výměře 1244 m2, k. ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vydáním územního souhlasu/územního rozhodnutí pro stavbu LB Frýdlant, Jizerská 4073 – úprava sítě NN a souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelu NN na pozemcích p. č. 3140/6, p. č. 3244, p. č. 3246/1, p. č. 3255 a p. č. 3256/1, vše k. ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 75,- Kč/bm + DPH.

Rada města po projednání ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního Bc. Martině Černé vyjednat jiné trasování stavby i za cenu dodatečných nákladů pro město Frýdlant.

Rada města po projednání nesouhlasí se žádostí o pronájem části sálu v restauraci Beseda Frýdlant z důvodu dluhu žadatele vůči městu Frýdlant.

Rada města projednala potřebu upřesnit podmínky pronájmu nebytových prostor – sálu restaurace Beseda Frýdlant a ukládá místostarostovi předložit návrh nových podmínek pronájmu těchto prostor.

Rada města bere na vědomí zprávu o jednání mezi zástupci Města Frýdlant, Krajské nemocnice Liberec a.s., Libereckého kraje a Nemocnice Frýdlant s. r. o. přednesenou místostarostou města panem Jiřím Stodůlkou. S ohledem na skutečnost, že na schůzce, Krajská Nemocnice Liberec a. s. odmítla převzít odpovědnost za další chod nemocnice Frýdlant, ukládá starostovi svolat pracovní jednání zástupců vlastníků Krajské nemocnice Liberec a.s. v této věci.

Rada města ukládá starostovi města nechat vypracovat právní posouzení s ohledem na možnost výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Frýdlant a Nemocnici Frýdlant s. r. o. od advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Pankrác, 140 78.

Rada města ukládá starostovi města pozvat na jednání rady města dne 21. 9. 2015 zástupce majitele Nemocnice Frýdlant s. r. o. pana Jana Blaška.

Rada města ukládá starostovi svolat na 23. 9. 2015 od 18 hodin pracovní jednání zastupitelstva města k problematice nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s. r. o.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- ul. Tylova – propadlý kanál

- spolupráce se společností ELTODO-CITELUM s. r. o.

- informace – aleje Frýdlantsko

- informace o dotačních programech na rok 2016  

25.11.2015 13:18:39 | přečteno 257x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load