ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 22. zasedání rady města konaného dne 31. 8. 2015

22. zasedání rady města konaného dne 31. 8. 2015

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze nabídkového řízení firmu Marvin style s. r. o. na rekonstrukci čtyř komínů v objektech Vrchlického 1125-1126, Frýdlant a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant podepsat smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení a to firmou Marvin style s. r. o.

Rada města po projednání bere na vědomí náklady a požadavky na městskou halu dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá místostarostovi města projednat ze základní školou vytíženost jednotlivých sportovišť a připravit zprávu radě města.

Rada města ukládá místostarostovi města projednat s vedením Tenisového klubu Frýdlant podmínky provozování haly s případnou rekonstrukcí povrchu.

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „ Oprava fasády (strana do ulice) bytového domu, výměna výkladu, dveří prodejny a vstupních dveří na objektu čp. 274 ulice Míru, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Pokud vítězný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, automaticky se vyzve další uchazeč v pořadí k uzavření smlouvy a k potřebné součinnosti při tomto smluvním aktu.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost dle předloženého materiálu a ukládá místostarostovi města zpracovat odpověď na tuto žádost

Rada města po projednání schvaluje směrnici S-04/2015  o vysílání zaměstnanců městského úřadu na pracovní cesty dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se smlouvou o právu stavbu na stavební úpravy a vestavbu kanceláří do 2. N. P. v objektu stávající kotelny společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. uzavřenou mezi městem Frýdlant a společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Výměnu stávajících oken v části 1.NP budovy Školní jídelny Frýdlant, Školní č.p. 692, 464 01 Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu TELMO, a. s se sídlem Štěrboholská 560/73, Praha 10 – Hostivař 102 00, na akci „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému – nové nahrávací zařízení, kamerový bod Hejnická a dvě pevné kamery na ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla po předložené zkoušce funkčnosti zařízení podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro organizaci – Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na rok 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se zaúčtováním celkového nedoplatku za stravné dle stavů k 4. 8. 2015 ve Školní jídelně Frýdlant, příspěvková organizace dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 221.884,61 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí odpis daňových nedoplatků z pokut a místního poplatku, které budou z důvodu nevymožení ve lhůtě stanovené daňovým řádem pro vymáhání odepsány a zaevidovány na podrozvahu.

Rada města po projednání bere na vědomí vyřazení daňových nedoplatků z pokut + nákladů řízení, které jsou evidovány za zemřelými.

Rada města souhlasí s podnájmem prostor sloužících k podnikání v 1. NP budovy čp. 860 v areálu nemocnice společnosti Somnus Clinic s.r.o., Jáchymovská 253, Liberec za účelem provozování ordinace ORL.

Rada města souhlasí s umístěním inženýrské sítě a s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti umístění inženýrské sítě – optická síť do pozemků města p. č. 2633 a p. č. 2802/1, vše k. ú. Frýdlant s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 1.125,- Kč + DPH za překop vozovky a 75,- Kč/bm za podélné uložení do vozovky. Pozemky se nacházejí pod rozhlednou, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost paní Lucie Winklerové za spolek Wietew z. s. a souhlasí s uspořádáním akce ve skateparku Frýdlant dne 19. 9. 2015 a souhlasí s umístěním stánku pro prodej občerstvení na pozemku p. č. 920/1, k. ú. Frýdlant. Cena za pronájem veřejného prostranství/stánkový prodej se stanovuje ve výši 0,- Kč, za podmínky umístění billboardu „Tuto akci podporuje město Frýdlant“.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebního pozemku p. č. 3411 o výměře 1664 m2, k. ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází Na Hágu, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 476/2015 ze dne 23. dubna 2015.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit dokončení převodu: objektu čp. 809 na pozemku p. č. 4635, pozemku p. č. 4635 o výměře 271 m2, části pozemku p. č. 4634 o výměře cca 1200 m2 a části pozemku p. č. 4633 o výměře cca 310 m2, vše k. ú. Frýdlant na základě rozhodnutí o předčasném užívání.

Rada města souhlasí s provedením stavby a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN na pozemku p. č. 1330, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje ve výši 7.125,- Kč + DPH za podmínky umístění ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemku komunikace. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na opravu podlahové konstrukce v kanceláři č. 5 v přízemí radnice Frýdlant s firmou BENNE, spol. s r.o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města po projednání schvaluje žádost Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant o souhlas účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o výběrovém řízení na automobil pro sociální odbor

- autobusová zastávka a dětské hřiště v Albrechticích u Frýdlantu

- komunikace v Albrechticích – špatné vyhýbání

- projektová dokumentace na úzkorozchodnou trať

- dětské hřiště na Větrově

- cyklostezka na Větrově 

- nízkoprahový dům – projekt z kraje

- městský autobus-propagace jízdních řádů

- otevírací doba společnosti A.S.A. s. r. o. – kontejner na odpad

- umístění zákazu vjezdu do ulic Kostelní a Děkanská, Frýdlant

- samostatný rozpočet pro místostarostu

- vánoční osvětlení města Frýdlant  

- ul. Bezručova – umístění dopravní značky s omezením rychlosti na 30 km/h

- špatné parkování u školy a školky v ul. Bělíkovy

- při smutečním obřadu na hřbitově, upozornit okolí, aby v čase obřadu byl klid

- od konce září by měl být v provozu zimní stadion – ledová plocha

- Nemocnice Frýdlant s. r. o. – vývoj situace 

25.11.2015 13:17:48 | přečteno 176x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load