ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 21. zasedání rady města konaného dne 17. 8. 2015

21. zasedání rady města konaného dne 17. 8. 2015

Rada města schvaluje  rozšíření veřejného osvětlení v parku u Avanti na pozemku p.č. 343 a 346/1, k.ú. Frýdlant firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o., Erbenova 322, 460 08 Liberec schválené dle cenové nabídky.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 3019 o výměře 111 m2 k.ú. Frýdlant z vlastnictví soukromé osoby do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 310,- Kč/m2. Jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou v ul. Fügnerova, Frýdlant – směr Údolí, Frýdlant. Daň z převodu nemovitostí hradí Město Frýdlant.

1. Rada města po projednání ruší nabídkové řízení na „Opravu komínů v objektech Vrchlického 1125-1126, Frýdlant.

2. Rada města po projednání schvaluje vypsání nového nabídkového řízení dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Hany Kančiové na pronájem městské sportovní haly.

2. Rada města ukládá ředitelce BHF předložit volné kapacity městské sportovní haly a skutečnou kalkulaci nákladů na pronájem městské sportovní haly. Termín splnění do 31. 8. 2015.

Rada města po projednání bere na vědomí materiál „Zpráva o projednání územního plánu Frýdlant“, jehož přílohou je návrh Opatření obecné povahy č. 1/2015.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Opatření obecné povahy, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, kterým se vydává Územní plán Frýdlant, a kterým se rozhoduje o námitkách a připomínkách uplatněných k návrhu územního plánu Frýdlant pro veřejné projednání.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání Územního plánu Frýdlant (červen 2015), zpracovaný autorským kolektivem SAUL s.r.o. Liberec.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí, že níže uvedené dokumenty pozbývají účinnosti – ÚPNSÚ Frýdlant, schválený usnesením č. 1-98 ze dne 29. 1. 1998, ve znění všech jeho změn (tj., změny č. 1, 2A, 3, 4A a 4B), jejich prováděcích vyhlášek a opatření obecné povahy, kterými byly vydány a doporučuje uložit Ing. Danu Ramzerovi, starostovi města, aby zajistil činnosti pořizovatele vyplývající z tohoto usnesení.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečnou zprávu o protidrogové politice Frýdlantu v r. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „ Přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a poskytnutí úvěru na rekonstrukci ul. Lužická a V Úvoze, Frýdlant“.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 26,27/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.568.796,00 Kč.

2. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města a jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant za 1. pololetí roku 2015.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o navýšení o hydroizolační práce při opravě keramické dílny na ZŠ praktické a ZŠ speciální, Frýdlant.

2. Rada města schvaluje navýšení částky na opravu keramické dílny dle přiloženého materiálu.

1. Rada města odkládá projednání o umoření nedoplatků za stravné dle stavů k 4. 8. 2015.

2. Rada města ukládá vedoucí OF připravit bod na jednání příští rady města. Termín splnění do 31. 8. 2015.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o Krajských dožínkách – dotaz na interprety

- Nemocnice Frýdlant s. r. o. – ukončení oddělení akutní interny

- upřesnění zadávacích podmínek v případě výběrového řízení na okna – je třeba specifikovat písemně

- začíná 2. etapa stavby infrastruktury na Hágu

- probíhá letní jazzová dílna

- pozvání na 1. 9. 2015 do Školní jídelny Frýdlant na ochutnávku od 9:30

- probíhá jednání ohledně dětských hřišť – ul. Bezručova, Větrov – hasičská zbrojnice

- informace o autokempu

10.9.2015 13:49:03 | přečteno 276x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load