ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 20. zasedání rady města konaného dne 3. 8. 2015

20. zasedání rady města konaného dne 3. 8. 2015

Rada města po projednání schvaluje návrh objemu kácení dřevin v rámci projektu „vybudování doprovodné infrastruktury CR na p. p. č. 3059 v k. ú. Frýdlant“ a ukládá investičnímu oddělení, aby bylo zajištěno povolení ke kácení dotčených stromů a keřů a aby informace o objemu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění ostrahy objektu OD Sever – PCO s firmou TOREX SECURITY, spol. s r. o., Fialková 19, Liberec. Termín splnění do 21. 8. 2015.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání podanou paní Váňovoua souhlasí s ukončením nájmu dohodou k 30. 9. 2015. Termín splnění do 31. 8. 2015.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 304, Havlíčkovo náměstí, Frýdlant o výměře 12,25 m2 - kancelář. Termín splnění do 21. 8. 2015.

1. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant mezi fi. SEMPRO-SŠL, s.r.o., Londýnská 36a, Liberec 11 a panem Klinkáčkem na dobu určitou do 31. 3. 2020. Termín splnění do 21. 8. 2015.

2. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant mezi městem Frýdlant a fi. SEMPRO-SŠL, s.r.o., Londýnská 36a, Liberec 11, kterým se upravuje výše nájemného na 1.963,- Kč měsíčně.

1. Rada města bere na vědomí stav provzdušňovacího systému na ČOV Frýdlant.

2. Rada města navrhuje, aby byla změněna technologie aeračního systému na ČOV Frýdlant.

3. Rada města ukládá starostovi připravit zadání veřejné zakázky na investiční akci na dodávku jemnobublinkového provzdušňovacího systému na ČOV Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebních pozemků p. č. 3436 o výměře 1352 m2, p. č. 3446/2 o výměře 571 m2, p. č. 3445 o výměře 137 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 306,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí Na Hágu, Frýdlant. Termín splnění do 21. 8. 2015.

Rada města nesouhlasí s umístěním inženýrské sítě – optická síť O2 do pozemků městap. č. 4118/2, 4121, 2487/1, 4133, vše k. ú. Frýdlant a nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti umístění podzemního komunikačního vedení k těmto pozemkům. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 21. 8. 2015.

Rada města byla seznámena s návrhem společnosti TELKOMPROJEKT, Vinařská 739/14, Ústí nad Labem na připojení vedení z křižovatky ulic Pod Rozhlednou a Holečkova směrem k rozhledně. Případný souhlas bude vydán po dodání konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti umístění podzemního komunikačního vedení.

Rada města bere na vědomí převod části pozemku p. č. 3019 o výměře cca 150 m2 k. ú. Frýdlant z vlastnictví soukromé osoby do vlastnictví Města Frýdlantu a ukládá starostovi prověřit zbytnost nebo nezbytnost nákupu celé této plochy. Jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou v ul. Fügnerova, Frýdlant – směr Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Pankrác ve věci závazku advokátní kanceláře vyzvat HC Frýdlant po uplynutí 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy k zpětnému převodu na město Frýdlant za cenu dle návrhu.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1472/47, k. ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu hřbitovní zdi Frýdlant s firmou BENNE s. r. o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 993/1 o výměře cca 250 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o nezastavitelnou plochu. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p. č. 1669 o výměře cca 29 m2, k. ú. Frýdlant za část pozemku žadatele p. č. 1676 o výměře cca 22 m2, k. ú. Frýdlant. Náklady za pořízení znaleckého posudku na tržní ocenění uhradí obě strany jednou polovinou před podpisem kupní smlouvy. Záměr bude vyhlášen po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. Dlouhá, Frýdlant

Rada města bere na vědomí vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 2650/82, k. ú. Frýdlant a materiál vrátí na jednání rady města v měsíci září.

1. Rada města nesouhlasí s využitím pozemku p. č. 774, k. ú. Frýdlant pro účely parkování dle žádosti Ing. Makela. Termín splnění do 21. 8. 2015.

2. Rada města ukládá místostarostovi vypracovat návrh veřejné zeleně na pozemku p. č. 774, k. ú. Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost o poskytnutí informace na základě zák. č. 106/1999 Sb. a pověřuje starostu tuto žádost vyřídit.

Rada města bere na vědomí informaci Nemocnice Frýdlant s.r.o. o plánované výměně optických rozvodů v areálu nemocnice. V případě výkopu budou pozemky předány městu v původním stavu na základě předávacího protokolu po ukončení akce.

Rada města souhlasí s bezúplatným zapůjčením párty stanu Obci Heřmanice na akci konanou dne 8. 8. 2015.

Rada města souhlasí s pronájmem areálu bývalého autokempu Frýdlant neziskové organizaci RATAB o. s. - Občanské sdružení RATAB, Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec 1 na období jednoho měsíce – srpna 2016 pro pořádání středoškolského tábora. Cena pronájmu včetně spotřeby vody a energií se stanovuje ve výši 15.000,- Kč vč. DPH. Podmínky pronájmu: město Frýdlant zajistí dodávku pitné vody, dodávku elektrické energie, posekání plochy. Nájemce zajistí úklid po ukončení pronájmu a prostor předá na základě předávacího protokolu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Bartoš s.r.o. se sídlem U Potoka 1482, Frýdlant, na akci „Dovybavení komunitní kompostárny Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu BENNE spol s r.o., v rámci akce „Opravy a údržba Skateparku Strmá ul. Frýdlant“, která bude hrazena z rozpočtu Dětské hřiště. Ukládá starostovi, aby bylo Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doručeno vítěznému uchazeči a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

2. Rada města ukládá starostovi dohodnout se společností snížení ceny o práce v bodě 4 a 5, které může provést Technické oddělení OMS.

Rada města projednala rozšíření objemu stavebních prací na akci „Rekonstrukce fasády a střechy stávajícího objektu čp. 68 Frýdlant, ul. Hejnická“ a bere na vědomí jejich rozsah a schvaluje podpis dodatku smlouvy.

Rada města bere na vědomí zprávu o pravidlech závazných stanovisek v Městské památkové zóně Frýdlant přednesenou Ing. Sobotovou, referentkou odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Elektro práce Hrouda, Okrouhlá 3014, Frýdlant na „Stavební úpravy bytu Tyršova 729 – rekonstrukce elektroinstalace v bytě paní Rozmarýnové Frýdlant“ dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava fasády (strana do ulice), výměna výkladu, dveří prodejny a vstupních dveří na objektu čp. 274, ulice Míru, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Marvin style s. r. o. Lesní 1281, Frýdlant na „Oprava komínů v objektech, Vrchlického 1125-1126, Frýdlant“ dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání bere na vědomí poděkování za pronájem malého sálu v restauraci Beseda Frýdlant Sdružení pro děti a mládež Frýdlant o. s., Bělíkova 1295, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá místostarostovi sjednat schůzku s paní Hanou Kančiovou ohledně žádosti o další pronájem malého sálu v restauraci Beseda Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s výměnou garsonky v ulici Mlýnská 456 za byt o velikosti 1+2 v ulici Míru 172, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 390.370,00 Kč a výdajů 410.370,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje (financování 8115) bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města vzala na vědomí závěrečný účet DSO MIKROREGINU FRÝDLANTSKO za r. 2014, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004  a doporučuje tyto údaje předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí SMRK za r. 2014, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK provedenou firmou O-Consult, s.r.o. dle zákona č. 420/2004  a doporučuje tyto údaje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Valné hromady SO Smrk ze dne 19. 6. 2015.

1. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí věcného daru (sady dresů vč. potisku) Slovanu Frýdlant, oddíl kopané ve výši do 20-ti tis. Kč dle předloženého materiálu.

2. Rada města zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy mezi Městem Frýdlant a Slovanem Frýdlant oddíl kopané dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje Rámcovou dohodu o podmínkách provádění exekuční činnosti mezi městem Frýdlant a Mgr. Petrem Polanským, soudní exekutor, Voroněžská 144/20, Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení „Operativní leasing osobního automobilu pro OSPOD Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s doplněným návrhem zadání výběrového řízení na „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému – nové nahrávací zařízení, kamerový bod Hejnická a dvě pevné kamery na ZŠ Purkyňova, Frýdlant“.

Rada Města po projednání souhlasí s realizací projektů „Nákup ochranných prostředků PO – Frýdlant“ a „Pořízení zdrojů a příslušenství k radiostanicím“ s celkovým rozpočtem 135 023,- Kč (LK 65 005,- Kč, podíl města 70 018,-Kč) a pověřuje starostu města k podepsání smlouvy o pořízení materiálu pro SDH Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, s.r.o. se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01, na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Hasičské zbrojnice č.p. 1378 Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s.r.o. se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01, na akci „Vybudování zpevněných ploch: 1. část – p. p. č. 1023/51a 1027/12 k. ú. Frýdlant (ul. U Nemocnice) 2. část – p. p. č. 182/41 k. ú. Frýdlant (ul. Husova)“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a „Oznámení o vyloučení uchazeče“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o záměru Libereckého kraje o zapojení do projektu na podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o jednání se zástupci Úřadu práce v Liberci a kontaktního pracoviště ve Frýdlantu

- komunikace u pošty

- výběrové řízení na poskytovatele provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- úzké jízdní pruhy na komunikaci na křižovatce ulic Komenského, Nádražní a Žitavská

- Nemocnice Frýdlant s. r. o. – ukončení Oddělení akutní interny

- informace z jednání s Tenisovým klubem Frýdlant

- informace o obnově Křížové cesty na Křížovém vrchu

- základní škola Husova, Frýdlant – informace o podřezávce šaten  

- komunikace ul. Na Stráni a Tylova, Frýdlant  

- informace o opraveném objektu čp. 15, Kostelní ul., Frýdlant 

10.9.2015 13:47:56 | přečteno 264x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load