ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 19. zasedání rady města konaného dne 8. 7. 2015

19. zasedání rady města konaného dne 8. 7. 2015

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu B&F spol. s r.o., Novoměstská 1443 Frýdlant na akci „Stavební opravy keramické dílny v 1. pp ZŠ praktické a speciální“ a ukládá paní ředitelce, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s vydáním územního souhlasu/územního rozhodnutí pro stavbu LB_Frýdlant, Jizerská 4073 – úprava sítě NN.

Rada města po projednání odkládá bod č. 4 - Žádost o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jizerská 4073 – úprava sítě NN a žádost o souhlas s provedením stavby.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod objektu čp. 146, ul. Míru na pozemku p. č. 666 a pozemku p. č. 667 o výměře 400 m2, pozemku p. č. 669 o výměře 160 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 2.675.000,- Kč za těchto podmínek: prodej objektu včetně pozemků smlouvou budoucí kupní na 5 let s tím, že do 5-ti let od podpisu smlouvy budoucí kupní budoucí kupující zrekonstruuje byt v 1. patře objektu, bude zachován minimální rozsah bytových jednotek, jaký je ke dni podpisu smlouvy budoucí kupní, nebytové prostory budou provozovány po dobu 5-ti let jako prodejna nepotravinářského zboží nebo kanceláře a v objektu nebudou provozovány žádné LVT, VHP ani jiné hry. Po splnění podmínek a uplynutí 5-ti leté lhůty bude uzavřena řádná kupní smlouva. Při podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazena polovina kupní ceny. Po splnění podmínek a uplynutí 5-ti leté lhůty bude doplacena zbývající část kupní ceny a uzavřena řádná kupní smlouva. V případě nesplnění podmínek město odstoupí od uzavření kupní smlouvy a budoucímu kupujícímu bude vrácena uhrazená kupní cena po odečtení obvyklého nájemného. Termín splnění do 26. 8. 2015.

Rada města souhlasí s prodejem vozidla Hyundai H1 RZ 1L6 5838 ze Školní jídelny Frýdlant, příspěvková organizace, Školní 692, Frýdlant za cenu 120.000,- Kč.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem a vyhlášením výběrového řízení na akci „Dovybavení komunitní kompostárny Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 23, 24/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 953.090,54 Kč a výdajů 948.653,54 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování 8115) bude převeden do zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města odkládá bod č. 8 pořadu jednání – Návrh zadání veřejné zakázky „Nákup osobního automobilu pro činnost sociálně právní ochrany dětí v ORP Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému Frýdlant – kamerové body Fügnerova x Hejnická a ZŠ Purkyňova“ a doporučuje variantu řešení č. 2 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Vybudování zpevněných ploch“:

1. část – p. p. č. 1023/51 a 1027/12 k. ú. Frýdlant (U Nemocnice) a

2. část – p. p. č. 182/91 k. ú. Frýdlant (ul. Husova)“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Solvenda, s.r.o. se sídlem Čiklova 1706/13a, Praha 2, 128 00 na akci „Vybudování doprovodné infrastruktury CR na p. p. č. 873 u cyklotrasy č. 3059 v k. ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města ukládá starostovi předložit kalkulaci provozních nákladů a návrh provozního řádu nového dopravního hřiště u ZŠ Purkyňova včetně informace o dopravní výchově.

Rada města bere na vědomí informaci o výsledku kontroly z Ministerstva financí v rámci Poskytnuté účelové dotace z Národního fondu k opatřením Fondu Solidarity z Evropské unie v rámci srpnových povodní 2010 a ukládá finančnímu odboru, aby provedl rozpočtové opatření na celkovou částku 2.563,- Kč a aby na základě písemné Výzvy byla tato částka vrácena na účet KÚLK.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- pozastavené práce v zámeckém parku

- pochvalu za premiéru pohádky Mimoni – kostýmy

- rekonstrukce komunikace v ul. Tylová a Na Stráni

- rekonstrukce mostu v ul. Vrchlického – přesun akce na příští rok

- informace o výběrovém řízení na zateplení hasičárny

- informace o vícepracích na objektu papírnictví

- fotbalové hřiště – provozní náklady

- prodej automobilu společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. – Volkswagen

- chybějící čestná prohlášení o střetu zájmu 

10.9.2015 13:47:11 | přečteno 222x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load