ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 16. zasedání rady města konaného dne 8. 6. 2015

16. zasedání rady města konaného dne 8. 6. 2015

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec dle předložené žádosti ředitelky příspěvkové organizace Mgr. Jaroslavy Smolové.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 17, 18, 20/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 4.677.397,37 Kč a výdajů 5.467.397,37 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 930.600,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec, které příspěvková organizace využije na nákup vybavení pro žáky prvních tříd ve školním roce 2015/2016 ve výši 800,- Kč na jednoho žáka.

Rada města po projednání souhlasí se vzorem smlouvy na poskytování neinvestiční dotace z programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) dle předloženého návrhu a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Rada města po projednání bere na vědomí informace o hospodaření a využití fotbalového hřiště s umělým povrchem od Slovanu Frýdlant – oddíl kopané dle předloženého materiálu

Rada města po projednání bere na vědomí informace o novém členu SO SMRK a související změně rozpočtu SO SMRK dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Hasičské zbrojnice č.p. 1378, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města projednala cenovou nabídku na zpracování projektu regenerace panelového sídliště v rámci akce „Frýdlant – RPS, U Nemocnice“ pro potřeby podání žádosti o dotaci u MMR ČR na rok 2016 z programu regenerace panelového sídliště a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání smlouvy o dílo s firmou URBAPLAN, s. r. o.

Rada města bere na vědomí přípravu převodu pozemků včetně staveb v areálu zimního stadionu – dle nového GP č. 2715-1189/2015 se jedná o pozemky p. č. 1171/20 o výměře 290 m2, p. č. 1171/21 o výměře 290 m2, p. č. 1171/22 o výměře 89 m2 a p. č. 1171/25 o výměře 3316 m2, vše k. ú. Frýdlant do vlastnictví HC Frýdlant, Fügnerova 1389, Frýdlant za cenu 1,- Kč.

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s. r. o. a doporučuje zastupitelstvu města jednat o nové nájemní smlouvě mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s. r. o.

Rada města souhlasí s umístěním stavby a se zřízením služebnosti umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN na pozemku p. č. 888 a p. č. 819/4, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 60,- Kč/bm. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města bere na vědomí žádost Slovanu Frýdlant, oddíl kopané a souhlasí s pronájmem bývalého autokempu za účelem pořádání Oldies party ve dnech 11. – 12. 7. 2015.

Rada města souhlasí s posekáním travního porostu na náklady města Frýdlant, za podmínky umístění cedule „Tuto akci podporuje Město Frýdlant“

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2650/82 o výměře cca 150 m2, k. ú. Frýdlant za podmínky úhrady zálohy ve výši 2.000,- Kč žadateli ve prospěch města na pořízení znaleckého posudku na tržní ocenění. Záměr bude vyhlášen po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. Slunečná, Frýdlant.

Rada města požaduje informovat se záměrem majitele sousedních nemovitostí.

Rada města bere na vědomí vyjádření ze dne 1. 6. 2015 a trvá na svém usnesení č. 254/2015 ze dne 13. 4. 2015.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyzvat k vyjádření dle usnesení č. 254/2015 nejpozději do 15. 7. 2015.

Rada města revokuje své usnesení č. 319/2015 a souhlasí s pokračováním v řízení o směně pozemků p. č. 3256/2, 3258/1 a 3258/2, vše k. ú. Frýdlant ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov za pozemek p. č. 4529/4, k. ú. Frýdlant ve vlastnictví Města Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 1185 o výměře cca 500 m2 a pozemku p. č. 1171/15 o výměře 3 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví Josefa a Marie Ryšavých, Zámecká 435, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 270,-Kč/m2.

Rada města souhlasí s využitím prostor 2. NP v OD Sever pro zřízení archivu pro Městský úřad Frýdlant.

1. Rada města odvolává Kulturní komisi Rady města  Frýdlant ve složení: Miloslav Ferles, Radek Michalko, Marcela Fialová, Jan Hlávka, Ivana Spatzierová.

2. Rada města po projednání schvaluje Kulturní komisi Rady města Frýdlant pro volební období 2014-2018 ve složení:

Miloslav Ferles - předseda

Petr Celba
Eva Štrosnerová
Kateřina Kaprálek Vítamvásová
Hynek Buriánek
Libor Štrom - tajemník

Rada města po projednání schvaluje Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na II. pololetí roku 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje program jednání Zastupitelstva města Frýdlant dne 10. 6. 2015 dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- schválení povodňové zóny řeky Smědé

- kotelna Tepla Frýdlant s. r. o. – prostor výsypky předělat na kancelář, částečná rekonstrukce střechy na společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

- most v ul. Vrchlického – problém s výlukami

- komunikace v ul. Na Stráni – dešťová kanalizace

- vysázení stromové aleje v ul. Mánesova

- zámecký park

- informace o dokončení I. etapy kanalizace na Hágu, Frýdlant

- uskladněný materiál v bývalém Autokempu

- informace o možnostech koupaliště

- 8. 6. 2015 převzetí MŠ Jiráskova – 15 dní na odstranění vad a nedodělků

- informace o křižovatce ulic Komenského a Žitavská

- nové stání pro invalidy u trafostanice  

- informace o možnosti využití bývalé mlékárny pro krizové řízení  

- informace o možném převodu čp. 46, ul. Havlíčkova a o možném využití této budovy

- Křížová cesta na Křížovém vrchu a u kostela v Mezibranské ulici - obnova

- Frýdlantský zpravodaj 

10.9.2015 13:41:16 | přečteno 201x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load