ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 15. zasedání rady města konaného dne 25. 5. 2015

15. zasedání rady města konaného dne 25. 5. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2014 přednesenou panem Zdenkem Průšou, starostou SDH Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2014 přednesenou Bc. Stanislavem Sochou, velitelem JSDH Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu a návrhu řešení na objekt Míru 137, Frýdlant a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant a místostarostovi města připravit na nejbližší jednání rady města harmonogram návrhu řešení a rozpočet.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+0, čp. 302 v ulici Havlíčkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o postupu pořizování Územního plánu Frýdlant – zpráva V dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu Města Frýdlant k 30. 4. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 13, 14, 15/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.081.782,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 16/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 533.119,05 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec dle předložené žádosti ředitelky příspěvkové organizace.

Rada města po projednání souhlasí s převodem částky 325.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant do fondu investic dle předložené žádosti ředitele příspěvkové organizace.

1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a čerpání nového úvěru na rekonstrukci  (technické zhodnocení) ul. Lužické a V Úvoze, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí se zpracováním výběrového řízení na pořízení úvěru formou Jednacího řízení s uveřejněním dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souhlasí s navrženým dodavatelem na zajištění celého průběhu (administrace) zadávacího řízení.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci ,,Oprava zatrubnění vodoteče v rámci terénních úprav na Hágu, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci ,,Regulace a řešení systému tepla na ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí obdržení Registrace akce na ,,Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací, Frýdlant“ dle předloženého materiálu a souhlasí s navrhovaným postupem řešení dotačních prostředků v rámci této akce a ukládá starostovi, aby byla doručena Výzva vítěznému dodavateli k dodání předmětu plnění.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SaM silnice a mosty a. s. se sídlem Máchova 1129, Česká Lípa 470 01 na akci ,,Oprava místních komunikací Na Stráni a Tylova ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci ,,Vybudování doprovodné infrastruktury CR na p. p. č. 873 u cyklotrasy č. 3059, v k. ú. Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva k pozemku p. č.  1075/3, k. ú. Frýdlant o výměře 18 m2 včetně stavby garáže na pozemku p. č. 1075/3, k. ú. Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod částí pozemků p. č. 1915/1 a p. č. 1915/2, vše k. ú. Frýdlant o výměře cca 39 m2 z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci, 546/56, Praha 4 – Nusle do vlastnictví města na základě darovací smlouvy. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího objektu čp. 146, ul. Míru na pozemku p. č. 666 a pozemků p. č. 667 o výměře 400 m2, pozemku p. č. 669 o výměře 160m2, k. ú. Frýdlant min. 5-kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena je ve výši 2.500.000,- Kč, výše min. příhozu do jednotlivých kol se stanovuje ve výši 25.000,- Kč. Upřesňující podmínky: prodej objektu smlouvou budoucí kupní na 5 let s tím, že do 5-ti let od podpisu smlouvy budoucí kupní zrekonstruován byt v 1. patře objektu, bude zachován minimální rozsah bytových jednotek, jaký je ke dni podpisu smlouvy, nebytové prostory budou provozovány po dobu 5-ti let jako prodejna nepotravinářského zboží nebo kanceláře a v objektu nebudou provozovány žádné LVT, VHP ani jiné hry. Po splnění podmínek a uplynutí 5-ti leté lhůty bude uzavřena řádná kupní smlouva. Při podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazena polovina kupní ceny. Po splnění podmínek a uplynutí 5-ti leté lhůty bude doplacena zbývající část kupní ceny a uzavřena řádná kupní smlouva. V případě nesplnění podmínek město odstoupí od uzavření řádné kupní smlouvy a budoucímu kupujícímu bude vrácena uhrazená kupní cena po odečtení obvyklého nájemného.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upravená Pravidla pro prodej pozemků dle návrhu. Termín splnění do 10. 6. 2015.

Rada města bere na vědomí žádost Klubu Auto Retro, Swieradow Zdroj a souhlasí s odpuštěním platby za zábor veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant pro akci konanou dne 13. 6. 2015.

Rada města bere na vědomí žádost o umožnění průjezdu historických vozidel náměstím T. G. Masaryka Podještědského klubu historických vozidel, Vítkovská 283, Chrastava a souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant pro akci konanou dne 27. 6. 2015.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na převod pozemků včetně staveb v areálu zimního stadionu – původní stav p. č. 1171/22, p. č. 1171/23, p. č. 1173/1, p. č. 1173/3, vše v k. ú. Frýdlant – výměra dle geometrického plánu č. 2696-1113/2015 a předmětem převodu jsou nově vzniklé pozemky p. č. 1171/20 o výměře 3606 m2, p. č. 1171/21 o výměře 290 m2, p. č. 1171/22 o výměře 89 m2 včetně staveb, vše k. ú. Frýdlant. Geometrický plán č. 2696-1113/2015 je nedílnou součástí vyhlášeného záměru. Žadatel o převod pozemků musí doložit registraci spolku k provozování sportovních zařízení.

Rada města předběžně souhlasí s umístěním navrhovaných protipovodňových opatření na pozemcích v majetku Města Frýdlant. Bezúplatné a úplatné zřízení věcného břemene se bude řešit dle potřeby. Odkoupení části či celého pozemku dle znaleckého posudku nebo výměnu pozemku za jiný - platí pro všechny dotčené pozemky. Zároveň Rada města pověřuje starostu města podpisem předběžného souhlasu podkladové analýzy k následné realizaci protipovodňových opatření pro DSO mikroregion Frýdlantsko.

1. Rada města bere na vědomí odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. j. PDMUFT 8822/2015 ze dne 20. 4. 2015 o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí dle předloženého materiálu.

2. Rada města nesouhlasí se záměrem vybudování stavby „Mísící centrum Frýdlant“ na p. p. č. 2096/1, 2096/2, 2096/3, k. ú. Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje čerpání půjčky pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a. s. ve výši 800 tis. Kč ze zůstatku na účtu a pověřuje vedoucí finančního odboru zpracováním rozpočtového opatření.

Rada města bere na vědomí žádost obce Jindřichovice pod Smrkem o snížení nebo zrušení poplatku za pronájem městského kina a ukládá starostovi tuto žádost vyřešit.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- poplatek za komunální odpad na fyzickou osobu

- informace k Valdštejnským slavnostem – nevyvezené Toi Toi v městském parku

- provozování vodovodů a kanalizací samostatně pro město Frýdlant

- pronájem stánků na náměstí T. G. Masaryka s jídlem – mastné fleky na kostkách

- Valdštejnské slavnosti - plné koše – umístění pytlů vedle košů

- Valdštejnské slavnosti – stánkaři – pronájem na cizích pozemcích – majitelé mají příjem – sponzorský dar na VS

- informace ze setkání evropských Frýdlantů ve Frýdlantu nad Ostravicí

10.9.2015 13:39:23 | přečteno 205x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load