ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 14. zasedání rady města konaného dne 11. 5. 2015

14. zasedání rady města konaného dne 11. 5. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu Bytového hospodářství Frýdlant, Novoměstská 1065, 464 01 Frýdlant,  IČ 46749748 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci ,,Oprava objektu č.p. 475 v ul. Vrchlického, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SaM silnice a mosty, a. s. se sídlem Máchova 1129, Česká Lípa 470 01 na akci ,,Frýdlant – ulice Nádražní – revitalizace uličního prostoru“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Oaza – net, spol s r.o. se sídlem Dr. Milady Horákové 117/8, 460 06 Liberec 1 na akci ,,Konsolidace a vizualizace datového centra MÚ Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla po 10-ti denní námitkové lhůtě

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BREX, spol s r.o. se sídlem Hodkovická 135, Liberec 23, 463 12 na akci ,,Oprava mostu č. M-07, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí řešení uložení zeminy na Hágu ve Frýdlantu z určených lokalit v rámci budoucích staveb a souhlasí se zpracováním zadávací dokumentace na dodavatele opravy zatrubnění stávající vodoteče v rámci akce ,,Odkanalizování lokality Hág – I. etapa“.

Rada města po projednání schvaluje služební cestu ve dnech 22. 5. – 25. 5. 2015 do Frýdlantu nad Ostravicí přes Polsko.

Rada města Frýdlant bere na vědomí výši dodatečných nákladů na opravu ohradní zdi v Kostelní ul., Frýdlant a souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě o dílo s firmou BENNE s.r.o., Železná 824, Frýdlant ve výši dle dodatečného rozpočtu. Termín splnění do 31. 5. 2015.

Rada města souhlasí s pořádáním propagační akce pro Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 7. 7. 2015. Cena za pronájem veřejného prostranství se stanovuje ve výši 1.300,- Kč vč. DPH. Termín splnění do 6. 7. 2015.

Rada města projednala žádost Klubu Auto Retro, Swieradow Zdroj a souhlasí s pořádáním akce dne 13. 6. 2015 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant pro Klub Auto Retro, Swieradow Zdroj. Cen za pronájem veřejného prostranství se stanovuje ve výši 4.901,- Kč.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 993/1 o výměře cca 250 m2, k. ú. Frýdlant za podmínky uhrazení zálohy ve výši 2.000,- Kč žadatelem ve prospěch města na pořízení znaleckého posudku na tržní ocenění. Záměr bude vyhlášen po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků p. č. 3436 o výměře 1352 m2, p. č. 3446/2 o výměře 571 m2, p. č. 3445 o výměře 137 m2, vše k. ú. Frýdlant za podmínky úhrady zálohy ve výši 2.000,- Kč žadateli ve prospěch města na pořízení znaleckého posudku na tržní ocenění. Záměr bude vyhlášen po doložení znaleckého posudku na tržní o cenění. Pozemky se nacházejí Na Hágu, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upravená Pravidla pro prodej pozemků dle návrhu.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemků p. č. 3256/2, 3258/1 a 3258/2 k. ú. Frýdlant z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu dle znaleckého posudku.

Rada města souhlasí  uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 2. patře objektu č.p. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s firmou Qualisoft s. r. o., náměstí

T. G. Masaryka 1385, Frýdlant na dobu určitou 5-ti let od 11. 5. 2015.

Rada města projednala žádost pana Vondráčka, a souhlasí s uspořádáním marketingové akce na podporu obchodních aktivit GE Money Bank na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 26. 5. 2015. Cena za pronájem veřejného prostranství se stanovuje ve výši 381,-Kč vč. DPH.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodávku osobního automobilu pro město Frýdlant a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou Auto Koutek s. r. o., Tanvaldská 1141, Liberec 30, IČ 62245830 za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu – MěÚ Frýdlant za rok 2014 přednesou Ing. Veronikou Bubeníčkovou, tajemnicí Městského úřadu Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant zajistit komplexní řešení zvýšené vlhkosti v nemovitosti v ul. Míru čp. 137, Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního zajistit geometrické zaměření kanalizačního převaděče na ČOV Frýdlant z důvodu zajištění služebnosti – věcného břemene.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- zápis zastřešení zimního stadionu do katastru nemovitostí

- zřízení úvěru na přeúvěrování ČOV

- pracovní jednání zastupitelstva města s Nemocnicí Frýdlant s. r. o.

- kácení stromů v zámeckém parku

- vhodné místo na umístění stánků, které jsou nyní umístěny na parkovišti v ul. Okružní, Frýdlant 

8.6.2015 11:01:10 | přečteno 285x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load