ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 13. zasedání rady města konaného dne 27. 4. 2015

13. zasedání rady města konaného dne 27. 4. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu a činnosti Základní školy praktické a Základní školy speciální přednesenou Mgr. Jaroslavou Smolovou, ředitelkou školy dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant za rok 2014 přednesenou panem Ondřejem Havlínem, ředitelem dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje dále vymáhat pohledávku.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2014 přednesenou Bc. Věrou Jurkovičovou, vedoucí Střediska sociální péče dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje nákup podlahového mycího stroje s odsáváním Kärcher BR 35/12 C za cenu 72.279,- Kč bez DPH dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o průběhu příprav Valdštejnských slavností 2015 přednesené Ing. Liborem Štromem, vedoucím odboru kultury a cestovního ruchu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o konceptu Kulturního dědictví Euroregionu Nisa dle předloženého materiálu.

Rada města Frýdlant souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na agendu přestupků s obcí Dětřichov a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

Rada města po projednání schvaluje Vnitřní směrnici č. S-02/2015 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu s účinností od 27. dubna 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant ve školním roce 2014/2015 přednesenou Mgr. Věrou Dunajčíkovou, ředitelkou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro mateřskou školu v ulici Bělíkova, Frýdlant na nákup televize dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na ,,Oprava místní komunikace včetně odvodnění ul. Na Stráni, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na ,,Oprava místní komunikace ul. Tylova, Frýdlant“dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na provedení ,,Izolace a podřezávka suterénního zdiva v části prostoru šaten ZŠ Husova“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení uchazeče Silkom, s.r.o., se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01 na ,,Výstavbu zpevněné plochy na p.p.č. 182/50, Sídlištní ulice, Frýdlant“ a ukládá starostovi Města Frýdlantu Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

2. Rada města bere na vědomí celkové náklady stavby ,,Výstavba zpevněné plochy na p.p.č. 182/50, Sídlištní ulice, Frýdlant“ ve výši 330.421,18 Kč vč. DPH.

Rada města projednala návrh řešení regulace a dodávky tepla na ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu. Rada města souhlasí se zpracováním poptávky na výměnu druhého záložního kotle ve variantě atmosferické, na opravu komínového tělesa a na regulaci kotlového systému a souhlasí s provedením regulace a řešením dodávky tepla v letošním roce.

Rada města projednala návrh řešení rekonstrukce ulice Lužická ve Frýdlantu vč. časového harmonogramu. Rada města souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr dodavatele v celém rozsahu rekonstrukce komunikace ul. Lužická vč. inž. sítí a bere na vědomí variantu řešení financování tohoto záměru.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Jaroslav Brůna –dopravní značení v rámci akce ,,Značení ulic Frýdlant – II. etapa“, která bude hrazena z rozpočtové položky komunální služby – dopravní značení a ukládá odboru majetkoprávnímu podepsat objednávku na dodávku s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí předložený návrh na využití prostor bývalého školního klubu v čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant a souhlasí s pořízením vybavení dle návrhu. Cena pronájmu za jednodenní akci se stanovuje ve výši 3.000,- Kč. Příjem z pronájmu bude do doby úhrady nákladů za vybavení příjmem města.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 2650/131 o výměře 74 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 2650/129 o výměře 98 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2709 o výměře cca 100 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Předměstská, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Klub turistů Frýdlant, IČ 46745084 na adrese Údolí 1135, 464 01 Frýdlant na parcele č. 2822, k. ú. Frýdlant. Termín

Rada města souhlasí s prodejem vozidla Ford Tranzit, RZ 3L00020 firmě JISAM s. r. o., jednatel p. Rostislav Beneš, Jindřichovice pod Smrkem 213, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ: 28724623, DIČ: CZ28724623 za cenu 20.000,- Kč.

Rada města souhlasí s prodejem vozidla Renault Kangoo. RZ LIB 4498 za cenu 5.000,- Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 3. 2015.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 140.850,- Kč. Toto rozpočtové opatření bude hrazeno ze zůstatku účtu a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 543.280,- Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 12/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 542.286,70 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke  schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí ukončení veřejné sbírky a souhlasí s prodloužením veřejné sbírky  do 30. 6. 2016 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města vzala na vědomí rozpočet  svazku SMRK na r. 2015 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města schvaluje členský příspěvek Svazku obcí SMRK na r. 2015 ve výši 95.910,-Kč.

3. Rada města po projednání vzala na vědomí zápis z jednání SO SMRK ze dne 15. 4. 2015.

1. Rada města vzala na vědomí rozpočet DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO na r. 2015 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města schvaluje členský příspěvek DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO na r. 2015 ve výši 408.328,-Kč a investiční příspěvek ve výši 304.794,-Kč.

3. Rada města po projednání vzala na vědomí zápis z jednání DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO ze dne 27. 3. 2015.

Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou metodikou odpisování pro r. 2015 v příspěvkových organizacích zřízených městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s provedením veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích Města Frýdlant Ing. Janou Královou a zároveň pověřuje starostu objednáním dvoufázové veřejnosprávní kontroly v ceně 49.990,-Kč.

Rada města po projednání souhlasí s výzvou/programem a žádostí o poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na podporu nekomerčních místních spolků v oblasti:

  • tělovýchova a sport
  • kulturní a vzdělávací činnost
  • zájmové aktivity spojené s využíváním volného času
  • nadační činnost ve veřejném zájmu
  • ostatní veřejně prospěšné činnosti dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí materiál ke schválení účetní závěrky za rok 2014 a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zpracované na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města bere na vědomí špatný stav podlahové konstrukce v hasičské zbrojnici Větrov Frýdlant a realizaci její opravy uchazečem TOBIS, s.r.o., se sídlem Hejnická 608, Frýdlant 464 01 v rámci havarijního stavu a souhlasí s navrženým zdrojem financování.

Rada města bere na vědomí prezentaci „ A to chceš“ .

Rada města po projednání bere na vědomí přehled nákladovosti při novém přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV, podmíněného dalším úvěrem dle předloženého materiálu

Rada města po projednání bere na vědomí informace o výsledku elektronické aukce elektřiny na období 2016-2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- ukončení činnosti terénního pracovníka

- informace o využití dotace z úřadu práce na pracovníka pro styk s veřejností

- využití zimního stadionu mimo zimní sezónu (např. in-line brusle)

- informace o výsadbě zeleně u Větrovského potoka ve Frýdlantu – nesouhlas některých občanů

- informace o konání pravidelných trhů na náměstí T. G. Masaryka

- informace o úpravě některých veřejných ploch 

8.6.2015 11:00:10 | přečteno 321x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load