ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 12. zasedání rady města konaného dne 13. 4. 2015

12. zasedání rady města konaného dne 13. 4. 2015

Rada města po projednání přiděluje byt č. 1 v ulici Míru 274, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BaF, spol. s r. o. se sídlem Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01 na akci „ Rekonstrukce fasády a střechy stávajícího objektu čp. 68, ul. Hejnická, Frýdlant a ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2014 přednesenou paní Zdenou Prokopovou, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kanceláře úřadu za rok 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí závěrečný účet MĚSTA FRÝDLANT za r. 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 719.227,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 9/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 2.438.790,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Frýdlant za období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod 3 kusů kotců na základě darovací smlouvy sdružení Azyl pes Krásný Les, občanské sdružení, Krásný Les ev. č. 3, Frýdlant.

Rada města souhlasí s provedením stavby a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – zemní kabel NN k pozemku p. č. 587, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje ve výši 4.500,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Kostelní, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí se zřízením služebnosti umístění vodovodní přípojky k pozemku p. č. 1713, k. ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 175,- Kč + DPH (rozsah dle GP).

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 3298/2 o výměře 1935 m2, k. ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Jizerská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího objektu čp. 146, ul. Míru na pozemku p. č. 666 a pozemků p. č. 667 o výměře 400 m2, pozemku p. č. 669 o výměře 160 m2, k. ú. Frýdlant min. 5-tikolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena je ve výši 2.500.000,- Kč, výše min. příhozu do jednotlivých kol se stanovuje ve výši 50.000,- Kč.

Upřesňující podmínky:

- prodej objektu smlouvou budoucí kupní na 5 let s tím, že do 5-ti let od podpisu smlouvy budoucí kupní bude zrekonstruován byt v 1. patře objektu

- bude zachován minimální rozsah bytových jednotek, jaký je ke dni podpisu smlouvy

- nebytové prostory budou provozovány po dobu 5-ti let jako prodejna nepotravinářského zboží nebo kanceláře

- žadatel doručí projektový záměr a bude ho prezentovat na radě města

- v objektu nebudou provozovány VHP, IVT a LVT

Po splnění podmínek a uplynutí 5-ti leté lhůty bude uzavřena řádná kupní smlouva.

1. Rada města bere na vědomí přehled o příjmech a výdajích v OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v 2. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant s firmou Qualisoft s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant, kterým se upravuje nájemné na 500,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 5. 2015.

3. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant s paní Kiliánovou,  kterým se upravuje nájemné na 170,- Kč/m2/rok za skladovací prostory s účinností od 1. 5. 2015.

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 2. patře objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 173 m2 mezi firmou QUALISOFT s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant a firmou ANTLIA s.r.o., Arnoltice 57, Bulovka za stejných podmínek nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Frýdlant a fi. QUALISOFT, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí informaci o prodeji rekreačního objektu čp. 3131 s příslušenstvím a pozemky v k. ú. Frýdlant a pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního řešit prodej nabízených nemovitostí.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního poptat podmínky prodeje objektu čp. 3131, Zátiší, Frýdlant.

3. Rada města ukládá starostovi napsat dopis primátorce Magistrátu hlavního města Prahy o plánovaném prodeji nemovitosti čp. 3131, Zátiší, Frýdlant

Rada města souhlasí s vrácením úhrady za umístění chráničky pro vodovodní přípojku k čp. 4048 na mostě u autokempu.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o stavu kotelen města Frýdlant předloženou společností Teplo Frýdlant s. r. o. dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí informace o plánovaném zadání výběrového řízení na pořízení kotle pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města souhlasí s umístěním inženýrské sítě – optická síť O2 do pozemků města p. č.  2802/1, 2829/2, 2810/4, 2829/3, vše k. ú. Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti umístění podzemního komunikačního vedení k těmto pozemkům za podmínek dle návrhu. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s prodloužením lhůty pro doložení znaleckého posudku na tržní ocenění pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant.

2. Rada město odstupuje od záměru prodat pozemek p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant a trvá na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant nebo na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant mezi městem Frýdlant a majiteli objektu čp. 928, ul. Okružní, Frýdlant.

Rada města projednala nabídku firmy elektro Mauer na dodávku a montáž protipožárního zabezpečovacího systému do kina Frýdlant a pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního vystavit objednávku v rozsahu dle cenové nabídky.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení zástavního práva města k pozemkům p. č. 1551, p. č. 1552, jehož součástí je stavba čp. 3023, vše k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 39,9 m2 s firmou SEMPRO-SŠL, Londýnská 36a, Liberec, kterým se prodlužuje nájemní smlouva do 31. 3. 2020. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění. Termín splnění do 27. 4. 2015.

Rada města souhlasí s prodejem vyřazených vozidel z technického oddělení – Renault Kangoo a Ford Tranzit za cenu dle návrhu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Konsolidaci a virtualizaci datového centra MÚ Frýdlant“ – opakované výběrové řízení.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Poradního a Setkávacího centra POSEC za rok 2014 dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o možné nabídce nepravidelného pronájmu školního klubu na konference, malé svatby apod.

- zázemí k dětskému dopravnímu hřišti – ZŠp a ZŠs Frýdlant

- posunutí dopravní značky Zákaz zastavení v ul. Zahradní

- informace o cenové nabídce na opravu komunikací

- upozornění autoškoly na dopravní problém na křižovatce ulic ČSA a Hejnická

- způsob využití haly

- informace o rozšíření kanalizace na Hágu, Frýdlant

- odkoupení areálu Slezan Frýdek-Místek, a. s. a informace o jiné možnosti umístění sběrného dvora

- oprava komunikace v ul. Lužická, Frýdlant

- informace o přípravách Valdštejnských slavností 2015 

8.6.2015 10:55:31 | přečteno 305x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load