ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 11. zasedání rady města konaného dne 23. 3. 2015

11. zasedání rady města konaného dne 23. 3. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury za rok 2015 přednesenou Ing. Liborem Štromem, vedoucím odboru kultury a cestovního ruchu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí cenovou nabídku společnosti ELTODO-CITELUM s. r. o. na revitalizaci veřejného osvětlení v ul. U Potoka, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+0 v ulici Havlíčkova čp. 304, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+0 v ulici Havlíčkova čp. 302, Frýdlant dle předloženého materiálu za podmínky složení kauce v plné výši.

Rada města po projednání bere na vědomí plnění jmenovitých úkolů ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o vývoji situace po požáru střechy na objektu v ul. Vrchlického čp. 475, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje společnost BENNE spol. s r. o., Železná 824, Frýdlant jako vítěze nabídkové řízení na rekonstrukci bytového jádra + WC v bytech v ul. Školní čp. 1189 a ul. U Nemocnice 1244, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje společnost Cymstav s. r. o., Březinova 865, Frýdlant jako vítěze nabídkového řízení na úpravu podhledů v částce 35.826,- Kč bez DPH a v částce 34.672,28 Kč bez DPH, ul. Tyršova 729, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města projednala realizaci zastřešení u dvou hlavních vstupů v délce 2x10m v rámci akce „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Jiráskova, Frýdlant“ a souhlasí s nabídkovou cenou 115.919,01 Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou BaF, spol. s r. o.

1. Rada města bere na vědomí informaci o špatném technickém stavu vodovodního řadu v lokalitě Hág, Frýdlant dle předložené situace a o stavu stávajících studen v této oblasti.

2. Rada města po projednání souhlasí s navrženým řešením dle rozpočtu s tím, že se finanční obnos půjčí Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. se splatností do 31. 12. 2016 z důvodu špatného technického stavu vodovodního řadu v lokalitě Hág, která se provádí v rámci rekonstrukce komunikace Libereckého kraje.

3. Rada města po projednání souhlasí s návrhem Smlouvy o zápůjčce mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností a. s., Zahradní 768, Frýdlant dle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města Frýdlant.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na provedení „Opravy mostu M-07, Frýdlant“, v ul. Vrchlického dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního přednesenou paní Hanou Němcovou, vedoucí odboru finančního dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 6, 7/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 143.600,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí plnění daní v předchozích letech a vývoj v roce 2015 dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec za rok 2014 a souhlasí s převodem zisku z HČ 47.297,64 Kč a VČ ve výši 73.636,00 Kč do rezervního fondu organizace.

2. Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec k 31. 12. 2014.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2014 a souhlasí s převodem zisku z HČ 295,05 Kč do rezervního fondu a VČ ve výši 114.735,55 Kč na úhradu ztráty VČ z předchozích let dle návrhu organizace.

2. Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2014.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální Frýdlant, okres Liberec za rok 2014 a souhlasí s převodem zisku ve výši 55.575,30 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace.

2. Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální Frýdlant, okres Liberec k 31. 12. 2014.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant za rok 2014 a souhlasí s převodem zisku ve výši HČ 2.228,43 Kč a VČ 695,43 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace.

2. Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant k 31. 12. 2014.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro společnost TEPLO Frýdlant s.r.o. na rok 2015 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu tepelných zařízení.

Rada města po projednání souhlasí se stanovením výše splátek za prodej tepelných zařízení organizaci TEPLO Frýdlant s.r.o. na r. 2015 ve výši 680 tis. Kč. Zároveň rada města pověřuje starostu podpisem dodatku č. 11, kterým se stanovuje výše splátky pro rok 2015.

Rada města po projednání bere na vědomí tržní ocenění pozemků p. č. 2650/131 o výměře 74 m2, pozemku p. č. 2650/129 o výměře 98 m2 a části pozemku p. č. 2709 o výměře cca 100 m2, vše k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Předměstská, Frýdlant.

1. Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání - Pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

2. Rada města ukládá ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant a vedoucí odboru majetkosprávního udělat bilanci výdajů a příjmů na čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s vyhotovením odborného posudku na stav pozemku p. p. č. 3180/2 k. ú. Frýdlant, s vyhotovením projektové dokumentace k sanaci tohoto pozemku a zpracováním předběžného rozpočtu k projektové dokumentaci.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 3180/2 k. ú. Frýdlant.

Rada města bere na vědomí odstoupení firmy LBM Business, s.r.o., Luční 1445, Frýdlant od uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 44 m2.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant o výměře 83,1 m2 s MAS Frýdlantsko, z. s., Děkanská 74, Frýdlant. Prostory budou pronajaty na dobu 10 let od 1. 4. 2015. Nájemné se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2/rok. 

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec.

Rada města souhlasí s převodem části pozemku p. č. 3019 o výměře cca 150 m2 k. ú. Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu a ukládá odboru majetkosprávnímu zajistit zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětné části pozemku.

Rada města nesouhlasí s přemístěním dopravní značky DZ IP 25b u Hrnčířského náměstí dle návrhu.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na „Opravu ohradní zdi v Kostelní ulici, Frýdlant“ a souhlasí se zadáním zakázky firmě BENNE, spol. s r.o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města po projednání schvaluje bezplatný pronájem náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu dne 18. dubna 2015 na Rallye historických vojenských vozidel pořádanou Euroregionálním centrem kultury a komunikace v Pieňsku.

Rada města bere na vědomí zadání výběrového řízení na užitkové vozidlo pro společnost Teplo Frýdlant s. r. o. dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o byt, ul. ČSA 461, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města nevyhovuje této žádosti z důvodu pohledávky vůči městu Frýdlant a ukládá starostovi na tuto žádost odpovědět.

Rada města po projednání bere na vědomí oznámení o konání organizované sportovní akce pod názvem „Bludná psice na Jizerkách“ ve dnech 7. 5 – 10. 5. 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá místostarostovi informovat radu města o chodníku k lávce na tenisové kurty ve Frýdlantu.

Rada města nesouhlasí s odkoupením areálu Slezan Frýdek-Místek s. r. o. a ukládá starostovi k problematice odkoupení areálu svolat pracovní jednání zastupitelstva města.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- chodník u pivovaru

- možnost pořádání reprezentačního plesu města Frýdlant 15. 1. 2016 nebo 16. 1. 2016 

8.6.2015 10:54:29 | přečteno 279x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load