ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 10. zasedání rady města konaného dne 9. 3. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích města Frýdlant – rok 2014 a plán na rok 2015 přednesenou Ing. Jiřím Pánkem, odborným lesním hospodářem dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomá zprávu o činnosti odboru dopravy přednesenou panem Ludvíkem Pflegrem, pověřeným vedením odboru dopravy dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Federal Cars, s. r. o., Doubská 424, Liberec na „Dodávku užitkového automobilu pro Školní jídelnu Frýdlant“ (užitkové vozidlo Peugeot Boxer FT ACCESS 3000 L1H1 2,2 HDi 130k) a ukládá řediteli Školní jídelny Frýdlant p. Ondřeji Havlínovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r. o. se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01 na akci „Odkanalizování lokality Hág, Frýdlant – I. etapa“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu zadávacího řízení v rámci projektu „Konsolidace a virtualizace datového centra MÚ Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ a uchazeči Flame Systém, s.r.o. Rozhodnutí o námitce a pověřuje tajemnici úpravou technické specifikace předmětu plnění na výše uvedený projekt, tak aby byla v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí přednesenou Bc. Lucií Andršovou, vedoucí odboru sociálních věcí dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí rekonstrukci bytu Komenského 723, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s navýšením ceny o 18.981,- Kč na akci „Úprava trasy venkovní splaškové kanalizace na pozemku u DPS, Novoměstská 1065, Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 dle předloženého materiálu.

2. Rada města projednala vyúčtování limitovaných příslibů PO k 31. 12. 2014 a schvaluje vrácení nevyčerpaných prostředků po vyúčtování příspěvku na energie roku 2014 od příspěvkových organizací na BÚ Města Frýdlant a to takto:

ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant 742 000,00

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant   94 874,00

Školní jídelna Frýdlant 242 762,15

celkem odvod do rozpočtu zřizovatele 1 079 636,15

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 3, 4/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 1.066.798,51 Kč a výdajů 872.162,36 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 194.636,15 Kč bude převeden do zůstatku účtu a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2015 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 742.000,00 Kč a výdajů 750.000,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního za rok 2014 přednesenou Bc. Martinou Černou, vedoucí odboru majetkosprávního, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 39,9 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5-ti let od 1. 4. 2015. Nájemné se stanovuje v min. výši 500,- Kč/m2/rok. Prostory budou využity jako kadeřnictví.

Rada města nesouhlasí s umístěním inženýrské sítě – optická síť O2 do pozemků města p.č. 2487/1, 4133, 2802/1, 2829/2, 2810/4, 2829/3, vše k. ú. Frýdlant a nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti umístění podzemního komunikačního vedení k těmto pozemkům. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost o souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním před objektem čp. 28, ul. Sv. Čecha, Frýdlant a schvaluje vyhrazené parkovací stání v ul. Mezibranská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 146, ul. Míru na pozemku p. č. 666 včetně pozemku p. č. 667 o výměře 400 m2 a pozemku p. č. 669 o výměře 160 m2, vše k. ú. Frýdlant. Kupní cena se stanovuje ve výši 2.500.000,- Kč. K žádosti o koupi objektu musí být předložen záměr jeho využití.

Rada města souhlasí s provedením stavby a se zřízením služebnosti umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN na pozemku p. č. 888, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 60,- Kč/bm + DPH.

Rada města bere na vědomí žádost SVJ Liliová 339, Frýdlant o předběžný souhlas s vybudováním samostatné kotelny a nesouhlasí s vybudováním samostatné kotelny.

Rada města souhlasí s prodejem technologického zařízení kobek K1 a K2 v TS LB 2022 umístěných v areálu nemocnice ve Frýdlantě v samostatné budově.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o požáru v budově čp. 475, ul. Vrchlického, Frýdlant dne 6. 3. 2015.

Rada města po projednání schvaluje zpracování a podání žádostí o dotace na akce „Pořízení svozové techniky“ a „Dovybavení komunitní kompostárny Frýdlant".

Zpracování žádosti o dotace provede Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o.

Rada města po projednání souhlasí se zapojením města Frýdlant do akce „Ukliďme si Česko“.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- návrh na úpravu veřejné vyhlášky - prominutí poplatku za psa na 1 rok, kterého si obyvatel města Frýdlant vezme z útulku AZYLPES Krásný Les

- informace o možnosti řešení vyrobených kotců v útulku AZYLPES Krásný Les – dar či zápůjčka

- informace o vyhlášení soutěže o nejkrásnější zahrádku a balkón

- fotosoutěž Frýdlantský zpravodaj, na webu není odkaz na odeslání odpovědi

- důležité body na jednání zastupitelstva města dávat mezi první 

17.3.2015 8:53:17 | přečteno 257x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load