ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 99. zasedání rady města konané dne 24. 2. 2014

99. zasedání rady města konaného dne 24. 2. 2014

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 2. 2013 o výkonu úkolů městské policie uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec a městem Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

1. Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků p. č. 3655/5 o výměře 7195 m2, p. č. 3660/6 o výměře 7119 m2, p. č. 3684/9 o výměře 1535 m2, vše v k. ú. Frýdlant s p. Zalabákem na dobu určitou 6-ti let od 24. 2. 2014. Pachtovné se stanovuje ve výši 3000,- Kč/ha/rok.

2. Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků p. č. 1288/1 o výměře 4301 m2, p. č. 1671 o výměře 2809 m2, p. č. 2178/1 část o výměře 7419 m2, p. č. 2179/1 část o výměře 1930 m2, p. č. 2314 o výměře 5361 m2, p. č. 3532/15 o výměře 7929 m2, p. č. 3532/16 o výměře 3508 m2, p. č. 3545/5 o výměře 691 m2, p. č. 3547/4 o výměře 2478 m2, p. č. 3596/11 o výměře 17923 m2, p. č. 3596/12 o výměře 4197 m2, p. č. 4071 o výměře 22652 m2, vše v k. ú. Frýdlant p. Klingerem na dobu určitou 6-ti let od 24. 2. 2014. Pachtovné se stanovuje ve výši 3000,- Kč/ha/rok.

3. Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků p. č. 4177/4 o výměře 42030 m2, p. č. 4282/10 o výměře 30549 m2, p. č. 4631/2 o výměře 1323 m2, p. č. 4782/9 o výměře 1638 m2, p. č. 4926 o výměře 6459 m2, vše v k. ú. Frýdlant s Ing. Procházkou na dobu určitou 6-ti let od 24. 2. 2014. Pachtovné se stanovuje ve výši 3000,- Kč/ha/rok.

Termín splnění do 28. 2. 2014.

1. Rada města bere na vědomí žádost obyvatelů sídliště v ul. Bezručova 1142, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat paní Celbovou o doručené stížnosti.

3. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předat stížnost také k prošetření na odbor stavebního úřadu a životního prostředí.

4. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat o výsledku radu města na jejím nejbližším jednání.

Rada města odkládá bod č. 5 pořadu jednání – Nabídka nevyužívané technologie ze Školní jídelny Frýdlant k odprodeji.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního nabídnout k odprodeji pozemek p. č. 338/2 o výměře 87 m2, k. ú. Frýdlant p. Zverkovi jako zázemí k jeho nemovitosti.

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s fi. A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, Praha 8 na dar ve výši 20.000,- Kč na vydávání čtvrtletníku o odpadech.

Termín splnění do 14. 3. 2014. 

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 993/1 o výměře cca 600 m2, k. ú, Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant.

Termín splnění do 14. 3. 2014. 

Rada města odkládá uzavření smlouvy o právu k provedení stavby na pozemcích p. č. 3664/4 a p. č. 3821, k. ú. Frýdlant s firmou GTE Dětřichov s. r. o., České mládeže 387, Liberec 8 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního projednat doplnění ustanovení o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení do smlouvy. Termín splnění do 14. 3. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant, pozemku p. č. 211/1 o výměře 318 m2, části pozemku p. č. 182/46 o výměře cca 700 m2, vše k. ú. Frýdlant. Termín splnění do 14. 3. 2014. 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s p. Jurkovičem na koupi přívěsného vozíku za cenu 1.500,- Kč. Termín splnění do 14. 3. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem. Termín splnění do 26. 2. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Termín splnění do 26. 2. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky pro uplatnění slevy 300,- Kč za kalendářní rok a domácnost v rámci snížení počtu nádob nebo frekvence svozu nádob na komunální odpad. Termín splnění do 26. 2. 2014.

Rada města souhlasí s využitím pozemku p. č. 1689, p. č. 3562/2, p. č. 3567ve  vlastnictví města Frýdlant k dočasnému pořádání sportovní akce „tréninkové jízdy“ pro Auto-Klub Frýdlant dle předloženého materiálu

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Obnova torza městských hradeb a jeho okolí, Frýdlant“ firmu BENNE, s. r. o., se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno všem uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení odboru majetkosprávního jednat s firmou BENNE s. r. o. o smlouvě o dílo na akci „Obnova torza městských hradeb a jeho okolí, Frýdlant“ tak, aby byly vyčerpány finanční prostředky na uznatelnou část ze státních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2014 a zbytek finančních prostředků, aby se čerpalo po zajištění alespoň 50 % podílu Města Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2014 a doporučuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města ukládá Ing. Sobotové, referentce odboru stavebního úřadu a životního prostředí předložit kompletní přehled objektů v majetku města Frýdlant, na které by byla možnost čerpat finanční prostředky ze státních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí účinnosti podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti získat „Rákosníčkovo hřiště“ od společnosti LIDL pro město Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant, příspěvková organizace ve výši cca 50 tis. Kč dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Frýdlant, příspěvková organizace na výměnu elektrického vařidla s podstavou do kuchyně mateřské školy, ul. Bělíkova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 39/1/2006 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení a doporučuje ji ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 2.012.934,- Kč výdajů 539.842,- Kč. Rozdíl ve výši 1.473.092,- bude převeden do zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,- Kč výdajů 1.250.000,- Kč. Částka bude čerpána ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Rada města bere na vědomí návrh dispozičního řešení na otevření provizoria oddělení mateřské školky ve staré části objektu základní školy Bělíkova a souhlasí s návrhem rozsahu stavebních úprav a cenovou nabídkou na zpracování realizační projektové dokumentace a položkového rozpočtu panem Milanem Vavruškou.

Rada města bere na vědomí informaci o realizaci opravy povrchu Hejnické ulice ve Frýdlantu Krajskou správou silnic LK v letošním roce a bere na vědomí propočet investičních nákladů na realizaci gravitační splaškové kanalizace v ulici Hejnická v délce 520m od křižovatky s ulicí Mlýnská ve Frýdlantu.

Rada města odkládá mimořádný bod č. 2 zařazený do programu – Vyhlášení záměru na pronájem areálu bývalého autokempu Frýdlant.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- pokácení stromu před hlavním vchodem do ZŠ Husova, Frýdlant
- výtluky v komunikaci v Zátiší, Frýdlant
- topolová alej v Zátiší, Frýdlant – nutno pokácet topoly ohrožující provoz komunikace
- černá skládka na Hágu, Frýdlant – umístění fotopasti
- umístění zákazu vjezdu nákladních vozidel – Hág
- kontrola příjmů a výdajů – Školní jídelna Frýdlant
- informace o ÚRR NUTS II Severovýchod - šetření na akci „Regenerace nám. T. G. M. ve Frýdlantu
- informace z jednání s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o.
- Komunitní plán města Frýdlant na období 2015-2020
- informace o výsledku výběrového řízení na „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Frýdlantsko“ – I. a II. část 

25.3.2014 10:43:32 | přečteno 424x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load