ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 98. zasedání rady města konané dne 10. 2. 2014

98. zasedání rady města konané dne 10. 2. 2014

1. Rada města bere na vědomí předloženou variantu regulace a dodávky tepla v objektech města Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje zadání optimalizace a zvýšení účinnosti regulace a dodávky tepla v objektu ZŠ Bělíkova, Frýdlant dle předložené nabídky a ukládá starostovi, aby byla realizační projektová dokumentace pro výběr a realizaci investičního záměru zadána společnosti KEnergy, s. r. o., Jeronýmova 229/7, Liberec.

Rada města po projednání bere na vědomí znění návrhu smlouvy o poskytnutí právních služeb ve věci „Obrana proti riziku krácení dotace u projektu Regenerace Náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s. r. o. Praha.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Miloslav Štěpánek, se sídlem Jizerská 4048, Frýdlant 464 01 na akci „Výměna oken na objektu čp. 20, ulice Mezibranská, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno všem uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Kubát – Energo, s. r. o., se sídlem Dětřichov 230, Frýdlant 464 01na akci „Centrální školní jídelna Frýdlant – plynové odběrné zařízení pro technologii CJ – SO 01“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno všem uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje nabídku společnosti TOBIS, s. r. o. na snížení stropní konstrukce v bytě T. G. Masaryka čp. 4, Frýdlant dle předloženého materiálu za předpokladu, že byt bude obsazen nájemníkem.

Rada města odkládá bod č. 8 pořadu jednání – Zpráva k volným bytům ve správě Bytového hospodářství Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finanční a obecní živnostenský úřad za rok 2013 přednesenou vedoucí odboru paní Zdeňkou Jiřičkovou dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o postupu pořizování územního plánu města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce zemědělských pozemků p. č. 3046 o výměře 1989 m2, část p. č. 3064/13 o výměře 27506 m2, p. č. 3105/3 o výměře 21725 m2, p. č. 3105/4 o výměře 10836 m2, p. č. 3105/6 o výměře 14530 m2, p. č. 3112/8 o výměře 25890 m2, vše k. ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální cena pronájmu se stanovuje ve výši 3000,- Kč/ha/rok a minimální příhoz ve výši 100,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v ul. Novoměstská, Bělíkova, Bažantnice, Frýdlant. Termín splnění do 28. 2. 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků od soukromých vlastníků pod komunikací v ul. Spojovací, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Termín splnění do 26. 2. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 593/2 o výměře cca 4 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant. Termín splnění do 28. 2. 2014.

Rada města po projednání souhlasí s podnikáním SDH Větrov v místě hasičské zbrojnice ve Větrově, Frýdlant.

Rada města souhlasí se žádosti o zařazení Nemocnice Frýdlant s. r. o. do městského informačního systému dle předloženého materiálu. Změnu cedulí si bude Nemocnice Frýdlant s. r. o. hradit na své náklady.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. ČSA 483, Frýdlant podanou paní Svárovskou a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31. 3. 2014.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. ČSA 483, Frýdlant o výměře 36,4 m2. Termín splnění do 28. 2. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o provozování zimního stadionu Frýdlant s HC Frýdlant, Fügnerova 1389, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v ul. ČSA 406, Frýdlant o výměře 129 m2. Termín splnění do 28. 2. 2014.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby na pozemku p. č. 1769 a p. č. 4193 o výměře cca 10 m2, k. ú. Frýdlant s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8748, Děčín. Jedná se o umístění nadzemního kabelu NN. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje výši 6.250,- Kč. Pozemky se nachází v ul. Dlouhá a Okrouhlá, Frýdlant. Termín splnění do 28. 2. 2014.

Rada města nesouhlasí se snížením částky za pronájem sálu v restauraci Beseda, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 – ZŠ praktická a Základní škola speciální Frýdlant a Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 – ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Rada města odkládá bod č. 21 pořadu jednání – Ceník služeb účtovaných městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu.

Rada města projednala rozpočet města Frýdlant na r. 2014 v členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí ČR a to ve výši příjmů 116.008 tis. Kč a výdajů ve výši 133.642 tis. Kč.

Celkový rozpočet - rekapitulace

 R.PROVIZ.

 NÁVRH R.

Běžné příjmy (P8=P1+P2+P4)

110 306

112 757,94

Kapitálové příjmy (P3+P5)

3 250

3 250,00

Financování - přijmy - přijatý úvěr, (P6)

0

0,00

Běžné výdaje (V8)

98 705

102 757,01

Kapitálové výdaje (V9)

9 683

25 053,20

Financování - splátky jistin úvěrů (V10)

5 832

5 832,00

SCHODEK/PŘEBYTEK  rozpočtu roku

-664

-17 634,26

Rada města souhlasí s výší fondu na pohoštění 50 tis. Kč, darů ve výši 20 tis. Kč a finančních darů ve výši 19 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu Správa (§6112, 6171).

Rada města souhlasí s částkami ve výši 50 tis. finanční dary a ostatní NIV transfery obyvatelstvu, které následně podléhají schválení radou města a zastupitelstvem města dle kompetencí stanovených zákonem o obcích.

Rada města souhlasí s částkami 2 tis. Kč na věcný dar (pro prvního občánka Frýdlantu narozeného v r. 2014) a 4 tis. na pohoštění pro SPOZ §3399.

Rada města souhlasí s dotací pro obyvatelstvo §3725, pol. 5494 v celkové výši 29.290,- Kč dle přiloženého jemného seznamu.

Rada města souhlasí s poskytnutím dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na r. 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytování dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na r. 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou vedené v tabulkové části materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na r. 2014 v předloženém znění na jeho nejbližším zasedání.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- technologie na plynové zařízení ve Školní jídelně Frýdlant

- informace z jednání se zahrádkáři ohledně možného prodeje pozemků v kolonii Na Cíkánce, Frýdlant

- informace o vyplácení úroků z jistin dle Nového občanského zákoníku

- informace o úspoře v odměnách členů zastupitelstva města Frýdlant

- GORDIC, spol. s r. o. – informace o procesu s magistrátem městské části Prahy

- vyvolávací systém na budově „B“ Městského úřadu Frýdlant

- čp. 99, nám. T. G. Masaryka – možnosti obsazení budovy

- komunikace II/290 od Penny Marketu směrem k mostu

- platby za popelnice přes SIPO

- dočištění náletu u autokempu

- alej od Školního statku Frýdlant směrem dolů

- Městská památková zóna – dotace cca 600 tis. Kč

- náměstí T. G. Masaryka

- informace o trojprojektu knihoven – Hrádek n. Nisou, Frýdlant a přeshraniční partner (PL, D)

- parkovací místa v ul. Míru, Sv. Čecha, K. H. Borovského, Frýdlant – informace z jednání se spol. VALBEK, s. r. o.

6.3.2014 8:26:20 | přečteno 408x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load