ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 96. zasedání rady města konaného dne 13. 1. 2014

-1. Rada města bere na vědomí sdělení k vypořádání projektu „Učíme se interaktivně“ konkrétně zprávu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 24 měsíců dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant za každé čtvrtletí předložit zprávu o splácení dluhu radě města. V případě, že dluh nebude splácen, bude rada města informována okamžitě.

-Rada města bere na vědomí sdělení o úspěchu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v programu Extra třída dle předloženého materiálu.

-Rada města souhlasí s udělením vyjímky z nejvyššího počtu dětí (15) navýšením o 4 děti na přípravnou třídu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí zprávu o zajištění nákupu elektrické energie formou komunitní burzy pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

-Rada města souhlasí s udělením vyjímky z nejvyššího počtu dětí (30) navýšením o 4 děti na oddělení školní družiny ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu.

-Rada města bere na vědomí sdělení o sponzoringu školy, konkrétně jednoho zvířete v ZOO Liberec dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 62, 63/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 245.114,66 Kč a výdajů 486.033,- Kč.

-Rada města schvaluje zahraniční služební cestu starosty města Ing. Dana Ramzera dne 22. ledna 2014 do Zittau, Německo.

-Rada města souhlasí s realizací projektu s názvem „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí - ORP Frýdlant“, který bude finančně podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

-1. Rada města souhlasí se zavedením bonusového systému pro občany při optimalizaci počtu nádob na komunální odpad nebo snížení četnosti svozu nádob. Termín splnění do 31. 1. 2014.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Termín splnění do 10. 2. 2014.

-Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 74, náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 83,1 m2 s MASIF, o.s., Děkanská 74, Frýdlant na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 3. 2014.

-Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu plakátovacích ploch uzavřené mezi městem Frýdlant a fi. RENGL, s. r. o., Zákopnická 534/11, Liberec 14, kterým se upravuje počet kusů plakátovacích ploch ve vlastnictví fi. RENGL, s. r. o. Termín splnění do 31. 1. 2014.

-Rada města schvaluje Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Frýdlant, uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v jeho lesích s účinností od 13. ledna 2014. 

-Rada města po projednání schvaluje kupní smlouvu mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant, Fügnerova 1389, Frýdlant na motorové vozidlo značky Renault Trafic Furgon, RZ 1L85290 včetně sady zimních pneumatik dle předloženého materiálu.

-Rada města doporučuje zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání schválit odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve stávající výši a ukládá tajemnici vypočítat úsporu za nevyplacenou odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města.

-Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení a s vyhlášením výběrového řízení na „Výměnu oken na objektu čp. 20, ulice Mezibranská, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení a s vyhlášením výběrového řízení na „Obnovu torza městských hradeb a úpravu okolí městských hradeb, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání přiděluje byt č. 7 v ulici Školní 1189, Frýdlant paní  dle předloženého materiálu.

-Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 19 m2 v ulici Komenského 723, Frýdlant panu  dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje jmenovité úkoly na rok 2014 pro ředitelku Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- reklamace ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant

- spotřeba tepelné energie na ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Školní jídelně Frýdlant

- reklamace v ul. Strmá, Frýdlant – odvodňovací příkop

- informace o postupu prací na akci „Zastřešení zimního stadionu Frýdlant“

- průběh prosincového jednání zastupitelstva města

- personální audit

- zeleň ve městě Frýdlant a na náměstí T. G. Masaryka

- informace o příměstském parku na Střelnici, Frýdlant

- informace o projektu „Než půjdeme do lesa“

- ukončeno výběrové řízení na dodavatele akce „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Frýdlantsko“

- informace o provizorním řešení pro snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě na území města Frýdlant

- cena vodného a stočného

- Školní jídelna Frýdlant – informace o I. etapě realizace zpracování interní ekonomiky

- požadavky na kapitálový rozpočet 

10.2.2014 18:33:48 | přečteno 387x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load