ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 4. zasedání rady města konaného dne 15. 12. 2014

4. zasedání rady města konaného dne 15. 12. 2014

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 474.519,11 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 320.000,- Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje aktualizaci směrnic – odepisování dlouhodobého majetku a časového rozlišení dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 51,52,53/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 433.5136,- Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

  1. Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou  metodikou odpisování pro r. 2014 v příspěvkové organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ FRÝDLANT.
  2. Rada město po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 54 ve výši příjmů i výdajů 13.181,- Kč, kterými se navyšuje příspěvek na odpisy příspěvkové organizace a zároveň odvod zřizovateli.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Výměnu oken na objektu čp. 15 v ulici Kostelní, Frýdlant“ a na „Opravu a rekonstrukci vnitřního schodiště Zámecká ul. 447, Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu STRABAG, a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00 na akci „I/13, Frýdlant křižovatka“ a ukládá starostovi, aby bylo podepsáno „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2015 ke smlouvě o poskytování služeb mezi městem Frýdlant a firmou A.S.A., spol. s r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Rada města odkládá bod č. 8 pořadu jednání a ukládá vedoucí odboru majetkoprávního a ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant předložit zprávu radě města do 12. 1. 2014.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění inženýrské sítě – elektrické přípojky NN na pozemcích p. č. 2487/1 a p. č. 4399/4, vše k. ú. Frýdlant ve prospěch ČHMÚ, Na Šabatce 17, Praha 4 za podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 1.125,- Kč + DPH.

Rada města bere na vědomí žádost o vytvoření parkoviště na sídlišti U Nemocnice a pověřuje místostarostu předložením návrhu řešení.

Rada města nesouhlasí s umístěním dopravní značky B28 do ulice U Potoka, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností do 1. 1. 2015.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem s účinností do 1. 1. 2015.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na pronájem p. p. č. 3256/2, 3258/1 a 3258/2, k. ú. Frýdlant v rámci akce „Frýdlant – odkanalizování lokality Hág“. Cena pronájmu bude činit 1.144,- Kč/rok.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě o obstarání správy a provozu objektových kotelen uzavřené mezi městem Frýdlant a Teplem Frýdlant, s.r.o.  dle návrhu s účinností od 1. 1. 2015.

1. Rada města projednala záměr a nabídku společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s. s tím, že doporučuje dále jednat o případném odkupu areálu za těchto podmínek:

a) bude dokončeno vzorkování areálu

b) bude umožněna členům Zastupitelstva města Frýdlant prohlídka areálu s tím, že prodejce navrhne 2 termíny, optimálně v pondělí nebo ve středu

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr koupě areálu společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s. pouze za předpokladu, kdy budou akceptovány požadavky nezávislého vzorkování a prohlídky areálu.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města v případě, že bude chtít nadále jednat o odkupu areálu společnosti Slezan Frýdek- Místek, a. s., aby byla do rozpočtového provizoria zahrnuta částka 700 tis. Kč na případný rezervační poplatek a práce odborných firem, které mohou souviset s odkoupením areálu společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s.

4. Rada města ukládá starostovi informovat zástupce společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s. o tom, že ze strany rady města zájem o koupi areálu trvá za podmínky, že budou o areálu všechny informace, které eliminují možná rizika především s ohledem na ekologickou zátěž.

Rada města po projednání bere na vědomí pravidla pro stanovení příplatku za vedení pro ředitele příspěvkových organizací ve školství a ukládá starostovi projednat tento bod na jednání rady města dne 12. 1. 2015.

Rada města ukládá místostarostovi předložit do 31. 3. 2015 materiál o zapracování povinností vlastníků sítí ke zřízení služebnosti.

Rada města po projednání bere na vědomí dopis z Městského soudu v Praze o vyrozumění probíhající řízení ve věci žalobce SYNOT TIP, a. s. proti žalovanému Ministerstvu financí ČR dle předloženého materiálu

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- nepořádek na pozemku v ul. Bezručova, Frýdlant u studánky

- chodník na Havlíčkově náměstí

- útulek pro psy a kočky

- cenová nabídka vánočního osvětlení

- nezasahování do nové komunikace

- nejpozději do 12. 1. 2015 prosím o zaslání požadavků na rozpočet

- informace o havárii vody na ZUŠ Frýdlant

- informace o havarijním stavu šaten na ZŠ Husova Frýdlant

- navýšení rozpočtu na MŠ Jiráskova Frýdlant

- střecha na ZŠp a ZŠs Frýdlant-požadavek na rozpočet 

16.2.2015 12:41:25 | přečteno 349x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load