ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 3. zasedání rady města konaného dne 10. 12. 2014

3. zasedání rady města konaného dne 10. 12. 2014

Rada města schvaluje záměr nákupu užitkového vozu do Školní jídelny Frýdlant v I. pololetí 2015 do 380 tis. Kč bez DPH.

Rada města vzala na vědomí zprávu ředitele Školní jídelny Frýdlant o Protokolu Krajské hygienické stanice Liberec a na jejím základě schvaluje záměr výměny oken v části kuchyně školní jídelny a ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení odboru majetkosprávního předložit podmínky veřejné zakázky na dodavatele této akce.

Rada města na základě schváleného záměru výměny oken v kuchyni Školní jídelny Frýdlant ukládá starostovi a vedoucí finančního odboru zapracovat tento záměr do rozpočtu města na rok 2015, kde bude prioritně zapracována úspora z provozního příspěvku Školní jídelny Frýdlant roku 2014.

Rada města schválila záměr pořízení nového užitkového vozu pro provoz Školní jídelny Frýdlant za těchto podmínek:

- stávající užitkový automobil bude vyřazen v I. pololetí roku 2015 na základě doložení jeho nepotřebnosti

- bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele užitkového vozu dle specifikace v ceně do 380 tis. Kč bez DPH

Rada města ukládá vedoucí odboru finančního a řediteli Školní jídelny Frýdlant připravit do rozpočtu roku 2015 výdajový zdroj, který pokryje nákup užitkového vozu pro Školní jídelnu Frýdlant s tím, že prioritně budou použity prostředky z rezervního respektive investičního fondu Školní jídelny Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 3 pořadu jednání  - Snížení nájemného v bytě v ul. Míru 176, Frýdlant a ukládá místostarostovi a ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant podat zprávu radě města o prověření této žádosti do 26. 1. 2015

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 20.000,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 48/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 2.948.752,80 Kč. Součástí rozpočtového opatření je přesun podílu města Frýdlant z výdajů investiční akce energetická opatření MŠ Sídlištní na splátku revolvingového úvěru ve výši 2.948.752,80 Kč.  Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ALFAVARIA Group s.r.o.  se sídlem Pobřežní 28, Dolní Chrastava 46331 na akci „Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí navržený seznam akcí v rámci programu Městské památkové zóny (MPZ) města Frýdlant a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na objekt č.p. 15 v ulici Kostelní (výměna oken) a na objekt č.p. 447 v ulici Zámecká (oprava schodiště). Rada města ukládá investičnímu oddělení připravit Návrh zadání veřejné zakázky a předložit ho na nejbližší Radě města Frýdlant k projednání.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva dle předloženého materiálu, zpracované na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti umístění vodovodní přípojky na pozemku p. č. 2627/8, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 500,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit převod části pozemku p. č. 941/5 o výměře 1210 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Heleny Celbové, Družstevní 1300, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Purkyňova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 996/1 o výměře 247 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 665/3 o výměře 5 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí plochy ke stánkovému prodeji v roce 2015 s panem Václavem Chaloupkou. Nájemné a další podmínky zůstávají stejné jako v roce 2014.

Rada města ukládá místostarostovi předložit radě města zprávu o jednání o nové podobě prodejních trhů s p. Chaloupkou.

Rada města bere na vědomí výpověď podanou paní Janou Bajerovou, Havlíčkovo nám. 1460, Frýdlant z nájmu prostor sloužících k podnikání v čp. 274, ul. Míru, Frýdlant. Nájemní smlouva bude ukončena k 31. 12. 2014.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 44 m2 na období 5-ti let. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 73/4 o výměře 2278 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu k doložení kolaudačního souhlasu do 31. 12. 2015 k objektu čp. 4036, k. ú. Frýdlant, kterým je podmíněn převod částí pozemků p. č. 3333 a p. č. 3334, k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ulici Jizerská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1065, ul. Novoměstská, Frýdlant o výměře 17,85 m2 na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2015. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s umístěním radiotelekomunikačního zařízení na budovu čp. 45, ul. Havlíčkova, Frýdlant dle předloženého materiálu za jednorázovou úplatu ve výši 700,- Kč/rok a souhlas se uděluje na období 1 roku s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

Rada města po projednání schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Frýdlant“.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Městem Frýdlant a Bytovým hospodářstvím Frýdlant při nákupu elektrické energie na rok 2015.

Rada města odkládá bod č. 20 pořadu jednání – Odkoupení pozemků do majetku města a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zadat znalecký posudek na odhad tržní ceny na předložené pozemky.

Rada města bere na vědomí vyjádření k usnesení RM č. 2272/2014 k prodeji pozemku p. č. 338/2, k. ú. Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního na tento dopis odpovědět.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního podat radě města zprávu o možnostech řešení této situace do 31. 1. 2015.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro prodej pozemků v majetku města Frýdlant s účinností od 1. 1. 2015.

Rada města po projednání schvaluje směrnici S-07/2014 o užívání znaku města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant, Novoměstská 1065, Frýdlant manželům Věře a Jindřichu Krtilovým dle Pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit financování podílu města Frýdlant na projektu Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821 dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje přijetí prostředků Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a h. m. Prahy na výdaje jednotek obcí na rok 2015 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá tajemnici vypsat 31. 1. 2015 výběrové řízení na členy Jednotky požární ochra II. SDH Frýdlant, kteří budou v pracovním poměru.

Rada města ukládá tajemnici a místostarostovi do 12. 1. 2015 připravit organizační začlenění včetně pracovních náplní do personální struktury města/Městského úřadu Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru Ing. Danu Ramzerovi, starosta města Frýdlant ve výši 30.000,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s pronájmem části náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 13. 12. 2014 v rámci akce Vánoční kamion Coca Cola panu Janečkovi za stanovených podmínek.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o elektronické e-aukci elektrické energie pro občany

- informace o prodeji areálu Slezan Frýdek-Místek, a. s.

- požadavek na rozpočet – zařazení parkovací plochy u zámku

- nefunkční kotel na ZŠ Purkyňova – havarijní stav, nutno vyhlásit výběrové řízení

- výzdoba vánočního stromečku

- informace o projektu HC Frýdlant – Trenér pro malé kluby 


8.1.2015 13:28:28 | přečteno 458x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load