ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 123. zasedání rady města konaného dne 22. 9. 2014

123. zasedání rady města konaného dne 6. 10. 2014

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o poskytnutí zálohy na profinancování projektu CZ.1.07/1.1.22/01.0010 Od řemesla k řemeslu dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru finančního připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo města a doporučuje přechodnou finanční výpomoc ve výši 450 tis. Kč ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Finanční výpomoc bude po vyúčtování dotace vrácena na účet města Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 403.000,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s bezplatným pronájmem prostor sálu v restauraci Beseda Frýdlant za účelem využití pro kroužek společenského chování a tance dle předložených termínů.

Rada města bere na vědomí podklady k žádosti o navýšení rozpočtu školy pro potřeby malování MŠ Sídlištní, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Pavel Spatzier, V Úvoze 671, Frýdlant na akci „Obnova maleb a nátěrů v objektu MŠ Sídlištní, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 100.000,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací v celkové výši 304.000,- Kč v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro organizaci - Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na r. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 14.000,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 57.000,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města po projednání schvaluje změnu položky v účtování rozpočtového opatření č. 31 (u částky -255 tis. Kč) – ponížení NIV příspěvku HC Frýdlant na provoz. Původní účtování 3419/5192/223 nahradí účtování 3419/6322/223 (ponížení investiční dotace na zastřešení zimního stadionu).

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací – Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na „Ohradní zeď hřbitova Frýdlant“ a ukládá vedoucí majetkosprávního odboru vypsat nové výběrové řízení, kde bude osloveno 5 firem.

Rada města souhlasí s vydáním územního souhlasu a s realizací stavby kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2362, k. ú. Frýdlant a souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka na pozemku p. č. 2362, k. ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 500,- Kč/bm + DPH.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit stav septiku v ulici Palackého, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Jaroslav Brůna – dopravní značení v rámci akce „Přeznačení ulic na Předměstí“, která bude hrazena z rozpočtové položky na dopravní značení a ukládá vedoucí odboru majetkosprávnímu podepsat objednávku na dodávku s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací na období r. 2014-2015  a Operační plán jarního a letního úklidu komunikací na období r. 2015 dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s vyřazením a s likvidací rolby na zimním stadionu Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zjistit, zda motor z rolby na zimním stadionu není kompaktibilní s traktorem z nemocnice Frýdlant.

Rada města schvaluje plán inventur na rok 2014 předložený vedoucí odboru majetkosprávního dle předloženého návrhu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1065, ul. Novoměstská, Frýdlant o výměře 17,85 m2.

Rada města souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na zadavatelskou činnost veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Frýdlant na období do 31. 12. 2015 s firmou eCentre, a.s., Jankovcova 1595/14, Praha 7.

Rada města souhlasí s pronájmem sálu v restauraci Beseda Sdružení pro děti a mládež Frýdlant, Bělíkova 1295 za podmínek dle návrhu.

Rada města souhlasí s uspořádáním akce Radia Contact Liberec na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 15. 10. 2014. Cena za pronájem veřejného prostranství se stanovuje ve výši 100,- Kč vč. DPH.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 68/5 o výměře 14 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje součinnost s Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj ve věci Obnovy katastrálního operátu v k. ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1974, k. ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 175,- Kč/bm + DPH. Pozemek se nachází v ulici Tovární, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí vyjádření Nemocnice Frýdlant s. r. o. k ocenění movitého majetku a údržbě areálu dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s prodejem nepotřebného majetku ze Školní jídelny Frýdlant a s uveřejněním nabídky dle návrhu.

Rada města nesouhlasí se zadáním zakázky „vodovodní přípojka pro parkové pítko“ firmě BENNE spol. s r. o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle předložené nabídky.

Rada města po projednání souhlasí s konáním eventu Coca-Cola v sobotu 13. 12. 2014 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu. Výtěžek z akce bude věnován na mimoškolní činnost mládeže.

1. Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu BENNE spol. s r. o. v rámci akce „Nový chodník v ul. Husova, Frýdlant“, která bude hrazena z rozpočtové položky oprav komunikací a ukládá odboru majetkosprávnímu podepsat objednávku na dodávku s vítězným uchazečem.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního umístit u nového chodníku dopravní značku Zákaz stání.

Rada města po projednání bere na vědomí bezplatný podnájem pro občanské sdružení Domeček v Děkanské ul. čp. 74, Frýdlant v prostorách pronajatých MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s aktualizací Pravidel vysílání městského rozhlasu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení TELMO, spol. s r. o., Štěrboholská 560/73, Praha 10 – Hostivař 102 00 na akci malého rozsahu „Zprovoznění tří kamer Městského kamerového dohlížecího systému ve Frýdlantě“ a ukládá starostovi zadat zakázku.

Rada Města po projednání souhlasí s realizací projektů „Nákup ochranných prostředků pro zásah na vodní hladinu“ s celkovým rozpočtem 158 040,- Kč (LK 79 tis. Kč, podíl města 79,4 tis. Kč) a „Oprava a revize vyprošťovacího zařízení“ s celkovým rozpočtem 161 813,- Kč (LK 50 tis. Kč, podíl města 111 813,- Kč). Pověřuje starostu města k podepsání smluv s LK o poskytnutí dotace a pořízení materiálu pro SDH Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti z programu „Podpora terénní práce na rok 2015“ na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce v sociálně vyloučených romských lokalitách a lokalitách nebo komunitách, kterým sociální vyloučení hrozí.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace k výjezdu hasičů a houkání sirén

- obrubníky na Předměstí

- oprava komunikací – vyfrézovaná vozovka

- nerovnost komunikace v ul. Zámecká

- ul. Mánesova – výsadba stromů

- oprava chodníku v ul. Kodešova

- informace ohledně nabídky na odkup areálu bývalého Slezanu

- informace z jednání s ŘSD – křižovatka ulic Žitavská a Komenského

- informace ze školení o veřejné podpoře

- informace o projektu na rekonstrukci ul. Bělíkova – zastávka, chodníky a bezbariérový přístup

- informace z veřejného projednání ÚP Frýdlant

- informace o možné změně užívání v OD Sever p. Chráska

- Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Frýdlantsko

- informace o možnosti propojení cyklostezky přes Hrádek nad Nisou a Polsko

- informace o svatbách na zámku

- informace o rekonstrukci zámeckého rybníku v roce 2015


27.10.2014 10:15:34 | přečteno 547x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load