ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 121. zasedání rady města konaného dne 22. 9. 2014

121. zasedání rady města konaného dne 22. 9. 2014

Rada města po projednání schvaluje opravu příček v bytové jednotce ul. Komenského 723, Frýdlant – ve variantě č. 2 dle předloženého materiálu a schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu pana Michala Jurkoviče dle předložené nabídkové ceny.

Rada města po projednání schvaluje firmu TOBIS, s. r. o. jako vítěze výběrového řízení na výměnu oken v bytové jednotce v 1. patře ul. Míru čp. 274, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s Akčním plánem na rok 20145 Komunitního plánu města Frýdlant pro léta 2015-2020 (AP KPMF) a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s Pravidly pro přípravu a vysílání městského rozhlasu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 31. 8. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 33, 34/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 955.946,08 Kč a výdajů 961.575,51 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 100.000,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Frýdlant k 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o příspěvek na provozování lůžkového hospice sv. Zdislavy v roce 2015 a ukládá vedoucí odboru finančního informovat tuto organizace, že si mohou podat žádost o příspěvek z VHP.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem areálu nemocnice a tento návrh zamítá.

Rada města ukládá starostovi a pracovní skupině do 6. 10. 2014 předložit nový návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem areálu nemocnice s tím, že:

1. v položce movitého majetku bude doloženo ocenění jednotlivých položek

2. předložen seznam a přehled časové a pracovní náplně údržby nemocnice

3. budou vyčísleny materiálové náklady

4. bude předložen přehled veškerých nutných revizních zpráv a podobně včetně ocenění

5. v bodě č. 3 návrhu dodatku č. 17 specifikovat údržbu nad rámec údržby běžné.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 996/1 o výměře 247 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Antonie Hotels s. r. o., Libřická 715, Praha 9 – Klánovice a souhlasí s vydáním územního souhlasu pro stavbu přístavby wellnessu hotelu Antonie dle předložené dokumentace.

1. Rada města souhlasí s nákupem elektrické energie pro Město Frýdlant na další roční období prostřednictvím e-aukce pořádané firmou eCentre, a.s., Jankovcova 1595/14, Praha 7.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyřešit problematiku spojení v e-aukci Tepla Frýdlant s. r. o. a školských budov v majetku města s městem Frýdlant a informovat o výsledku radu města.

Rada města souhlasí s výstavbou zařízení distribuční soustavy – uložení nového kabelu NN na pozemku p. č. 2068, k. ú. Frýdlant za podmínky uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě el. přípojky s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 1.125,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ulici Žitavská, Frýdlant.

Rada města revokuje usnesení č. 2464/2014, které se týká vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 993/1 o výměře cca 12 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Hálkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy“ na pozemcích p. č. 1922/1 a p. č. 1922/2, vše k. ú. Frýdlant s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pacht zemědělských pozemků p. č. 802/5 o výměře 4978 m2 a p. č. 263/1 o výměře 3101 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

2. Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k pachtovní smlouvě uzavřené s fi. Hohenwald s.r.o., Heřmanice 155, Frýdlant, kterým se ruší se pacht pozemku p. č. 62 o výměře 4109 m2 a p. č. 819/2 o výměře 3414 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 819/2 o výměře cca 2300 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2.

1. Rada města po projednání schvaluje provedení poptávky na realizaci kompletních maleb v rámci akce „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Sídlištní, č.p. 1228 Frýdlant“ a ukládá investičnímu oddělení, aby byla doručena poptávka na provedení těchto prací.

2. Rada města ukládá ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant najít finanční prostředky na tuto akci v rozpočtu školy a návrh předložit k projednání radě města.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z S 14 12 8120046478 a smlouvy uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu přeložky NN. Předběžný odhad celkových nákladů přeložky 98.000,- Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o auditu operace Městské muzeum Frýdlant – rekonstrukce památkově chráněného objektu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vícepráce na akci „ZŠ Bělíkova – Regulace tepla“ dle předloženého materiálu. Jedná se o změnu provedení rozdělovače a sběrače (výměna).

Rada města v souladu s § 102, odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění poskytuje členům finančního a kontrolního výboru a kulturní komise odměny za činnosti v letech 2013 - 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí z bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda, Frýdlant  na výuku tanečního kurzu 2014 pro Kulturní sdružení Frýdlant, Liliova 339, Frýdlant.

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2014 dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- žádost od Slovan Frýdlant na bezplatný pronájem haly

- informace o daňových příjmech v roce 2015

- informace o podnikatelském záměru na železářství

- informace o kolaudaci na zimním stadionu a informace o odstranění nedodělků a závad

- ceník na zimní stadion

- parkování na chodníku u „traktorky“

- ukončení činnosti dětské praktické lékařky - MUDr. Wernerová

- zatáčka u Interiéru, ul. Hejnická, úzká komunikace

- videoprezentace města Frýdlant

- informace ze dne IZS dne 19. 9. 2014

- schválena II. etapa lesoparku na Střelnici

- informace o likvidaci Frýdlantského vodárenského sdružení

- informace o svatbě na zámku a v hotelu Antonie

- informace o schválení dotace na protipovodňovou prevenci pro DSO Mikroregion Frýdlantsko

- povinná publicita při akcích podporovaných městem Frýdlant

- odlehčení kanalizační stoky z Větrova na nábřežní zdi v Komenského ulici, Frýdlant  

- petice od občanů z ul. Míru a Raisova – Dozorčí rada FVS, a. s. nepřijala žádné usnesení k tomuto problému

- školení veřejné podpory dne 23. 9. 2014


27.10.2014 10:13:50 | přečteno 486x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load