ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 120. zasedání rady města konaného dne 8. 9. 2014

120. zasedání rady města konaného dne 8. 9. 2014

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Mlýnská 456, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt ve Špitálku, ul. Míru čp. 176, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.399.197,90 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 30/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 2.245.497,90 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 50.400,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě 71/2014 ze dne 26. 5. 2014 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant subjektu Domov u Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 32/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 500.000,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města souhlasí s opravou povrchu části komunikace ulice Jiráskova, Frýdlant a jako nejvhodnější řešení schvaluje variantu č. 3 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu ORG 231 o částku 500 tis. Kč ze zůstatku účtu/ navýšením daňových příjmů. Toto usnesení je součástí rozpočtového opatření č. 32/2014, které je pod usnesením č. 2496/2014.

Rada města souhlasí s bezúplatným převodem majetku dle přílohy od ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, Praha 2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 819/2 o výměře 1000 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na opravu omítek a střechy kapličky v Albrechticích u Frýdlantu s firmou TOBIS s.r.o., Hejnická 608, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky na pozemku p. č. 110, k. ú. Frýdlant s panem Ondřejem Cymbálem, Březinova 865, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 500,- Kč + DPH.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti elektrické přípojky NN pro p. p. č. 1563, k. ú. Frýdlant na pozemku p. č. 1562, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za podmínky neporušení povrchu komunikace ul. Spojovací, Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/bm + DPH.

Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na pozemku p. č. 655, k. ú. Frýdlant na náklady žadatelky.

Rada města bere na vědomí studii optimalizace parkovacích ploch v ul. Březová, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 941/5 o výměře 1210 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Purkyňova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou „I/13 Albrechtice u Frýdlantu, most ev. č. 13-128“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit darování pozemků p. č. 361/4 o výměře 166 m2, p. č. 591 o výměře 804 m2 a p. č. 652/1 o výměře 2221 m2, vše v k. ú. Frýdlant od Krajské správy silnic Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, Liberec. Pozemky se nacházejí v ul. Sv. Čecha a Mezibranská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 73/4 o výměře 2278 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převod části pozemku p. č. 1586 o výměře cca 400 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 68/4 o výměře 14 m2, k. ú. Frýdlant t za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant uzavřené s organizací Most k naději o. s., P. Jilemnického 1929, Most, která se týká změny dobu nájmu. Smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.

Rada města souhlasí s financováním nutných prací a materiálu na zimním stadionu Frýdlant z rozpočtu města do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na zastřešení zimního stadionu do výše max. 500 tis. Kč. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude přefakturováno HC Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Světlo Turnov, s.r.o.  se sídlem Sobotecká 565, Turnov 511 01 na akci „Optimalizace a zvýšení účinnosti regulace a dodávky tepla v objektu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Ekoplast, s.r.o., se sídlem Frýdlantská 265, Nové Město pod Smrkem na akci „Výměna části výplní otvorů v objektu Centrální školní jídelny ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města projednala Smlouvu č. 14168073 o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP ČR, v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Bělíkova, čp. 891 Frýdlant“, a souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada města bere na vědomí poděkování za přízeň při organizaci 31. Letní jazzové dílny Karla Velebného v roce 2014 zaslané panem Ing. Alešem Bendou, AB Studio dle předloženého dopisu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o akceptování žádosti o dotaci na aktualizaci virtualizace datového centra MěÚ Frýdlant

- informace o zvýšení rozhledny

- informace o konání akce propagace automobilů Porsche na zámku

- informace o jednání s Agenturou pro sociální začleňování

- informace o předání díla na akci „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Frýdlantsko“ (rozhlasy)

- informace o výjezdech hasičů JPO II.


27.10.2014 10:13:05 | přečteno 436x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load